سیستم های اطلاعات

سیستم های اطلاعات

5- پژوهشی تحت عنوان «نقش پلیس در کنترل و مبارزه با قاچاق کالا» توسط آقای علی رضا صوفی دانشجوی دوره هشتم دافوس ناجا نگارش یافته است.در این تحقیق، نگارنده به امکانات و مقدروات موجود در ناجا توجه نموده است
6- تحقیقی تحت عنوان « بررسی عملکرد فرماندهی انتظامی استان بوشهر در کنترل ورود کالای قاچاق در سال 1383» به نگارش سرهنگ ستاد هدایت اله حاتمی ، استاد راهنما محمد هادی مؤذن جامی در آمده است.که فرضیه این تحقیق عبارتند از:
– انجام کنترل انتظامی توسط فرماندهی انتظامی بوشهر در کنترل ورود کالای قاچاق مؤثر می باشد.
– انجام عملیات اطلاعاتی وروانی توسط فرماندهی انتظامی بوشهر درکنترل ورودکالای قاچاق مؤثرمی باشد.
– انجام ساماندهی و انضباط بخشی به شناورها توسط فرماندهی انتظامی بوشهر در کنترل ورود کالای قاچاق مؤثر می باشد.
که اهداف این تحقیق شناسایی چگونگی عملکرد فرماندهی انتظامی استان بوشهردر جلوگیری از ورود کالای قاچاق ،شناسایی راهکارهای مناسب برای کنترل ورود کالای قاچاق، بررسی روش های موجود در مقابله با ورود کالاهای قاچاق مؤثر بوده و همگی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.
7- تحقیق تحت عنوان« نقش فناوری اطلاعات در کشف کالای قاچاق با رویکرد پلیسی» به نگارش دانشجو کارشناسی ارشد آگاهی ایرج معظمی گودرزی ،استاد راهنما اصغر صرافی زاده، استاد مشاور سردار سرتیپ دوم محسن نادی در آمده است. اهداف این تحقیق به صورت موارد زیر می باشد:
– شناسایی کارکردهای فناوری اطلاعات در کشف کالای قاچاق.
-کمک به کارکنان نیروی انتظامی در فرآیند کشف کالای قاچاق .
– معرفی فناوریهای اطلاعاتی مرتبط و پیشنهاد استفاده از آنها در فرآیند کشف کالای قاچاق .
– تغییر شیوهای کشف کالای قاچاق با استفاده از فناوری اطلاعات.
فرضیه های این تحقیق عبارتند از :
– سیستم های اطلاعات مدیریت در فرآیند کشف کالای قاچاق مؤثرند.
– فناوری اطلاعات در تسهیل فرآیند کشف کالای قاچاق مؤثرند.
– جامعه آماری این تحقیق از بین 100 نفر از متخصصین و کارشناسان مربوط در حوزه قاچاق و فن آوری اطلاعات بوده و بر اساس یافته های تحقیق این دو فرضیه تایید می گردد.
8- تحقیقی تحت عنوان « بررسی شیوه های قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان در سال 1384 » به نگارش عبدالمجید خاشی-استاد راهنما جعفر هزار جریبی – استاد مشاور سردار محسن نادی در آمده است. این تحقیق به صورت پیمایشی انجام گرفته و اهداف این تحقیق به صورت زیر بوده است.
هدف اصلی: شناخت روش های قاچاق کالا از گمرکات استان سیستان بلوچستان.
اهداف فرعی:
– شناخت میزان نقش ترانزیت داخلی و خارجی در امر قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان.
– شناخت میزان تأثیر سوءاستفاده از مقررات و بخشنامه های گمرکی در قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان وبلوچستان.
– شناخت میزان تأثیر عملکرد عوامل اجرایی در مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان برقاچاق کالا.

Share