سیستم های اطلاعاتی

سیستم های اطلاعاتی

سوابق نگهداری شده در سیستم، با طبقه بندی کاربران و اهداف کاربردی آن ها مثل: اطلاعات در فایل های مرکز ملّی اطلاعات جنایی با اجازه رسمی مقامات رسمی مجاز دولت فدرال، نهاد های قضایی جنایی در50 ایالت دیگر، منطقه نظامی کلمبیا، پورتوریکو، سرزمین های تحت مالکیت آمریکا مبادله می شود. به علاوه داده های محتوای فایل های مورد نیاز مختلفی هستند، مثل: فایل خودرو های مسروقه، اسلحه مسروقه، کالاهای مسروقه، قایق های مسروقه، افراد تحت پیگرد(فراریان)، سوء پیشینه، گروه جنایتکاران، اعضای سازمان های تروریستی، افراد گمشده(فقدانی)، اجساد مجهول الهویه و فایل اوراق بهادار. این اطلاعات ممکن است در دسترس پلیس سوار سلطنتی کانادا نیز باشد.
2
1384
هولگرسون
عملکرد فناوری سامانه های اطلاعاتی در پلیس سوئد
وی نتیجه گرفته است، که از نظر تصمیم گیرندگان سطوح بالا سامانه های اطلاعاتی عامل مهمی در موفقیت به شمار می رود. اما با وجود این نقش مهمی که در محیط های کاری مختلف ایفا می کنند، هنوز از قابلیت ها و امکانات آن به طور کامل بهره برداری نمی شود. وی عوامل متعددی را در حوزه کار پلیس شناسایی کرده است، که بر سامانه های اطلاعاتی استفاده شده در محیط کار تأثیر منفی می گذاشتند. و بعضی می توانند مانع توسعه و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی در محیط کار شوند. هولگرسون به وجود شش عامل اشاره می کند که بر استفاده کامل از امکانات فناوری اطلاعات تأثیر گذار هستند.
2-3-4)نتیجه گیری از پیشینه تحقیقات انجام شده:
با بررسی های انجام شده از پیشینه های تحقیقات مذکور محقّق به این نتیجه رسید که هر یک از تحقیقات درون و برون سازمانی به بررسی و ارزیابی گوشه ای از چگونگی دسترسی به اطلاعات با استفاده از فنآوری های اطلاعات و ارتباطات، مدیریت سامانه های اطلاعاتی، نرم افزارها، سیستم های اطلاعاتی و ابر اطلاعاتی پرداخته شده است.که برخی از آنها پس از ارزیابی موئلفه ها، ابعاد و شاخص های مختلف به چگونگی تاثیر هر یک از آنها بر مأموریت های مختلف ناجا یا خارج از آن پرداخته و برخی عوامل مختلف تأثیرگذار بر روی موضوعات تحقیقشان را بررسی نموده اند.
به نظر می رسدکلیه تحقیقات در جهت دستیابی به اطلاعات، برای پیشبرد اهداف مختلف بوده که این مهم جز با تبادل صحیح اطلاعات و مدیریت بر آن غیر ممکن به نظر می رسد به همین منظور هر یک از تحقیقات یاد شده به بررسی بخشی از آن پرداخته اند. از طرفی از آنجائیکه یکی از مهمترین شاخص های احساس امنیت درکشورها، کشف جرایم انجام شده می باشد محقّق بر آن شد تا به بررسی همه جانبه مدیریت تبادل اطلاعات در جهت دسترسی وتبادل مناسب به اطلاعات درون و برون سازمانی در ناجا پرداخته و تاثیر آن را بر یکی از مهمترین مأموریت های ناجا یعنی کشف جرم بسنجد.
2-4) مبانی نظری:
2-4-2)فرآیند کشف جرم:
فرآیند کشف، جمع آوری، آماده سازی، شناسایی و ارائه شواهد و مدارک برای تشخیص اینکه چه اقداماتی رخ داده و مسئول کیست، می باشد. این فرآیند معمولا با مشاهدات شخص و یا اطلاعات شهروندی آغاز می شود. ممکن است افسران گشت عمل یا فرد مشکوکی را مشاهده کنند و یا اینکه شهروندی اعمال و یا افراد مشکوکی را گزارش نماید. چنین اطلاعاتی در اداره پلیس از طریق تلفن، تله تایپ، بی سیم یا گزارش مستقیم از جانب فردی که به دفتر رسیدگی به شکایات پلیس مراجعه می کند دریافت می شود.مسئول مخابرات پلیس، اطلاعات را به وسیله بی سیم یا دورنویس به یک مأمور گشت ابلاغ کرده و افسر مذکور اقدام می کند (ام.هس و بنت،1385: 23).
از آنجاییکه هر جرمی با جرم دیگر متفاوت است، حتی اگر یک فرد آنها را مرتکب شده باشد، فرایند هر پی جویی منحصر به همان مورد خواهد بود. وسعت دامنه متغیرها در جرائم فردی، وضع قوانینی ثابت برای انجام یک تحقیق را غیر ممکن می سازد. با این وجود، برخی از راهکارهای کلی کمک می کنند. تا از کامل و موثر بودن تحقیقات اطمینان حاصل شود. مأموران تحقیق راهکارهای مذکور را جهت استفاده در مورد هر جرم، تغییر و تطبیق می دهند.
مأموران تحقیق نیازی به داشتن قدرت استدلال فوق بشری ندارند. اما آنها باید با شیوه ای منظّم عمل نموده و اطلاعات را جهت تحلیل و ارزیابی جمع آوری کنند (ام.هس و بنت،1385: 24).
اوّلین تشخیص در کشف جرایم این است که آیا حقیقتا جرمی صورت گرفته است یا خیر؟ آیا مدارک، وقوع تخلف خاصی را تأیید می کند؟ گرچه هر فردی از معنای جرم برداشت خاصّی دارد، اما مأموران تحقیق باید درک بسیار دقیقی از معنای آن داشته باشند. تعاریف خاص از اصطلاحاتی مانند جرم، جنایت، جنحه، قانون جزا، و مقررات شهری در قانون عرفی یافت می شوند.
جرم:عملی بر خلاف قانون کیفری و تخلفی علیه کشور است کاربرد وسیع تر این اصطلاح جنایت و جنحه را نیز در بر می گیرد.یک جرم تخطی از حقوق یا قوانین عمومی است: عمل یا قصوری که از سوی قانون منع گشته و مجازات آن پرداخت جریمه،حبس ویا حتی مرگ می باشد. جرم یا شبه جرم ویا خسارات شخصی فرق می کند.
جنایت: جرمی جدّی و شدید تر از یک بزه است. به طور کلی مجازات آن مرگ یا حبس بیش از یک سال در ندامتگاه می باشد.
جنحه: جرم یا تخلفی است که شدت آن از جنایت کمتر بوده وو مجازات آن پرداخت جریمه یا حبس تا یک سال در نهادی غیر از یک ندامتگاه باشد.
قانون جزا: مصوبه ای قانونی مربوط به جرم و مجازات آن است.
مقررات شهری: مصوبه از قوانین شهرداری یا ناحیه ای است که به تمامی قوانین حاکم بر شهرداری یا ناحیه از جمله، جرایم بزه مربوط می شود. .( همان:26)
2-4-2-1)اهداف مراحل کشف جرم:
1-تشخیص اینکه آیا جرمی صورت گرفته است.
2-کسب قانونی اطلاعات و مدارک برای شناسایی فرد مسئول.
3-بازداشت مظنون.

Share