سیستم های اطلاعاتی

فصل

و

نظری

مبانی
پژوهشی

2-1) مقدمه :
در عصر اقتصاد دانش مدار، اطلاعات به عنوان یک منبع حیاتی برای کسب برتری رقابتی شناخته شده و برای اینکه سازمان ها بتوانند به رقابت بپردازند، مدیریت دارایی های اطلاعاتی ضرورت یافته است. با وجود این، اطلاعات هنگامی می تواند به بهبود و ارتقای عملکرد سازمان ها منجر شود که در سطح سازمان به تبادل گذاشته شود (شاهبند زاده، قربان پور و موسوی, 1:1391).
جریانی که اجزای سیستم، واحد ها و سطوح مختلف سازمان را به هم ارتباط داده و متصل می کند اطلاعات است. در واقع اگر افراد قلب سازمان باشند، اطلاعات مغز سازمان را تشکیل میدهد. به علت پیشرفت فن آوری و انتشار گسترده اطلاعات، بسیاری از سازمان ها با مسئله اطلاعات بیش از حد، پراکنده و سازمان نیافته مواجه هستند و ضرورت مقابله با این آشوب اطلاعات در دنیای دیجیتال را برای دسترسی مناسب به اطلاعات درک نموده اند (حسن زاده، 1384:پیشگفتار).
بکار گیری سخت افزار های نوین در حفظ نظم و امنیت جامعه توسط سازمان پلیس امروزه بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که تمامی کشور ها در حال پیشی گرفتن از یکدیگر و ایجاد سخت افزار های نوین جهت بالا بردن کارایی پلیس بوده، در بحث بکارگیری فن آوری های نوین بکار گیری فن آوری اطلاعات و ایجاد یک سامانه اطلاعاتی و ارتباطی که بتوان اطلاعات لازم را در دسترس تمامی افراد سازمان قرار داد ودر هر زمان افراد سازمان به آن دسترسی داشته باشند بسیار حائز اهمیت می باشد (عادل پور و هاشمی, 11:1391).
این فصل از تحقیق اطلاعات جمع آوری شده ناشی از مطالعات کتابخانه ای محقّق را شامل شده و مباحث نظری تحقیق که بیان گردیده، از منابع مختلف مانند: کتاب ها، پایان نامه ها، مقاله ها و نتیجه تحقیقات برخی از محقّقان و صاحب نظران و همچنین مصاحبه با بعضی از دست اندکاران مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری شده است. لذا ابتدا به پیشینه تحقیق در موضوعات فناوری و مرتبط از گذشته تاکنون در داخل کشور اعم از درون و برون سازمان و تحقیقات خارجی پرداخته شده و ویژگی مدیریت تبادل اطلاعات در این ارتباط و نیز کارهایی که در این زمینه در کشور و ناجا انجام گرفته همچنین مراحل کشف جرم مورد توجه قرار گرفته است. تجربیات ملّی و جهانی نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات محدود در سازمان ها به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای امنیتی و عملیاتی باشد، و این موضوع در کنار دسترسی به منابع اطلاعاتی داخل و خارج سازمان درسطوح مختلف باید مورد توجه باشد. در این فصـل تلاش می شود تا این راهبرد در کنار توجه به سیاست های ملّی و سازمانی با شناخت قابلیت ها و ویژگی های تبادل اطلاعات در پلیس ها و واحدهای اجرایی ضمن در نظر گرفتن شرایط حاکم بر سازمان و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری، وتاثیرگذاری این شاخص ها بر فرایند کشف جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مدلی مفهومی برای بخش های بعدی این پژوهش تبیین و تدوین شود.
2–2) پیشینه تحقیق:
با توجه به اهمیّت موضوع تحقیق و به منظور آشنا شدن با ایده و نظرات دیگر صاحب نظران و آشنا شدن با روند و مشخص شدن سمت و سوی حرکت تحقیق، لازم دیده شد تا محقق با مراجعه و بررسی در بخش منابع موجود درحوزه معاونت پژوهش برخی از مؤسسات، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و علمی ناجا و دیگر سازمان ها و دفاتر تحقیقات کاربردی در خصوص مدیریت سامانه های اطلاعاتی ناجا به بررسی پرداخته، و امّا با سند تحقیقاتی قابل توجهی برخورد نداشته، لذا می توان ادعا کرد که تحت این عنوان فعالیت پژوهشی به صورت منسجم انجام نگرفته است. با این وصف در بررسی انجام شده در تحقیقات داخلی و خارجی مواردی نزدیک به موضوع تحقیق، که به برخی از ابعاد فناوری اطلاعات و تأثیرات آن در بخش هایی از سازمان یا در ارتباط با نقش و تأثیر مدیریت تبادل اطلاعات و نرم افزارهای موجود در اجرای مأموریت ها و وظایف خاص پلیسی ارتباط داشته به اختصار اشاره شده است.
2-2-1) تحقیقات درون سازمانی:
2- 2- 1-1) شریفی(1381) درپایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی کارایی سیستم های نرم افزاری کشف جرم در معاونت آگاهی تهران بزرگ پرداخته است. هدف این پژوهش تشریح سیستم های نرم افزاری، پیدایش چگونگی کشف جرم و بررسی کارایی سیستم های نرم افزاری می باشد.همچنین در این تحقیق محقق به پیدایش جرایم جدید و کثرت روز افزون جرایم کلاسیک و نیز پیچیده تر شدن شیوه های ارتکاب جرم و وجود قابلیت های بالقوه در ناجا به منظور اصلاح و بهبود سیستم نرم افزاری اشاره می نماید. فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه ای از ناجا برگزیده شده و جمع آوری به صورت سرشماری از جامعه آماری، شامل کاربران مدیران و مسئولین مرتبط با نرم افزارهای کشف جرم درتهران بزرگ و ناجا و کلانتری های تابعه دارای سیستم مذکور به تعداد 112 نفر بوده است. در رابطه میان افزایش کشف جرم با بکارگیری کارایی و تخصصی بودن نرم افزارها، همچنین رابطه میان افزایش کارایی نرم افزارها با میزان مهارت کاربران و سرعت تبادل اطلاعات بین واحدهای کشف جرم را به عنوان فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار داده که در این میان نتایج تحقیق از تأیید تمامی موارد فوق بجز رابطه میان افزایش کارایی نرم افزارها با میزان مهارت کاربران حکایت دارند. در پایان با بهره از نتایج بدست آمده، راهکارها و پیشنهادهایی برای استفاده از نرم افزار ها در جهت کشف جرم و نیز در خصوص تحقیقات آینده ارائه نموده است.
2- 2- 1-2) صادق (1383) درپایان نامه کارشناسی ارشد به ارزیابی استفاده از فناوری اطلاعات در اجرای مطلوب مأموریت های اداره کل گذرنامه ناجا پرداخته است. هدف این پژوهش بررسی ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در ادارات از جمله اداره گذرنامه پلیس اطلاعات ناجا بوده لذا مباحث مربوط به فناوری اطلاعات از جمله تاریخچه، تعاریف، محاسن، اهداف و مؤلفه های آن و همچنین فناوری کلیدی مؤثر بر آن تا حد امکان تشریح گردیده است. آنگاه مباحثی در ارتباط با گذرنامه و مأموریت های اداره کل گذرنامه آورده شده است. در فصل سوم به روش اجرایی تحقیق پرداخته شده است که روش توصیفی و پیمایشی است.
جامعه آماری آن متخصصان اداره کل گذرنامه، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و از آزمون فرض میانگین برای تست فرضیه ها استفاده گردیده است. در فصل چهارم تحلیل فرضیه ها بر اساس یافته های تحقیق انجام شده که در هر چهار فرضیه اول ارتباط معنا داری بین استفاده از نرم افزارهای دستهدوم (سیستم های اطلاعاتی) و افزایش سرعت و دقّت در انجام وظایف مشاهده گردیده و در سه فرضیه دیگر این رابطه مشاهده نگردید. در فصل پایانی نیز پیشنهادها و راه کارهایی به منظور بهبود انجام مأموریت، متکی بر فناوری اطلاعات و پیشنهاد انجام چند تحقیق دیگر نیز آورده شده است.

                                                    .