سیستم حمل و نقل عمومی

سیستم حمل و نقل عمومی

فرمهای عظیم الجثه یا کلان، فرمهایی هستند که با فراهم آوردن چارچوبی خطی و باز، عناصر منفرد را در سلسلهمراتبی مشخص به هم میپیوندد. عوامل ارتباطی در این الگو، عناصری فیزیکی هستند. بنابه گفتههای ترانسیک، این سبک، به ویژه در طی سالهای 1950-1960 بسیار معمول بود (همان).
فرم گروهی :
فرمهای گروهی پیامد افزایش تراکم عناصر فضایی، در امتداد یک اسکلت، به عنوان هستهی مرکزی است. به مانند سازمان بسیاری از شهرهای تاریخی، در فرمهای گروهی، ارتباط نه ضمنی است و نه تحمیلی؛ بلکه کاملا بر مبنای رشد طبیعی تکمیل کنندهی ساختار ارگانیک کلیت خود هستند ( همان، 518 ) .
در هر سه گونه از فرمهای ارائه شده، اتصال به عنوان عاملی کنترل کننده برای منظم ساختن فضاها و ساختمانها بوده و ترکیب عرصههای همگانی به صورت یک کل مهمتر از خود فضاها یا ساختمانهای منفرد است.
ترانسیک خاطر نشان میکند که این گونه ایدهها، متکی بر اندیشههای ایجاد سکونتگاهها و اجتماعات جدید و آرمانی – آرمانشهر – بوده و فضاهای سنتی که از رابطهی توده و فضا شکل گرفتهاند را نمیپذیرند. در آرمانشهرهایی که بر مبنای کلان ساختارهای ارتباطی شکل میگیرند، محیط زندگی تبدیل به نموداری از سیستم حرکتی میشود و جذابیت ناشی از فناوری پیشرفته و زیبایی شناختی متکی بر معیارهای ماشین، بر انگیزهی یافتن فرصتهای فضایی غلبه دارد. (همان، 518 )
8- متابولیزم : مگافرم و فرم جمعی
پس از پایان جنگ جهانی دوم با افول کنگره سیام به عنوان نماد مکتب مدرن، فضا برای بروز تفکرات جدید فراهم شد. از جملهی این تفکرات، میتوان به شکلگیری نهضت متابولیزم اشاره نمود. این نهضت در تلاش برای بازگرداندن مقیاس انسانی به شهرها و بهرهگیری از مشارکت مردمی است. در اواخر دههی 1950 میلادی با افول سیام تحت تاثیر شدید گروه 10، در ژاپن، نهضتی تحت عنوان متابولیزم شکل گرفت. نقد اصلی این گروه به ناتوانایی معماری تجدد در طراحی شهرهاست. هستهی اصلی تفکرات متابولیزمها رشد، تغییر، انعطاف، قابلیت تعویض عناصر معماری و اشکال گروهی یا خوشه ای تشکیل میدهد ( بحرینی، 1388: 152).
متابولیسم از کلمه یونانی متابول گرفته شده و به معنای سوخت و ساز است. این لغت در عرصههای مختلف مانند پزشکی، ورزش، روانشناسی، سیاست، اجتماعی و معماری در مفاهیم گوناگونی مورد استفاده قرارگرفته است. اما معنای اصطلاحی آن در همه عرصه ها، “تحولات برای حفظ حیات ” میباشد (معین،1381: 1011).
از همینجا میتوان دریافت که متفکران این نهضت رویکردی ارگانیک را در نگرش به معماری و شهرسازی اتخاذ نموده بودند. (Cowan, 2005: 239) آنها به شهر بسان ارگانیزمی زنده و پویا مینگریستند.
پایه گذاران این نهضت کیونوری کیکوتاکه، فومهیکیو ماکی، کیشو کوروکاوا، ماساتو اوتاکا، کیشو آوازو و کنزو تانگه بودند. این نهضت به دلیل تشابه با برخی نهضتهای دیگر پیشرفت چندانی نیافت و محدود به ژاپن ماند. اوج شهرت متابولیستها در نمایشگاه جهانی 1970 در اوزاکا بود که موجبات شهرت جهانی این نهضت را فراهم آورد. با پایان یافتن این نمایشگاه، ایدههای گروه به مرور زمان کمرنگ شده و کارهای آنان بیشتر جنبهی شخصی پیدا کرد (مانیاگولامپونیانی، 1983).
مخالفت اولیه اعضای این جنبش با یک اصل مهم طراحی تجدد ” فرم تابع عملکرد است ” بود. آنها معتقد بودند که تضمین آینده بشر در توجه به قوانین فضا و تحول عملکردی در شهرهاست. همچنین تفکر دیگر آنها در توجه بر پایه پیشرفتهای فنی است.
آنها در جستجوی راه حل مشکلات شهر معاصر به دنبال ارائه برنامه جامع به جای نقشه جامع بودند. بن مایه اصلی متابولیزم در تقسیم شهر به دو بخش اصلی ( مگافرم ) و غیر اصلی تجلی یافت. آنها شهر را به بدن انسان تشبیه میکنند که در آن بخش اصلی به مانند استخوانبندی بدن بوده و بخشهای فرعی گوشت و پوست آن را تشکیل میدهند.
بخش اصلی یا همان ساختار اصلی شهر (Main Structure) به مجموعه عملکردها، کاربریها و عناصر مختلف و متنوع شهری نظیر محورهای اصلی ارتباطی، فضاهای باز و عمده و بناهای عمومی است که کلیت شهر و جهات آتی آنرا مشخص میکند. بخش اصلی یا مگافرم شهر موجد تداوم و ثبات بوده و بخش فرعی نیز به عنوان بافتی زنده و پویا، تغییرات و دگرگونیهای شهر را ممکن میسازد.
شاید بتوان پایههای فکری متابولیزم را در سه ویژگی برای ساخت شهرهای آینده خلاصه نمود: شهرهای با مقیاس بزرگ، انعطاف پذیر و ساختارهای قابل گسترش( بحرینی، 1388: 158)
بخش اصلی شهر یا همان مگافرم را میتوان طراحی و اجرا کرد و در بخشهای فرعی نیز از راه تعیین ضوابط و مقررات، به صورت غیرمستقیم میتوان به اعمال کنترل پرداخت.
یکی دیگر از ایدههای این گروه برای تطبیق با تغییرات اجتماعی و اقتصادی ایدهی فرم جمعی بود که توسط ماکی و اوتاکا ارائه شد ( بحرینی، 1388: 167 ). به گونهای فرم جمعی را میتوان در غالب نظریهی اتصال ترانسیک، نیز گنجاند. فرم جمعی از سه طریق قابل دستیابی است: فرم ترکیبی، مگافرم و فرم های گروهی.
در نظر متابولیزیستها، شهر رشدیافته به مانند یک سازمان و موجودی زنده است که هیچ طرح ثابت و انعطافپذیری نمیتواند پاسخگوی تغییرات سریع و آزادانهی آن باشد. از اینرو آنها شهر را فرایندی در حال تغییر میدانستد که رشد تدریج دارد و یک فرم نهایی را برای شهر نپذیرفته و به دنبال نظمی بودند که همواره امکان بازنگری در فرم شهر را فراهم کند( بحرینی، 1388: 152).
از مهمترین افراد مهم و تاثیرگذار این نهضت کنزو تانگه میباشد. در رسالهای تحت عنوان “ساختار فضایی یک شهر بزرگ” که در سال 1959 به چاپ رسانید، تحقیقی در خصوص ساختار شهر بر پایه الگوی حرکت و جابجایی مردم مابین محل سکونت و اشتغال انجام داد.
از نظر تانگه زمینهی اصلی طراحی شهری در عصر حاضر، اندیشیدن به یک سازمان فضایی به عنوان شبکهای از ارتباطات و به عنوان پیکرهای زنده همراه با رشد و تغییر است. توجه وی به فضاهای شهری و ادراک انسان از این فضاها میباشد.
همچنین او در مورد کارکردهای شهری این گونه شرح میدهد: ” علاوه بر کارکردگرایی، ما نیازمندیم که به فضاها ساختار بدهیم. من به این باور رسیده ام که فرایند ایجاد استخوانبندی یا ساختاربخشی زمینه اصلی طراحی است” ( پاکزاد، 1388: 59).
به نظر او واحدهای کارکردی، هنگامیکه به وسیله کریدورهای حرکتی یا خیابان با یکدیگر پیوند میخورند به درجه بالاتری از نظامیافتگی دست مییابند. علاوه بر این موضوع، برای تانگه نماد بخشیدن به استخوانبندی نظیر ایجاد نشانه به منظور ساماندهی ضروری میباشد (همان).
از دیگر افراد تأثیرگذار این نهضت ماکی میباشد. به نظر وی در هر شهری میتوان یک بدنه اصلی یافت که اجزاء و عناصر آن دارای ساخت هستند و سایر قسمتهای شهر ساخت فرعی را تشکیل میدهند. از دید وی شهر یک ارگانیسم زنده است. همچنین در نظریاتش به این موضوع اشاره میکند که ایجاد نظمی قوی در ساخت اصلی به ارتباط بین اجزاء و اتصال بین ساختمانها و فضاهای عمومی و عناصر اصلی وابسته است (بذرگر، 1382: 61).
– عناصر شکل دهنده فرم شهر متابولیستها
فرم پیشنهادی شهر متابولیستها در اکثر موارد خطی است. دلیل این امر برقرار دادن عملکردهای متنوع یک شهر در طول محور توزیع شونده به منظور دسترسی در حداقل زمان و ارتباط مؤثر پیوند دهنده بین آنهاست. تانگه الگوی شعاعی با ترافیکی به مرکز را برای شهرهای امروزی مناسب دانسته و بر ضرورت شکلگیری ساختار شهر بر پایه جریانهای حرکتی تأکید دارد. در این شهرها عامل حرکت و جابجایی ضامن بقای شهر است. محور خطی اصلی شهر که پیرو شبکه اصلی رفت و آمد در شهر است، میتواند با سیستم حمل و نقل عمومی و خصوصی و نیز حرکت پیاده و سواره، تقویت و تجهیز شود. عناصر فنی و نیز زیرساختهای شهری، تاثیر بسزایی در فرم ساختار اصلی شهر و به تبع آن فرم کل شهر میگذارند ( بحرینی، 1388: 156).
متابولیستها از وجود دو پدیده در ساز و کار تغییر و تحول شهر نام میبرند. عناصری با عمر کوتاه و عناصر دیرپا و پایا. در این ساز و کار تحول، دو مسئله نمایان میشود. در تفکر متابولیزم پیدایش نظم فضایی در شهرها در پیوند ارگانیک میان ایندو گونه بود.
1- ابر ساختارهای شهر نظیر استخوانبندی بدن دارای عمر طولانی هستند.

Share