سیستم حفاظتی

سیستم حفاظتی

4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185
4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185
4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189
4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189
4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192
4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193
4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193
4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196
4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197
4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197
4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199
4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199
4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200
4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200
4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201
4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203
4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205
4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206
4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207
4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209
4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209
4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210
4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211
4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211
4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212

Share