سیستم حفاظتی

سیستم حفاظتی

مهمترین کار برای کنترل این اختلالات ، خنک سازی مطمئن هسته رآکتور است تا از گرم شدن بیش از حد المنت های سوخت جلوگیری شود . به عنوان مثال گسیختگی کامل خط لوله اصلی می برد در خط گرم در چرخه اولیه بین محفظه تحت فشار رآکتور و مولد بخار جستجو شود ( معروف به شکست 2F = شکسته شدن کامل یک لوله با مقطع آزاد از دو طرف ) .
فرایند نشتی اولیه بزرگ از شش مرحله تشکیل می شود.
مرحله 1 : « افت فشار تا فشار اشباع » : به دلیل بزرگی نشتی ، فشار در چرخه اولیه بسرعت افت می کند . با تخلیه مبرد ، فشار خیلی سریع افت می کند و به فشار اشباع ( که در دمای 300 ° C ، حدود 85 بار است ) می رسد . آب موجود در چرخه اولیه به بخار تبدیل می شود . واکنش پذیری رآکتور بواسطه ضریب منفی حجاب زایی بخار کاهش پیدا می کند .
مرحله 2 : « افت فشار تا تغذیه از مخزن تحت فشار » : اگر فشار تا کمتر از 25 بار افت کند ، مخزن تحت فشار به طور خودکار ، تغذیه مبرد را آغاز می کند . چون فشار کل چرخه اولیه افت می کند ، همه مخازن تحت فشار ، حتی آنهایی که در حلقه مربوطه نیستند ( منظور از حلقه ، همان چرخه تبرید است ) شروع به تغذیه می کنند .
مرحله 3 : « افت فشار تا حد فشار تعادل » : همچنین درخلال تغذیه از مخزن تحت فشار ، فشار چرخه اولیه بیشتر افت می کند تا با فشار مخزن ایمنی برابر شود .
مرحله 4 : « پر کردن مجدد سیستم » : حال باید سیستمهای خنک سازی پسین و اضطراری ، که تا کنون مورد توجه نبوده اند وارد میدان شوند . هر گاه فشار مبرد از 109 بار کمتر شود ، پمپهای تغذیه ایمنی به طور خودکار شروع به کار کرده و مبرد را از حوضچه سرریز تغذیه می کنند . به کمک شیر کنترل خودکار انتخابی ، از تغذیه پمپ به محفضه تحت فشار رآکتور ، نه به یک بخش معیوب حلقه ، اطمینان حاصل می شود . از یک فشار چرخه اولیه کمتر از 10 بار پمپهای خنک سازی پسین ، که از حوضچه سرریز تغذیه می کنند ، نیز به طور خودکار وارد عمل می شوند . در این حالت نیز همه حلقه ها ( مادامی که در چارچوب طراحی سیستمهای ذخیره ، هر جزء موجود باشد ) به طور همزمان تغذیه می شوند .
مرحله 5 : « سرریز » :پس از این که سیستم خنک کننده هسته رآکتور دوباره به حالت عادی برگشت ، می توان دما را به دمای اشباع حدود 140 ° C کاهش داد . یعنی محفظه تحت فشار رآکتور ، دوباره با آب کاملا پر می شود و گرمای واپاشی پسین می تواند به گونه ای موثر دفع شود ( سیستم خاموشی سریع رآکتور در فشار کمتر از 131 بار فعال می شود ) .
مرحله 6 : « خنک سازی پسین طولانی مدت » : پس از سرریز هسته رآکتور باید گرمای واپاشی پسین ، در دراز مدت دفع شود . برای این کار لازم است دبی با هسته رآکتور حدود 300 KG/S باشد که این دبی با کار همزمان پمپ تغذیه ایمنی و پمپ خنک سازی پسین فقط از دو خط تامین می شود . در این مورد سهم آب تغذیه شده ، که بواسطه نشتی خارخ می شود و باید از کف رآکتور دوباره بازگردانده شود ، نیز در نظر گرفته می شود .
4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط : نشتی اولیه متوسط وقتی بوجود می آید که به عنوان مثال یک اتصال در خط لوله اصلی مبرد گسیخته شده باشد .بزرگترین اتصال سیستم خنک سازی گرمای پسین دارای قطری حدود 220 mm است.
دفع گرما از طریق آب تغذیه شده پسین انجام می پذیرد . برای این که پر کردن ، زودتر از موعد شروع شود ، ارتفاع ( دهد ) دبی ° صفر پمپهای تغذیه ایمنی 1100 m ( 110 bar ) است و وقتی فشار مبرد به کمتر از 109 بار برسد به طور خودکار شروع به تغذیه می کنند . وقتی فشار بیشتر از 10 bar ( حد اکثر فشار پمپ خنک کننده پسین ) باشد ، تغذیه آب از کف محفظه ایمنی رآکتور به کولر گرمای پسین در رآکتور ، از طریق یک خط لوله ارتباطی بین ( سمت رانش ) پمپ خنک سازی پسین و ( سمت مکش ) پمپ تغذیه ایمنی امکان پذیر می شود . اگر فشار چرخه اولیه به کمتر از 25 bar برسد ، مخازن تحت فشار و از 10 bar کمتر پمپهای خنک سازی پسین ، شروع به تغذیه می کنند . اگر حوضچه های سررزیر خالی شوند ، پمپهای خنک سازی پسین از کف رآکتور مکش می کنند و هسته رآکتور دائما خنک می شود .
4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک : هر گاه نشتی اولیه با قطر کمتر از 80 mm باشد مقدار گرمایی که از طریق نشتی منتقل می شود به حدی کم است که خاموش کردن رآکتور امکان پذیر است . یعنی گرما از مسیر معمولی به مواد بخار چرخه ثانویه منتقل می شود .
در مواردی که نشتی کوچک باشد ، چون فشار چرخه اولیه خیلی کند افت می کند ، باید پمپهای تغذیه ایمنی سیستم را با فشار زیاد تغذیه کنند ( چون فشار سیستم بالا است فشار تغذیه پمپ نیز باید بالا باشد ) . تحت شرایطی حتی دبی پمپهای پرفشار سیستم کنترل حجمی نیز برای این کار ( جایگزینی مبرد نشت یافته ) کفایت می کند .
نشتی لوله گرم مولد بخار : منظور از نشتی لوله گرم مولد بخار ، نشتی در خط لوله گرم مولد بخار رآکتورهای آب پرفشار است . به دلیل اختلاف فشار تقریبی 90 bar بین چرخه اولیه و چرخه ثانویه ، در این نشتی ، مبرد اصلی از چرخه اولیه وارد چرخه ثانویه می شود . چون این نشتی نسبت به سایر نشتیهای مبرد موجود در چرخه اولیه ، خیلی ناچیز است ، زیاد به آن توجه نمی شود .
برای آشکار سازی این نشتی از پرتوزایی مبرد استفاده می شود . در ورودی خطوط بخار تازه به محفظه ایمنی رآکتور ، وسایل اندازه گیری پرتوزایی تعبیه شده اند که آلودگیهای بخار در آنجا مشاهده و نظارت می شوند . در صورت وجود نشتی لوله گرم مولد بخار ، این وسایل اندازه گیری واکنش نشان می دهند . این حالت اختلال برای چرخه اولیه خطری ندارد ، زیرا در واقع هیچ مقداری از مبرد هدر نرفته است . ولی باید از آلودگی پرتوی چرخه ثانویه جلوگیری شود . به همین دلیل باید خروجی مولد بخار مسدود شود تا بخار تازه به خارج راه پیدا نکند . اما در عین حال باید تدابیر مناسبی ( مانند خاموش کردن رآکتور ، کاهش فشار چرخه اولیه ، ایزولاسیون مولد بخار مربوطه ، تغییر مقادیر تنظیمی برای سطح آب مولد بخار و فشار عکس العمل شیر اطمینان بخار ) اتخاذ شوند تا با هدف ممانعت از خروج پرتوزایی از عکس العمل ایستگاه خروج بخار جلوگیری شود .
4-4-5 موارداختلال ناشی از اتلاف مبرد در رآکتور آب جوش :
در رآکتور آبجوش نیز می توان موارد مختلف اختلال ناشی از اتلاف مبرد (kmv ) را 17 تقسیم بندی کرد . مهمترین اهداف حفاظتی برای کنترل این حالات اختلال عبارتند از :
حفظ حالت زیر بحرانی ،
حبس ایمن پرتوزایی ،
خنک سازی کافی هسته رآکتور ، انتقال گرمای واپاشی پسین ،
درست مانند رآکتور آب پرفشار ، در رآکتور آب جوش نیز تدابیر لازم ابتدا سیستم حفاظتی رآکتور انجام می شوند . توسط این سیستم ، کنترل دستی کارگران برای یک دقیقه اول غیر ممکن می شود. در این مورد سیستم حفاظتی رآکتور تدابیر مختلفی دارد از جمله :
خاموشی کردن سریع رآکتور ،
کاهش خودکار فشار ،
انسداد راه های نفوذ به محفظه ایمنی رآکتور ،

Share