سیستم حفاظتی

سیستم حفاظتی

رسته E ( گزارش دهی سریع )
– گزارش دهی ظرف 24 ساعت تلفنی یا با دورنگار ، گزارش دهی کتبی ظرف 5 روز کاری .
رویدادهایی که در یک مدت زمانی مناسب ، وارسی یا تدابیر تعمیراتی را الزامی می کنند .
رسته S ( گزارش دهی فوری )
– گزارش دهی بی درنگ به اداره مربوطه ، تا در صورت لزوم بتوان فورا تدابیری اتخاذ کرد
وارسیها و تدابیر کوتاه مدت ، به عنوان نمونه برای رویدادهایی که می توانند به آزاد شدن پرتوزایی منجر شوند .
در صورتی که حادثه ای در سیستم فنی هسته ای رخ دهد همیشه باید اطلاعات لازم در قالب این دو دسته بندی گزارش شوند . مثال های زیر از شماره های منتشر شده ماهانه ATW اقتباس شده اند :
نشانگر معیوب یک شیر ایمنی بخار تازه
( مرحله INES O ، رسته گزارش دهی (( N )) ) .
نشتی یک شیر کنترل هوا
( مرحله INES O ، رسته گزارش دهی (( N )) ) .
نشتی خیلی کم در خط لوله اندازه گیری
( مرحله INES O ، رسته گزارش دهی (( N )) ) .
4-4-2 سیستم حفاظتی رآکتور :
پیچیدگی نیروگاه هسته ای و تعد گزارشهای عیب و اختلال مربوط به آن هر چند عیوب کوچک و کم اهمیت ، سبب شده است تا یافتن دلایل وقوع آنها و انجام واکنشهای مناسب در بیشتر موارد برای کارگران شیفتی ، نا ممکن باشد . برای ایمنی بیشتر ، باید مسئولیت تصمیم گیریهای مهم برای کارگران کم شود تا از رفتار ناشی از خطای انسانی و قضاوتهای نادرست جلوگیری شود . سیستم حفاظتی رآکتور به همین منظور در نظر گرفته شده است . ساختار منطقی و رایانه ای در دل این اصطلاح نهفته است ، که بر داده ها و سیگنالها یا مقادیر حدی نظارت می کند و بسرعت به خرابیها یا تعدی از مقادیر حدی مهم فنی ایمنی واکنش نشان می دهد . سیستم حفاظتی رآکتور در کنترل نیروگاه هسته ای دارای بالاترین اولویت است . دخالتهای دستی کارگران شیفتی ، در پایین ترین سطح سیستم ایمنی نیروگاه هسته ای قرار دارد . عملیاتهای مدارهای کنترل ، که به طور خودکار برای رعایت پارامترهای تنظیم شده عمل می کنند ، اولویتهای بالاتر را تشکیل می دهند . تغییر پارامترهای مدار کنترل ( مانند مقادیر تنظیمی ) در بسیاری از موارد به صورت دستی توسط متصدیان دستگاه ها ، امکان پذیر است . اگر از مقادیر حدی مقدار کنترل عدول شود کلیدی حدی عمل می کند و تدابیر لازم ، برای دفع خطر ، خود به خود اتخاذ می شوند . در نتیجه مقدار حدی دوباره رعایت می شوند ، همچنین زمانی که احتمالا با داده های کنترلی در تضاد باشد . سیستم حفاظتی رآکتور در سیستم رآکتور داری بیشترین اهمیت است . این سیستم قبل از همه سیستمها و حتی دخالت متصدیان عمل می کند و دارای اولویت اول است . مهمترین وظایف سیستم حفاظتی رآکتور عبارتند از :
خاموش کردن سریع رآکتور ،
تامین برق اضطراری ،
تغذیه اضطراری مولد بخار ( برای رآکتور های آب پرفشار ) ،
خنک سازی هسته رآکتور ،
بسته نگاه داشتن ساختمان ،
بسته نگاه داشتن سیستم تهویه .
برای هر واکنش سیستم حفتظتی رآکتور ، سیگنالهایی مانند سیگنالهای زیر لازم اند :

Share