سیستم امنیت دسته جمعی

سیستم امنیت دسته جمعی

خرازی،کمال؛تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره بعد از جنگ سرد،مجله تحقیقات حقوقی،شماره 15،اردیبهشت 1373،ص203
جان فشان،بیتا؛نانوتکنولوژی:فرصت ها و ریسک ها:بیمه پذیری فناوری های نوظهور،ماهنامه تازه های جهان بیمه،اسفند 1384،شماره 93،ص50.
جعفری،علی اکبر؛نظریه نورئالیسم و اتحاد استراتژیک میان آمریکا-اسراییل،پژوهشنامه حقوق و سیاست،سال هشتم،شماره 21،پاییز و زمستان 1385،ص118.
جعفری ولدانی،اصغر؛نگاهی به اختلاف های مرزی قطر و عربستان،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،آذر و دی 1371،شماره 63 و 64،
جلالی،محمود؛مشروعیت استفاده از زور در عراق از دیدگاه حقوق بین الملل،فصلنامه نامه مفید،اسفند 1385،شماره 58،ص150.
جلالی،محمود؛تاسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره 39،بهار 1388،شماره یک،ص64.
جلالی،محمود؛مقامی،امیر؛تعامل حقوق ایران و حقوق بین الملل کیفری در جرم انگاری((کاربرد سلاح های شیمیایی))،فصلنامه نامه مفید،اسفند 87،شماره 70،ص114
جمالی،علی؛محبی،عباسعلی،اهمیت بکارگیری مین های دریایی در نبردهای دریایی،فصلنامه مطالعات دفاعی و امنیتی ،بهار و تابستان 1388،شماره 54،ص37.
جوانمردی،محمد؛علیزاده،پردیس؛راد درویش،عبدالعزیز و کشایی،سمانه؛رتبه بندی حوزه های مختلف ریسک زیست محیطی و سلامت انسان در فناوری نانو با استفاده از روش Topsis و AHP در محیط فازی،فصلنامه مدیریت شهری،بهار و تابستان 1392،شماره 31،ص336.
جوکار،حمید؛انواع سلاح های مرتبط با قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری و اصول تیراندازی،ماهنامه دادرسی،بهمن و اسفند 1389،شماره 84،ص36.
داعی،علی؛جایگاه فرد در حقوق بین الملل،چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن بیست و یکم،موسسه مطالعات حقوقی شهر دانش،چاپ اول،1392،ص223.
دمج،اسامه؛اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی توسط نیروهای مسلح،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،پاییز 1384،ص40
دوسوالد-بک؛اجرای حقوق بشردوستانه بین المللی در جنگ های آینده(قسمت اول)،ترجمه حسین شریفی طراز کوهی،مجله سیاست دفاعی،شماره 32و 33،پاییز و زمستان 1379،
ذاکریان،مهدی؛آقاعلیخانی،مهدی؛بررسی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛فعالیت ها و دستاوردها،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و ششم،شماره یک،بهار 1391،ص214
ذوالعین،نادر؛تاثیر وقایع عراق در توسعه حقوق بین الملل(قطعنامه 688 شورای امنیت و اصل مداخله بشردوستانه)،مجله تحقیقات حقوقی،بهار و تابستان 1371،شماره 10،ص205.
رادفر،عبدالرحیم؛تحلیلی برقانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری،ماهنامه دادرسی،خرداد و تیر 1383،شماره 44،ص78.
رایجیان اصل،مهرداد؛ تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در بستر دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری،دوره 70، شماره 56 و 57،پاییز 1385، ص139
رشیدی نژاد،زینب؛موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت،مجله حقوقی بین المللی،پاییز و زمستان 1386،شماره 37،ص71.
رضوی فرد،بهزداد؛از کارکردهای سنتی کیفر در حقوق داخلی تا کارکردهای نوین آن در حقوق بین الملل کیفری با تاکید بر رویه قضایی،فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم،زمستان 1390،سال ششم،شماره 21،
رمضانی قوآم آبادی،محمد حسین؛پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران،مجله حقوقی دادگستری،سال 75،شماره 75،پاییز 1390،ص200.
رمضانی قوام آبادی،محمد حسین؛مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره 43،شماره 4،زمستان 1392،صص 80-81.
رنجبریان،امیر حسین و فراستمند،امینه؛تعیین گستره اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرآیند خصوصی سازی فضا،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره 43،شماره 4،زمستان 1392،ص96

Share