سیر تکاملی

سیر تکاملی

ح- فنیل پیرازول ها (Phenyl pyrazoles)
این ترکیبات آنتاگونیست کانال های گابا هستند و روی گیرنده های گابا در انگل ها تاثیر می گذارند. لازم به ذکر است که اثر آن ها روی رسپتورهای گابا در پستانداران بسیار ضعیف است و دارویی مطمئن و بی خطر برای سگ و گربه به شمار می رود. پریپرول روی کک های بالغ کتنوسفالیدس و کنه های ریپی سفالوس، درماسنتور و آمبلیوما در سگ موثر است. روش استفاده از آن به صورت Spot on است.
1-6-2ترکیبات تنظیم کننده رشد (GRS: Grouth regulator substance)
از این ترکیبات می توان به متوپرین اشاره نمود که مقلد هورمون جوانی بوده و مانع پوست اندازی حشرات می شود و عمل پوست اندازی را مختل می کند. همچنین ترکیب سیرومازین که یک بلوک کننده آنزیم های پوست اندازی است و از سیر تکاملی مگس های خانواده موسیده جلوگیری می کند.
1-7 روش های کاربرد سموم
1-اسپری کردن : سموم جامد در مایع و یا مایع که تحت فشار به شکل گاز در آمده و به صورت اسپری مصرف می شود.
2-لکه گذاری : برای کنترل آفات متمرکز در یک نقطه خاص بدن استفاده می شود. در میازهای جلدی و زیر جلدی به کار می رود. در کنترل کوریوپتس بویس که بیشتر در قاعده دم و تاج سم است، استفاده از روش لکه گذاری کاربرد وسیعی دارد.
3-روش پورآن : ترکیباتی به سموم اضافه می شود که نفوذپذیری سم را افزایش می دهد و سم درون چربی های زیر جلدی نفوذ می کند. این روش بیشتر در گاو و اسب به کار می رود و سم روی سطح پشتی بدن دام ریخته می شود.
4-آویزه های گوش : برای کنترل بند پایانی که بیشتر در ناحیه سر، گردن و گوش مزاحمت ایجاد می نمایند، استفاده می شود. ترکیبات رزینی هستند که با گروه های مختلف سموم پایروتروئیدی اشباع می شوند.
1-8کنترل ژنتیکی
در این روش استفاده از دام های مقاوم به گزش بند پایان مورد توجه است. مثلاً برای مبارزه با مگس هماتوبیا دام های هیبرید شده از دو نژاد برهمن و شابا که نسبت به گزش هماتوبیا مقاوم هستند استفاده می شود. زیرا پوست آن ها در ناحیه شاخ که عمدتا مورد گزش حشره قرار می گیرد، بسیار ضخیم است. بنابراین می توان با شناسایی نژادهای مقاوم دام ها در منطقه و گسترش فراوانی آن ها، اثرات سوء ناشی از گزش بندپایان را کاهش داد.
1-9کنترل مدیریتی
با رعایت بهداشت و جمع آوری به موقع فضولات از روی بستر دام و طیور می توان تعداد بندپایان بیماریزا را به میزان قابل توجهی کاهش داد. استفاده از تله های صید حشرات نیز می تواند در این خصوص سودمند باشد.
1-10میاز: Myiasis
تغذیه نوزاد مگس ها از نسوج زنده، نکروتیک و یا لاشه های کشتاری منجر به صدماتی می شود که میاز نامیده می شود. به عبارت دیگر آلوده شدن بافت های حیوانی به نوزاد مگس ها را میاز گویند.
نوعی از طبقه بندی میاز ها بر اساس رابطه بیولوژی انگل با میزبان است و از این رو به سه گروه تقسیم بندی می شوند:
1- میاز اجباری: در این حالت مگس موجود زنده را برای گذراندن چرخه حیات نیاز دارد و سیر تکاملی آن از طریق مواد گنده و در حال فساد امکان پذیر نیست.
2- میاز اختیاری: در این حالت انگل بدون دست یابی به موجود زنده هم سیر تکاملی خود را طی می کند هر چند که نسوج موجود زنده را ترجیح می دهد.
3- میاز کاذب یا میاز تصادفی: این نوع مگس ها بر حسب اتفاق نوزاد خود را در مخاط، جلد انسان و دیگر میزبان ها قرار می دهند یا حتی اتفاقی نوزادان توسط میزبان بلع می گردند.
1-11مگس های مولد میاز:
1-11-1خانواده کالیفوریده (Calliphoridae)

Share