سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

پوراحمدی،حسین؛قنبری مزیدی،مقداد؛عوامل بحران کارکرد در سازمان ملل متحد،فصلنامه سیاست خارجی،سال بیست و هفتم،شماره یک،بهار 1392،ص231.
پوراحمدی،حسین؛موسوی نیا،محمد رضا،سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر از منظر رئالیسم،لیبرالیسم و سازه انگاری،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،بهار و تابستان 1385،شماره 20،ص25.
پوراسماعیلی،علیرضا؛شیروی،عبدالحسین،امنیت ملی در حقوق سرمایه گذار خارجی،فصلنامه حقوق دانشگاه تهران،دوره 43،شماره 3،پاییز 1392،ص
پوربافرانی،حسن؛افشین پور،مصطفی؛گرته برداری حقوق بین الملل کیفری از حقوق داخلی در بحث علل موجهه جرم،فصلنامه نامه مفید،تابستان 1390،شماره 85،ص91.
پوربافرانی،حسن؛افشین پور،مصطفی،تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه مطالعات حقوقی،پاییز 1392،شماره 9،ص3.
پورسعید،فرزاد؛تحول تروریسم در روابط بین الملل،فصلنامه مطالعات راهبردی،سال دوازدهم،شماره چهارم،زمستان 1388،ص148.
تقوایی،احسان؛نقش سازمان پیمان امنیت جمعی در امنیت اوراسیای مرکزی،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره 76،زمستان 1390،
تقوی شوازی،اکبر؛شورای همکاری خلیج فارس(آشنایی با سازمان های منطقه ای و بین المللی)،ماهنامه رشد معلم،بهمن 1374،شماره 115،ص58.
توحیدی فرد،محمد؛حادثه 11 سپتامبر 2001 از منظر حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه پژوهش های حقوقی تطبیقی،دوره 7،شماره 4،زمستان 1382،ص4.
توکلی طبسی،علی؛منصوری،فرنگیس؛رضایی،محمد تقی و حبیب زاده،توکل؛مسئولیت بین المللی دولت های ثالث ناشی از نقض حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(با تحلیلی اجمالی از بحران سوریه)،مجله حقوقی بین المللی،شماره 49،پاییز-زمستان 1392،ص61.
حاجی یوسفی،امیر محمد؛الوند،مرضیه سادات،ایران و سازمان همکاری شانگهای:هژمونی و ضد هژمونی،پژوهشنامه علوم سیاسی،بهار 1387،شماره 10،ص181.
حافظ نیا،محمد رضا؛ رضوی،سید عبد الجلیل؛بررسی سیاست های امارات متحده عربی نسبت به جزایر سه گانه جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه سیاست دفاعی،تابستان 1384،شماره 51،
حبیب زاده ،توکل؛ساخت دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل،فصلنامه دین و ارتباطات،زمستان 1384،شماره 28،ص69.
حبیب زاده،محمد جعفر؛حکیمی ها،سعید؛ضرورت جرم انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران،پژوهش های حقوقی تطبیقی،دوره 11،شماره 2(51 پیاپی)،تابستان 1386،ص55.
حسینی اکبرنژاد،حوریه؛جنگ علیه حقوق جنگ؛ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه،مجله حقوقی بین المللی،بهار و تابستان 1388،شماره 40،ص110.
حسینی،محمدرضا؛بررسی هنجارهای حقوقی در زمینه ممنوعیت تسلیحات فضاپایه،فصلنامه پژوهش های حقوقی عمومی،سال چهاردهم،شماره 38،پاییز و زمستان 1391،ص196.
حسینی،منصوره؛تدابیر بین المللی حفاظت از محیط زیست در قبال آلودگی اتمی،فصلنامه فقه و حقوق خانواده،بهار 1381،شماره 25 ص111.
حضرتی،حسن؛فلاح پور،نفیسه؛مقایسه اندیشه مهدویت شیعه اثنی عشری و نظریه پایان تاریخ فوکویاما،فصلنامه تاریخ اسلام،سال دهم،شماره 2،تابستان 1388،شماره مسلسل 38،ص57.
حقیقی،رضا؛ابعاد سیاسی،حقوقی مداخله ناتو در لیبی،فصلنامه سیاست خارجی،بهار 1390،شماره 96،ص110.
حکمت نیا،محمود؛سلاح های کشتارجمعی و مبنای فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها،فصلنامه حقوق اسلامی،سال دهم،شماره 38،پاییز 1392،ص57
حکیمی ها،سعید؛سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مبارزه با تروریسم،مجله سیاست دفاعی،سال نوزدهم،شماره 76،پاییز 1390،صص 56-57.
حیدر؛ منافع ملی حیاتی در حقوق بین الملل با تاکید بر رویه های قضایی بین المللی،تهران،دانشگاه تربیت مدرس، 1390،ص41.

Share