سوالات پرسش نامه

سوالات پرسش نامه

از آن جا که نسبت متاهلین به کل جمعیت مورد نظر78 درصد بود و جمعیت مجردان 22 درصد از کل جمعیت مذکور را به خود اختصاص می داد ما با کمی اغماض در درصد 116 نفر متاهل و 84 نفر مجرد را در نظر گرفتیم .
3-3-6معرفی جامعه آماری
میدان مطالعه حاضر شهر یزد مرکز استان یزد و بزرگ ترین شهر آن محسوب می شود . این شهر در طول چند دهه گذشته سهم عمده ای از جمعیت مهاجران شهری و روستایی داخل و خارج از استان را پذیرفته و بر اساس نتایج سر شماری 1390 با جمعیتی حدود 517 هزار نفر ، به تنهایی حدود نیمی از کل جمعیت استان را در خود جای داده است .
از نقطه نظر فرهنگی ، اجتماعی شهر یزد و به طور کلی استان یزد از چندین ویژگی تمایز بخش در کل کشور برخوردار است . این ویژگی های متمایز کننده به ویژه برای اهداف مطالعه حاضر دارای اهمیت است .
شهر یزد ،از نظر عناصر فرهنگی مختلفی نظیر قومیت ، زبان و مذهب ، جمعیتی تقریبا یک دست و همگن به شمار می رود .
– استان یزد با سطح بالای توسعه اقتصادی – اجتماعی در ایران است . از نظر اکثر شاخص های متعارف اقتصادی – اجتماعی نظیر سواد ، تحصیلات ،شهر نشینی ، صنعت و اشتغال ،جایگاهی بالاتر از متوسط کشوری را به خود اختصاص داده است و در زمره استان های برخوردار کشور محسوب می شود . یزد به رغم برخورداری از سطح بالای توسعه ، هنوز فرهنگ مذهبی و بسیاری از ویژگی های سنتی خانواده را حفظ کرده است . (عسگری ندوشن ، 1388 : 79) در برداشت ذهنی متداول در فرهنگ عمومی جامعه ایران، ساکنان یزد از دیرباز به عنوان مردمان یزد دارای صفات قناعت پیشگی، صرفه جو و اهل پس انداز قلمداد می شوند. هرچند داده های تطبیقی و معتبری برای بررسی این موضوع در مقایسه با نواحی دیگر کشور و یا توزیع نگرش های اجتماعی ایرانیان در این رابطه موجود نیست، اما برخی، این خصوصیات را نوعی تلاش گروهی- و در عین حال فرد ی – برای انطباق با محیط خاص طبیعی و شرایط دشوار زندگی در کویر منسوب کرد ه اند )افشار 1371؛ مسرت1376 ؛ گلشن یزدی 1384.( به نقل از عسگری و افشانی: 1390 ، 92 )
3-3-7 مطالعه مقدماتی
انجام یک بررسی آزمایشی در مقیاس کوچک برای پی بردن به نواقص احتمالی آمارگیری و تصحیح و تکمیل سوالات پرسش نامه امری ضروری است . بدین وسیله می توان در صورتی که مسائل حل نشده ای وجود داشته باشد ، آن ها را بررسی و چشم انداز های تازه ای را کشف کرد و در واقع محقق از طریق مطالعه مقدماتی ، پیش از آن که همه امکانتش را بسیج کند ، میدان تحقیق را دور می زند و در مقیاس کوچک تر تمامی مشکلات را بر طرف می کند. (منصور فر ، 1380 : 330 )
در این بررسی سه بار پیش آزمون انجام گرفت و در طی این مراحل بیش از پنج بار پرسش نامه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت تا سوالات فردی شدن را به شکل عملیاتی مورد سنجش قرار دهد. از آن جا که تحقیقات گوناگونی که تاکنون در حوزه فرد گرایی انجام شده بود فرد گرایی را از دیدگاه روانشناسی بین فرهنگی و با تاکید بر سازه های فرد گرایی و جمع گرایی تریاندیس و هوفستد مورد سنجش قرار داده بود از این رو این سازه ها چون در حوزه جامعه شناسی فردی شدن را مورد سنجش قرار نمی داد نمی توانست برای کار ما مثمر ثمر واقع شود از این رو ما سعی کردیم حوزه هایی که فردی شدن می تواند در آن ها تجلی یابد را مورد بررسی قراردهیم و ببینیم در هر کدام از حوزه ها اعم از ازدواج ، سبک زندگی و غیره چگونه فردیت خود را نشان میدهد . تصمیم نهایی برآن شد تا سوالات به صورت موقعیتی پرسیده شود تا گزینه ای که فرد برای پاسخ به سوال انتخاب می کند نشان دهد آیا فردیت در او رشد یافته است یا خیر .
3-3-8تعریف مفاهیم و شاخص سازی متغیر های تحقیق
متغیر شامل هر صفت ، ویژگی یا عنصر کمی یا کیفی است که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد (ساروخانی: 1383 ،123) متغیر براساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد عبارت است از :
متغیر مستقل: متغیر محرک یا درونداد است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری ،دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود .
متغیر وابسته :متغیر پاسخ یا برونداد یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است . متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود . این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی می شود (دلاور ،1387 :58-59)
لازم به ذکراست که متغیر وابسته و برخی متغیر های مستقل این پژوهش هر کدام یک مقیاس (شاخص ) هستند . مقیاس ، اندازه ترکیبی یک مفهوم است ، اندازه ای مرکب از داده های برآمده از چند پرسش و معرف . در خلق مقیاس ، اطلاعات ارائه شده در چند متغیر نسبتا معین را به متغیر تازه و انتزاعی تر تبدیل می کنیم . (دواس، 1386: 246 )
مقیاس ها و شاخص ها در دو مرحله از فرایند تحقیق به میان می آیند . مرحله اول بعد از بحث مفهوم سازی و عملیلتی کردن و سنجش مطرح می شود . مقیاس یا شاخص بیانگر شکل مبسوط تر عملیلتی کردن است . مرحله دوم بعد از گرد آوری اطلاعات هنگام تصمیم گیری درباره ترکیب چند گویه در یک شاخص است (بیکر: 1386 ،448 )
در ادامه به تحلیل گویه های می پردازیم . برای این منظور هر گویه را بررسی کرده تا ببینیم واقعا به مقیاس تعلق دارد یا نه . این مرحله دارای دو وجه است ، تک بعدی بودن و پایایی .
تک بعدی بودن : مقیاس تک بعدی ، مقیاسی است که همه گویه های آن مفهوم بنیادی یک سانی را می سنجد . باید هر گویه ای که این مفهوم را نمی سنجد حذف شود . بدین منظور پاسخ های ارائه شده به یک گویه خاص بازتاب الگوی پاسخ های ارائه شده به گویه های دیگر هست یا نه . چنان چه گویه ای با گویه های دیگر همخوانی نداشت می توان فرض کرد که آن گویه چیز دیگری را می سنجد و آن را از مقیاس حذف می کنیم (دواس ،1386 :251)
برای آزمون تک بعدی بودن می توان از تحلیل عامل سود جست راه های مختلفی در تعیین مناسب بودن مجموعه ای از متغیر ها در مقیاس همبستگی برای تحلیل عامل وجود دارد . یکی از آن ها استفاده از ضریببار عاملی است . هرچه این ضریب بالاتر باشد تعلق گویه ها به مقیاس بیشتر است . طبق قاعده تجربی چنان چه این ضرایب کمتر از 3 درصد بود آن گویه از مقیاس حذف می شود (همان 252) دیگری استفاده از آماره ای به نام kmo است که دامنه آن 0تا 1 است چنان چه مقدار این آماره بیش از 7 درصد بود . همبستگی های موجود برای تحلیل عامل بسیار مناسب اند . اگر kmo بین 5/0 تا 69/0 در صد بود باید دقت زیادی به خرج داد و مقادیر کمتر از 5/0 بدان معناست که تحلیل عامل برای آن مجموعه متغیر ها مناسب نیست . (همان 256 )
آزمون پایایی : مقیاس پایایی مقیاسی است که بیشتر پاسخ گویان در دو مقطع زمانی نمره یک سانی در آن مقیاس بگیرند . برای آزمون پایایی مقیاس از روش الفای کرونباخ استفاده می کنیم که دامنه آن از 0 تا 1 است . هرچه آلفا بیش تر باشد پایایی مقیاس بیشتر است . (همان 253 )
لازم به ذکر است بارهای عاملی ، ضریب kmo آلفای کرونباخ در جداول عملیاتی متغیر ها آمده است .
تعریف مفهوم فردی شدن

Share