این رقم ویژگی‌های شبیه آبوت دارد اما محصول کمترتولید می‌کند و بدین علت رواج بیشتری نیافته است ومیوه ریزتری نسبت به دیگرواریته‌ها تولیدمی‌کند (شیراوند، 1392).
2-4-6- رقم گراسی
از شهرت کمتری برخوردار است وبرخی آن را همان برونو می‌دانند (شیراوند، 1392).
2-5- شرایط تولید کیوی
گیاه کیوی از ارتفاع زیر صفر (در شمال ایران) تا 2000 متری از سطح دریا میتواند کشت شود. ضمن اینکه مقاومت گیاه کیوی به تغییرات دما و دمای زیر صفر درجه سانتیگرادبیشتر از مرکبات است، اما گلهای کیوی به سرما حساسیت بیشتری نسبت به گلهای مرکبات دارند. یخبندان پاییزی تولید غنچه گیاه را در فصل بهار به تاخیر میاندازد. هرگاه سرما پس از گلدهی اتفاق افتد، مانع از تشکیل میوه خواهد شد (شیخی 1384). گیاه کیوی در مناطقی که میزان باران سالیانه آن در فصل بهار و تابستان کمتر از 500 میلی لیتر نباشد، خوب رشد میکند.تابش یا عدم تابش نور آفتاب به درخت کیوی تاثیر زیادی در رشد و باردهی آن دارد. چنانچه مقدار باردهی درختان کیوی که در سایه قرار دارند کمتر از درختانی است که در معرض نور خورشید هستند (استریک، 2005).
خاکی که کیوی در آن کاشته میشود میبایست pH حدود 5/6-5/5 داشته باشد و نسبت به آب و هوا نفوذ پذیر باشد تا ریشههای گیاه به راحتی در آن نفوذ کنند.بهترین خاک برای کیوی خاکهای شنی و هوموسدار است (استریک، 2005). شاخههای درختان کیوی ترد و شکننده است ودر اثر وزش باد جابجا میشوند و روی همدیگر افتاده و میشکنند، میوههای کیوی نیز در اثر برخورد شاخهها ساییده شده و لکهدار یا خراب میشوند، لذا در مناطق باد خیز احداث باد شکن برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از وزش باد به درختان کیوی امری ضروری است.با توجه به شرایط مورد نیاز کیوی، سواحل جنوبی دریای خزر دارای آب و هواو شرایط اقلیمی مناسب برای پرورش گیاه کیوی است. میزان بارندگی و رطوبت نسبی بالا،عدم وجودیخبندانهای طولانی در فصل زمستان،هوای معتدل بهار و پاییز و هوای گرم تابستان و عدم وزش بادهای شدید باعث شده‌است که گیاه کیوی در این منطقه به خوبی سازگار شود، اما خاکهای این منطقه عموماً فقیر است که باید با کودهای حیوانی و شیمیایی تقویت شوند (شیخی، 1384؛محمدیان و همکاران، 1378).
2-6- ارزش غذایی میوه
در سالهای اخیر کارشناسان علم تغذیه پی بردند که مصرف روزانه میوهها و سبزیها سبب کاهش خطرات بیماریهای مانند سرطان، قلب، کبد و ریوی میشوند. این اثرهای مفید مصرف آنها را به آنتیاکسیدانهای مختلف میوه و سبزی نسبت میدهند که شامل پلی فنول، آسکوربیک اسید (ویتامین C)، کارتنوئیدها و فلاونوئیدها است (کاربونارو و همکاران،2002). ترکیبات آنتیاکسیدانی اولین خط دفاعی در برابر آسیب رادیکالهای آزاد هستند که برای حفظ سلامت و ساختار سلول ضروری میباشند. این ترکیبات رادیکالهای آزاد را خنثی میکنند و مانع از شروع زنجیره ‌یا باعث شکستن زنجیره تولید رادیکالهای آزاد میشوند (پرسیوال، 1998). در سالهای اخیر محبوبیت مصرف کیوی در سطح جهانی افزایش یافته است و از نظر تولید جهانی در حال حاضر پس از موز،پرتقال و سیب در رتبه چهارم قرار دارد (تاوارینی و همکاران، 2008). ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی به طور کلی در جدول 2-2 خلاصه شده‌است.
جدول 2-2- ارزش غذایی و ترکیبات تشکیل دهنده میوه کیوی
ترکیبات میوه مقدار
بخش خوراکی
95-90%
انرژی
g 100kcal/66-49
آب
88-80%
خاکستر
74/0-45/0%
پروتئین
2/1-11/0%
چربی
9/0-7/0%

                                                    .