سلسله مراتب فضایی

– هدف : بررسی اقدامات شهرسازان و سیاستگزاران بر ساختار گذشته و حال شهر بوشهر به منظور شناخت و تحلیل ساختار فضایی و کالبدی میباشد.
– روش بررسی :
در این تحقیق ابتدا به بررسی ساختار فضایی و کالبدی شهر با موقعیت جغرافیایی شهر پرداخته میشود و در ادامه به بررسی ساختار فضایی شهر با عوامل اجتماعی، حمل و نقل، محیط زیست و تاثیر این عوامل بر شکل و بافت شهر پرداخته می‌شود.
در نهایت ارزیابی عوامل ساختاری بر اساس روش آلن برتو صورت میپذیرد. آلن برتو روشی است که در آن بر اساس الگوی مصرف زمین، توزیع فضایی جمعیتی در شهر، تراکم، قیمت زمین و الگوی سفرهای روزانه تحلیل صورت میگیرد و در نهایت گزینههای توسعه شهر با روش فهرست بندی معیارها بهترین گزینه انتخاب میگردد.
6
پایان نامه « بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهر شیراز با تکیه بر مدل آلن برتو »
– درمورد پژوهش :
این پایان نامه در خرداد 1387 در دانشکده جغرافیا دانشگاه یزد توسط مریم حسن زاده رونیزی به استاد راهنمایی دکتر زارع شاه آبادی به منظور اخذ درجه کارشناسی ارشد تهیه گردید.
– هدف :
بررسی ساختار فضائی شهر شیراز و راهکارهائی در جهت بهبود ساختار فضائی و تعدیل مشکلات شهری این شهر، دستیابی به راه حلهایی جهت بهبود کارایی سیستم حمل و نقل، توسعه تسهیلات و امکانات خدماتی مورد نیاز شهر
– روش بررسی :
در این تحقیق ابتدا به بررسی مسائل جغرافیایی شهر شیراز پرداخته شده و پس از بررسی دورههای تاریخی رشد شهر، عوامل تاثیرگذار بر ساختار فضایی شهر شیراز میپردازد.
در بررسی این عوامل، به عناصر پایدار من جمله عناصر مذهبی، تجاری، حکومتی، ارتباطی شهر و فضاهای آموزشی، فرهنگی، فراغتی پرداخته میشود. سپس ساختار فضایی شهر در طرحهای جامع و تفصیلی پیشین پرداخته شده است.
در راستای رسیدن به اهداف تحقیق، ساختار فضایی مطلوب شهر ترسیم میشود و سپس معیارهای مورد نیاز برای تحلیل آلن برتو مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.
در نهایت به این موضوع دست یافته شد که شیراز میتواند به عنوان شهر تک هسته ای با یک مرکز تجاری ضعیف به توسعه خود ادامه دهد.
7
مقاله « ارزیابی الگوپذیری استخوانبندی بافتهای روستایی ایران در طرحهای هادی »
– درمورد پژوهش :
این مقاله در سال 1388 در نشریه پژوهشهای جغرافیایی توسط دکتر عزیزی و دکتر خلیلی تهیه گردید.
– هدف :
بررسی الگوی استخوانبندی بافتهای روستایی با روش AHP در طرحهای هادی روستایی میباشد که در نتیجه به ایجاد تناسب منطقی بین جمعیت و عملکرد بافتها، ایجاد زمینه کاهش خطر سوانح طبیعی و بسترسازی برای صدور اسناد مالکیت روستایی دست یافته خواهد شد.
– روش بررسی :
در این تحقیق 4 معیار ایجاد و تقویت محورهای اصلی، ایجاد شبکهای از مراکز، ترکیب عملکردها برای ایجاد وحدت فضایی و سلسله مراتب فضایی در 30 روستای منتخب در 30 استان کشور بررسی شده است.
در نتیجه تحلیل به این موضوع دست یافته شد که معیار تقویت محورهای اصلی دارای بیشترین ارزش میباشد و برای مابقی معیارهای جهت تقویت، وضعیت مطلوب ارائه شده و راهکارهایی به منظور نیل به اهداف ارائه شده است.
8
مقاله « بررسی و تقویت عملکردی- کالبدی استخوان بندی شهر قزوین با تاکید بر عنصر راه و میدان در دوران معاصر»

                                                    .