سلسله مراتب شهری

سلسله مراتب شهری

دسترسی به خارج شهر: دسترسی به داخل محدوده قدیمی توسط لوپ دور بافت قدیمی و محورها موازی داخل بافت صورت می‌گیرد. ارتباط از خارج به داخل توسط دو محور عمود بر محور دسترسی اولیه صورت می‌گیرد و با سلسله مراتب شهری به تمام نقاط شهر مرتبط می‌شوند.
دسترسی بین عناصر اصلی استخوان بندی شهر: ارتباط بین اجزای شهری نیز به صورت سلسله مراتبی از طریق دو خیابان موازی و عمود بر راستای ستون فقرات صورت می‌گیرد.
محور دسترسی پیاده (بازار) نیز پیوند دهنده عناصر قدیمی استخوانبندی و نیز ارتباط دهنده آن عناصر جدید است.
استخوان بندی در
آینه تصویر
ماخذ : نگارنده با برداشت از منابع، 1392.
2-3- قانونمندیهای کلی ساماندهی بر اساس استخوانبندی اصلی
با بررسی جدول فوق، به قانونمندیهای کلی شهرهای ایرانی پیرامون ساماندهی شهر بر اساس استخوانبندی اصلی دست یافته میشود که در قالب زیر ارائه گردیده شده است:
جدول شماره 2-5: ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات عملکردی
منبع : نگارنده، 1392.
جدول شماره 2-6 : ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات کالبدی
جدول شماره 2-6 : ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات کالبدی
جدول شماره 2-7 : ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات بصری و هماهنگی فرمها
منبع : نگارنده، 1392.
3- تجربیات جهانی ساماندهی بر اساس استخوانبندی اصلی شهر
چنانچه نقشه شهرهای کهن در نقاط مختلف جهان بررسی شود، در بسیاری از آنها وجود یک استخوانبندی مشخص مشهود است که مؤید نقش و اهمیت آن نه تنها در ادامه حیات شهر بلکه در رشد یافتن نظم سازمانی فضایی است. علیرغم وجود الگوهای متفاوت از ساختار شهری و تعلق به تمدنهای مختلف، اغلب این نمونه‌ها دارای وجوه اشتراک بوده و بررسی آنها می‌تواند قواعدی را از شکلگیری، بقاء و احیای استخوانبندی اصلی شهر در اختیار قرار دهد. در این راستا، می‌توان از نمونه‌هایی کهن یاد کرد و به غیر از آن چند نمونه جدید نیز دارای چنین نظمی میباشند.
یکی از جالبترین و قدیمی‌ترین شهرها که طرح آن بر اساس استخوانبندی اصلی، پایهگذاری شده شهر تئوتیهوآکان، پایتخت تمدنی به همین نام در آمریکای مرکزی است که در حدود قرن اول میلادی بنا شده است. به کمک این طرح ( تصویر شماره 2-4)، رشد برنامه‌ریزی شده شهر برای شش قرن آینده حیات آن تا انقراض این تمدن کنترل شد. استخوانبندی این شهر مرکز تشریفات پر ابهت، اهرامی به نامهای هرم خورشید و هرم ماه که برای تکریم خدایان ساخته شده بودند و یک محور اصلی به نام جاده مردگان و عناصر مختلف دیگر واقع در اطراف آنرا، دربر می‌گرفت. کلیه بناهای بزرگ بر روی یک شبکه عمود برهم قرار می‌گیرند که اساس آن محوری است که یک جهت جغرافیایی معین بر مبنای اعتقادهای مذهبی دارد.
سازمان این مجموعه متقارن نیست. دسته‌هایی از هرمهایی فرعیتر به صورت قرینه نسبت به محورهای فرعی و غیر قرینه نسبت به جاده مردگان، در این مجموعه قرار داده میشوند (جیمز موریس،1385).
( تصویر شماره 2-4 ) نقشه تئوتیهواکان
منبع : موریس، 1385
نمونههای بسیاری در جهان به چشم میخورد که طرح شهر آنها دارای اسکلت اصلی قوی میباشند. نمونههای شهرهای پکن، آتن، روم، لندن و …. از جمله این شهرها میباشند.
قصد این بخش اشاره دوباره محتویات کتاب ” طراحی شهرها ” بیکن نمیباشد. بلکه سعی بر آن است که دو طرح ارزشمند « فیلادلفیا » اثر ادموند بیکن و « طرح خلیج توکیو » اثر کنزو تانگه مورد تحلیل قرار گیرد و در نهایت با توجه به اهداف طرحهای ارائه شده به قوانین ارزشمند ساماندهی شهر بر اساس استخوانبندی اصلی دست یافته شود.
3-1- طرح فیلادلفیا
شهر فیلادلفیا یکی از قدیمیترین شهرهای آمریکاست که در ایالت پنسیلوانیا واقع در شرق امریکا قرار گرفته است. وقوع برخی اتفاقات مهم از تاریخ این کشور در این شهر، بر اهمیت آن افزوده است که از جمله قرار گرفتن مجموعه تاریخی استقلال که منشور آزادی آمریکا مستعمره قبلی انگلیس در آن به امضاء رسیده بر اهمیت تاریخی و توریستی این شهر میافزاید.
طرح اولیه این شهر ( تصویر شماره 2-5) که ایده اصلی‌اش از ویترویوس (معماری رومی قرن اول پیش از میلاد) بوده، توسط توماس هلم برای ویلیام پن تهیه و با همکاری وی به اجرا در آمده است.
( تصویر شماره 2-5 ) شهر فیلادلفیا، 1683 اجرا شده توسط هلم

Share