سلسله مراتب اجتماعی

سلسله مراتب اجتماعی

جدول ‏4-33 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای ازدواج 205
جدول ‏4-34 توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس میزان پیروی از ارزش های مدرن در سبک زندگی (سنت زدایی ) 207
جدول ‏4-35 توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای مدیریت بدن 207
جدول ‏4-36 توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای نحوه گذران اوقات فراغت 209
جدول ‏4-37 توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان ترجیحات فردی در تصمیم گیری برای خرید 210
جدول ‏4-38 توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس میزان آزادی انتخاب در سبک زندگی 212
جدول ‏4- 39توزیع فراوانی پاسخ گویان براساس فردی شدن با توجه به وضعیت تاهل . 212
جدول ‏4-40 رابطه بین میزان استفاده از تلویزیون و فردی شدن 213
جدول 4-41 رابطه میزان استفاده از اینترنت و فردی شدن ………………………………………………………………………………………214
جدول 4-42 رابطه بین میزان دینداری و فردی شدن ……………………………………………………………………………………………….214
جدول 4-43 رابطه میزان حضور در فضاهای فراغتی و فردی شدن………………………………………………………………………….. 215
جدول 4-44 رابطه متغیرهای مستقل و فردی شدن ………………………………………………………………………………………………..216
جدول 4-45 رابطه متغیر های مستقل و وابسته در جمعیت………………………………………………………………………………………217
شکل 3-1 مدل نظری پژوهش ( مربوط به روش کمی )…………………………………………………………………………………………….102
شکل 5-1 مدل نظری پژوهش (مربوط به روش کیفی ) …………………………………………………………………………………………….176
فصل اول
مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه
چیزی که حیات امروز در جوامع انسانی را به نحو بارزی از حیات انسان ها در جوامع پیشا مدرن متمایز می کند قدرت انتخاب انسان برای تصمیم گیری در مورد زندگی خود است. جوامع سنتی با ایجاد محدودیت های مختلف اجتماعی در قالب تعینات ساختاری (از جمله :قومیت، طبقه اجتماعی ، دین، خانواده و….)مانع از این امر می شدند که افراد بتوانند آزادانه برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. افراد در جامعه ای که متولد می شدند در همان بدو تولد با آداب و رسوم و سنت های مختلف جامعه پذیر می شدند و کمتر زمینه ای برای آن ها پیش می آمد که حتی تصور این امر داشته باشند که تلاش کنند زندگی و سرنوشت دیگری برای خود رقم بزنند .سرنوشت آن ها از قبل مقرر شده بود و آن ها بر مبنای یک طرح از پیش ساخته شده زندگی خود را می ساختند اما در جوامع امروزی افراد به حق انتخاب خود واقف شده اند قدرت بازاندیشی به آن ها این امکان را داده که در مورد گزینه های مختلف در زندگی خود با در نظر گرفتن شرایط و سلایق خود دست به انتخاب بزنند.
1- 2بیان مساله
جوامع امروز نسبت به جوامع در گذشته تحرک اجتماعی ای را در حال تجربه کردن هستند که به آن ها اجازه می دهد سریع تر با فرهنگ ها و جوامع دورتر رابطه برقرار کنند . یکی از بازتاب های مهم این تحرک اجتماعی مبنی بر جهانی شدن ظهور جامعه چند فرهنگی متحرک و توسعه قدرت انتخاب است که منشا قوی شدن فردیت و به تبع آن عوض شدن نقش هنجارهای اجتماعی سلسله مراتب اجتماعی و قشر بندی اجتماعی در تعاملات اجتماعی شده است (عاملی ،1388: 3) از این رو به تعبیر گیدنز فردی شدن قطب شخصی جهان گرایی است . فردی شدن به معنای خود پرستی یا دست کم خصوصی شدن نیست بلکه به معنای نیرویی است که زندگی را به طرف آینده باز سوق می دهد . اما تاثیر آداب و رسوم به طور روز افزونی در زندگی ما رو به زوال می رود از این رو ما با آینده ای باز روبه رو می شویم . روبه رو شدن با آینده ای باز به معنای ایجاد هویت شخصی است نه این که صرفا هویت شخصی ناشی از یک زمینه فرهنگی با شکل سنتی – تاریخی باشد . (گیدنز، 1387: 37)

Share