سبز اندیشان امروز

سطوح‌ تعارض‌

سطوح‌ تعارض‌

به‌ طور کلی‌ تعارض‌ سازگار می‌تواند در پنج‌ سطح‌ ظهور کند و افراد در سازمانها ممکن‌ است‌ با هر یک‌ از این‌ پنج‌ سطح‌ سروکار داشته‌ باشند که‌عبارت‌اند از: درون‌­فردی‌، میان‌­فردی‌، درون‌گروهی‌، میان‌گروهی‌ و درون‌سازمانی‌.

– تعارض‌ درون‌فردی‌

این‌ نوع‌ تعارض‌ در درون‌ فرد اتفاق‌ می‌افتد و زمانی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ فرد در جهت‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ به‌ مانعی‌ برخورد کند. نوع‌ دیگر تعارض‌ درون‌ فردی‌ تعارض‌ در هدف‌ است‌ که‌ به‌ سه‌ صورت‌ است‌:

الف‌) تعارض‌ خواست‌ ـ خواست‌: فرد تلاش‌ می‌کند از بین‌ دو هدف‌ مطلوب‌ یکی‌ را انتحاب‌ کند، به‌ عنوان‌ مثال‌ انتخاب‌ بین‌ دو شغل‌در دو سازمان‌ معتبر.

ب‌) تعارض‌ اجتناب‌ ـ اجتناب‌: فرد تلاش‌می‌کند از بین‌ دو گزینه‌ یا بیشتر که‌ دارای‌ پیامدهای‌ منفی‌ یکسان‌ هستند یکی‌ را انتخاب‌ کند. مانند فردی‌ که‌ برای‌ رهایی‌ از بیکاری‌ باید از بین‌ دوشغلی‌ که‌ مطلوب‌ نیستند یکی‌ را انتخاب‌ کند.

ج‌) تعارض‌ خواست‌ ـ اجتناب‌: فرد باید درمورد انجام‌ دادن‌ کاری‌ تصمیم‌ بگیرد که‌ هم‌ جنبه‌های‌ مثبت‌ و هم‌ جنبه‌های‌ منفی‌ دارد، مانند قبول‌ پیشنهاد یک‌ کار خوب‌ در یک‌ موقعیت‌ بد (وودمن‌ و دیگران‌، 1995).

– تعارض‌ بین‌­فردی‌

بین‌ دو یا چند فرد رخ ‌می‌دهد که‌ دارای‌ ارزشها، آرزوها، سبک­های ‌ارتباطی‌ و دیدگاه­های‌ متفاوت‌ هستند. از جمله ‌نشانه‌های‌ تعارضات‌ بین‌ افراد، صحبت‌ نکردن ‌همکاران‌ با یکدیگر و اعتنا نکردن‌ به‌ یکدیگر، بدگویی‌ یکدیگر، رد کردن‌ و آگاهانه‌ به‌ تضعیف ‌یکدیگر پرداختن‌ است‌ (اسلوکام‌، 2002).

– تعارض‌ درون‌ گروهی‌

شامل‌ برخورد بین‌برخی‌ یا تمام‌ اعضای‌ گروه‌ است‌ که‌ غالبا بر فرایند و اثربخشی‌ گروه‌ تأثیر دارند.

– تعارض‌ بین‌ گروهی‌

از آنجا که‌ گروه­ها میل‌دارند خود را برتر از گروه­های‌ دیگر بدانند این‌ امرموجب‌ تعارض‌ می‌شود.

– تعارض‌ درون‌ سازمانی‌

شامل‌ تعارض‌ و برخورد بین‌ گروههاست‌ که‌ ممکن‌ است‌ به‌صورت‌ یکی‌ از شکل­های‌ زیر باشد.

الف‌) تعارض‌ عمودی‌: برخورد بین‌ کارکنان‌در سطوح‌ مختلف‌ یک‌ سازمان‌ تعارض‌ عمودی ‌نامیده‌ می‌شود.

ب‌) تعارض‌ افقی‌: تعارض‌ بین‌ کارکنان‌ درسطح‌ سلسله‌ مراتبی‌ یکسان‌ در سازمان‌. این‌تعارض‌ زمانی‌ به‌ وجود می‌آید که‌ هر بخش‌ بدون ‌توجه‌ به‌ اهداف‌ بخشهای‌ دیگر  برای‌ تحقق‌اهدافش‌ تلاش‌ کنند.

ج‌) تعارض‌ بین‌ صف‌ و ستاد: گاهی‌ کارکنان‌ صف‌ احساس‌ می‌کنند که‌ مسئولیتشان‌ ازاختیاراتشان‌ بیشتر و این‌ اختیارات‌ در دست‌کارکنان‌ و مدیران‌ ستاد است‌. از این‌ رو این‌ امر موجب‌ تعارض‌ می‌شود (وودمن‌ و همکاران[1]‌، 1995).

[1] .Woodman et al