سبز اندیشان امروز

سطح ایستابی

شکل 4-3- خطوط همهدایت الکتریکی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز 43
شکل 4-4- محدودههای با هدایت الکتریکی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز 44
شکل 4-5- خطوط هم اندازه برای فاصله از سطح ایستابی در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز 46
شکل 4-6- محدودههای با فاصله از سطح ایستابی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز 47
شکل 4-7- محدودههای با اولویت اجرای زهکش زیرزمینی یکسان در محدوده آبگیر اراضی در پروژه البرز 49
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 3-1- مقادیر C برای استفاده از روش چاهک (باست و کرکهام، 1971) 21
جدول 3-2- نتایج بررسی نرمال بودن دادههای هدایت هیدرولیکی خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرمافزار SPSS 25
جدول 3-3- نتایج بررسی نرمال بودن دادههای هدایت هیدرولیکی خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرمافزار SPSS 26
شکل 3-7- اجزای مختلف نیمتغییرنما 27
جدول 3-4- مشخصات مدلهای برازش داده شده به نیمتغییرنمای مربوط به هدایت هیدرولیکی خاک نرمال شده 27
جدول 3-5- خطای مربوط به میانیابی با استفاده از روش کریجینگ برای هدایت هیدرولیکی نرمال شده 28
جدول 3-6- حدود آستانهای به کار رفته برای هدایت هیدرولیکی 29
جدول 3-7- بررسی نرمال بودن دادههای هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرمافزار SPSS 30
جدول 3-8- بررسی نرمال بودن دادههای هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک تبدیل یافته با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرمافزار SPSS 30
جدول 3-9- مشخصات مدلهای برازش داده شده به نیمتغییرنمای مربوط به هدایت الکتریکی عصاره اشباع نرمال شده 31
جدول 3-10- خطای مربوط به میانیابی با استفاده از روش کریجینگ برای هدایت الکتریکی نرمال شده 31
جدول 3-11- حدود آستانهای به کار رفته برای هدایت الکتریکی 31
جدول 3-12- بررسی نرمال بودن دادههای فاصله سطح ایستابی از سطح زمین با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرمافزار SPSS 32
جدول 3-13- بررسی نرمال بودن دادههای فاصله سطح ایستابی از سطح زمین تبدیل شده با آزمون کولموگوروف– اسمیرونوف در نرمافزار SPSS 32
جدول 3-14- مشخصات مدلهای برازش داده شده به نیمتغییرنمای فاصله سطح ایستابی تا سطح زمین نرمال شده 33
جدول 3-15- خطای مربوط به میانیابی با استفاده از روش کریجینگ برای دادههای فاصله تا سطح ایستابی نرمال شده 33
جدول 3-16- حدود آستانهای به کار رفته برای فاصله تا سطح ایستابی برای اولویتبندی زهکشی 34
جدول 3-17- عمق ریشه در گیاهان مختلف (فائو، 1998) 34
جدول 3-18- ترکیب مشخصههای مختلف برای تعیین زیراولویتهای اجرای زهکشی زیرزمینی 36