سری های زمانی

سری های زمانی

در این پایان‌نامه روش برانبارش CO (برگلر،2001) بر اساس مفاهیم گرفته شده از روش برانبارش CRS برای تصویر‌سازی دو‌بعدی معرفی می شود. این روش بر روی داده‌های واقعی اعمال می‌شود و با روش برانبارش CRS مقایسه خواهد شد. روش برانبارش CO نیز نیازی به مدل سرعت ندارد و تنها سرعت لایه سطحی کفایت می‌کند. این روش مانند روش برانبارش CRSروشی مبتنی بر داده‌ها است و همچنین تمامی مراحل برانبارش بطور خودکار و با استفاده از آنالیز همدوسی انجام می‌شود. پنج پارامتر برانبارش در این روش توصیف کننده‌ی عملگر برانبارش CO است، که مربوط به نشانگرهای جبهه‌ی موج هستند. در این روش علاوه برا اینکه کیفیت رخدادهای بازتابی افزایش می‌یابد، نشانگرهای مهمی از جبهه ی موج بدست می‌آیند.
فصل دوم
روش‌های تصویرسازی لرزه‌ای در حوزه زمان
اصول تصویر سازی لرزه ای:-2-1
یک موج لرزه‌ای هنگام عبور از لایه‌های زمین ، وقتی با تغییر در خصوصیات الاستیک زمین مواجه می شود از سطحی که این تغییرات به وقوع پیوسته‌، بازتابیده می شود . هدف لرزه نگاری بازتابی‌، بازسازی هر چه دقیق‌تر و قابل اعتماد تصویرخواص الاستیک لایه‌های زیرسطحی از داده های برداشت شده در سطح زمین توسط گیرنده‌ها می‌باشد. در تفسیر تصویر مذکور، تشخیص دو نکته از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اولین مورد تشخیص موقعیت دقیق هندسی نقاط در افق‌های لرزه‌ای می‌باشد.
زمان سیر پدیده‌های بازتابی و سرعت انتشار موج الاستیک در لایه‌های زیر سطحی‌، در تصویر‌سازی لرزه‌‌‌ای نقش اساسی را ایفا می‌کنند.
مورد دوم ، اندازه‌گیری کمی میزان بازتاب‌، تخمین ضریب بازتاب و توصیف تفاوت در پارامتر های الاستیک وقایع زمی‌شناسی می باشد. این مرحله بیانگر نوع‌سنگ یا خواصی است که تعیین کننده ضریب بازتاب مذکور می‌باشند.
در این بخش اصول تصویر‌سازی نقطه به نقطه لرزه‌ای تشریح می‌شود.
تصویر‌سازی از سه مرحله اصلی تشکیل شده است:
انتشار رو به عقب داده‌های ثبت شده در سطح
انتشار رو به جلو منشا انرژی لرزه‌ای
به کارگیری شرایط تصویر‌سازی
برای به کار گیری سه مرحله فوق الذکر، باید توجه داشت که قبل از هر چیز سرعت انتشار در لایه های زیر سطحی باید محاسبه شود. در روش‌های سنتی تصویر‌سازی، ابتدا تعداد داده‌ها در حوضه دورافت با ایجاد یک مقطع دور افت صفر کاهش داده می‌شود و پس از این مرحله با انجام کوچ پس از برانبارش رخداد‌های بازتابی در جایگاه واقعی خود قرار می‌گیرند . با انجام کوچ عمقی‌، در مرحله آخر پدیده‌ها در جایگاه عمقی واقعی خود ‌قرار گرفته و درواقع تصویر سازی در حوضه عمق انجام می‌شود‌. روش‌های کوچ قبل از برانبارش و روش‌های تصویر‌سازی در حوضه زمان از جمله روش‌های جدیدی هستند، که امروزه به عنوان روش‌های مدرن لرزه‌ای در ‌به تصویر کشیدن ساختارها و لایه‌های زمین‌شناسی از آنها یاد می‌شود.
برای ایجاد یک تصویر لرزه‌ای؛ دو عنصر نقش اساسی ایفا می‌کنند:
اولین عنصر ماهیت تصویر است؛ که در اثر اختلاف امپدانس در نواحی بازتابنده که همان مرز بین لایه‌های زمین هستند؛ خود را نشان داده و در محدوده فرکانسی استاندارد 8 تا 80 هرتز قرار دارند.
دومین عنصر مربوط به مؤلفه‌ای با فرکانس پایین از میدان سرعت انتشار موج می‌باشد؛ که سازنده میدان سرعت کوچ یا مدل سرعت پس زمینه می باشد.
بر خلاف تصوری که تصویر‌سازی را فقط به حوضه عمق مربوط می‌داند با توجه به مطالب بالا و نقش فرکانس در فرایند تصویر‌سازی و با توجه به این مقوله که فرکانس بیان کننده سرعت تغییرات سری های زمانی می‌باشد؛ می‌توان به مفهوم و اهمیت تصویر‌سازی در حوضه زمان پی برد .
دو ماهیت مذکوری که در بالا به آن اشاره شد؛ در فرایند تصویر‌سازی لرزه‌ای در شکل 2-1 نشان داده شده است‌. در این شکل، یک مقطع از بازتابهای زیرسطحی به تصویر کشیده شده است . سطوح بازتابنده به صورت واضحی در این تصویر نشان داده شده‌اند و پیوستگی آنها بیانگر افق های بازتابی لرزه‌ای می باشد . این تصویر از تعداد زیادی پیکسل که دارای مقادیر عددی متفاوتی می‌باشند؛ تشکیل شده است؛ که در فواصل معینی از یکدیگر قرار دارند‌. در این مثال مقطع لرزه‌ای به صورت مجموعه‌ای از رد‌های لرزه‌ای که در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند‌، به صورت گرافیکی نمایش داده شده است‌. مقدار هر پیکسل در این تصویر بیانگر مقدار دامنه در آن نقطه می‌باشد؛ که در شکل 2-1 نشان داده شده است‌.
عنصر دوم به صورت تغییرات خفیف در رنگ پس زمینه مقادیر دامنه موجود در شکل 2-1 ب نشان داده شده است‌. این پدیده بیانگر مؤلفه فرکانس پایین میدان سرعت انتشار موج در لایه های زیر سطحی می‌باشد‌. این مؤلفه‌ها معمولا توسط منشا موج لرزه‌ای تولید نمی‌شوند و همچنین در سیستم گیرنده‌ها نیز فیلتر نمی‌شوند . این اطلاعات‌، اطلاعاتی اساسی در امر تصویر‌سازی لرزه ای بوده و از بین اطلاعات زمان سیر بازیابی می‌شوند.

شکل 2-1 نمایش یک تصویر لرزه ای .تصویر لرزهای به عنوان یک شمای دیجیتایز شده از میزان بازتابندگی الاستیک لایه های زیر سطحی است.همانطور که دیده می شود در قسمت سوم امپدانس واقعی که خواستگاه نهایی ما می‌باشد، از سه عنصر فرکانس های بسیار بالا که از داده ها حذف گشته اند، امواج دریافتی توسط گیرنده‌ها و فرکانس‌های پایین که پس زمینه امپدانس واقعی بوده و بیانگر عنصر میدان سرعت که نقش حیاتی در تصویر سازی ایفا می کند ، می باشد.
هدف از تصویر‌سازی لرزه‌ای، نمایش دادن تصویر بازتابها می‌باشد. اما این امر جز با آگاهی از مؤلفه های سرعت با فرکانس پایین که نقش اساسی را در تصویر سازی لرزه ای ایفا می‌کنند محقق نمی گردد. بنابر‌این ساختن یک مدل سرعت بخشی از فرایند تصویر‌سازی محسوب می‌شود.
2-2- پردازش داده‌ها به روش متداول:

Share