سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

امریکا
2 (1)
1 (1)
16
14
4
43 (5)
62 (30
85 (7)
213 (14)
440 (31)
جمع کل
اعداد داخل پرانتز مشخص کننده تعداد سیستم های در دست ساخت هستند .
نقشه جهان و محل نیروگاه های کشورهای دارنده نیروگاه اتمی.
4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی
بحث های شایع پیرامون ساخت و بهره برداری از نیروگاه های هسته ای ، احتمال بروز حوادث و ایجاد آلودگی های مختلف ناشی از انتشار احتمالی مواد پرتوزای آن است . در صورت ایجاد حوادث حاد هسته ای که طبق معیار INES در طبقات 4 تا 7 قرار می گیرند ، احتمال وقوع اینگونه حوادث که منجر به تلفات جانی گردد ، در نسل فعلی راکتورهای جدید که دارای ضرایب بالای ایمنی هستند ، حدود 7-10 راکتور در سال برآورده شده است . از این رو طبق بررسی های بعمل آ مده توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ( IAEA ) ریسک محتمل حوادث هسته ای بسیار کمتر از سایر گزینه های تأمین انرژی ، فعالیت های صنعتی و حتی حوادث طبیعی است . این در حالی است که با استفاده از راکتورهای جدید با ضرایب بالای ایمنی و نیز با اعمال ضوابط بسیار سخت گیرانه ایمنی هسته ای ، سطح ایمنی به عنوان حساس ترین و مهم ترین اولویت کاری در صنعت برق هسته ای ارتقاء چشمگیری یافته است . فی الواقع بخش عمده ای از هزینه سنگین سرمایه گذاری در این نیروگاه ها ناشی از رعایت استانداردها و ضوابط ایمنی آن است .
4-3 ساختار نیروگاه هسته ای :
در این بخش ساختار اصلی نیروگاه و قسمت های ساختمانی معمول در نیروگاه های هسته ای تشریح می شوند . در این مورد قسمتهای مشابه با دیگر نیروگاه ها ( مانند نیروگاه های با سوخت فسیلی با اندازه یکسان ) و همچنین قسمت های کاملا ویژه نیروگاه های هسته ای نیز وجود دارند .
ساختمان رآکتور : معمولا ساختمان رآکتور نیروگاه های هسته ای ، بیشتر ( نه الزاما ) به شکل گنبدی ساخته می شود . راکتور و همه اجزای چرخه اولیه در این ساختمان ، نصب می شوند . در نیروگاه های آب جوش ساختمان رآکتور با ساختمان توربین مرتبط است ، زیرا بخار پرتوزای تولیدی رآکتور ، مستقیم به توربین منتقل می شود و در نتیجه ساختمان توربین ، جزء مناطق کنترل شده به حساب می آید .
ساختمان های ایمنی ( یا سیستم های تامین اضطراری ) : اجزای تامین سیستم های ضروری چرخه اولیه ، مانند پمپهای خنک کننده ضروری و سیستم های مربوط همچنین مرکز کنترل ، در این ساختمانها نصب می شوند . افزون بر این در ساختمانها از هر سیستم به تعداد کافی نصب می شود تا در شرایط اضطراری آب تغذیه را برای مولد بخار تامین کنند و گرمای حاصل از واپشی هسته ای را منتقل کنند ( سیستمهای تامین اضطراری ) .
ساختمان سیستمهای کمکی : ساختمان یا ساختمانهای سیستمهای کمکی ، درست جنب ساختمان راکتور قرار می گیرند . مخازن مختلف بویژه انبار های ذخیره سازی و مخازن پساب ، یا سکوهای بشکه در این ساختمان واقع می شوند . افزون بر این کارگاه ها ، که بیشتر در دوره های بازبینی ( نگهداری و تعمیرات ) از آنها استفاده می شود ، یا انبارهای ضایعات همچنین سیستم های فیلترینگ ، تهویه و تصفیه نیز در این ساختمانها قرار می گیرد .
ساختمان انبار المنت های سوخت : المنت های سوخت تازه و مصرف شده در حوضچه های نگهداری واقع در این ساختمان انبار می شوند . در سایر نیروگاه های هسته ای این سیستمها بیشتر در داخل ساختمان رآکتور نگهداری می شوند .

Share