سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

اما در صورت استفاده از مشعل اضافی به عنوان احتراق پشتیبان در زمان خارج شدن توربین گاز از مدار لازم است که حداکثر ظرفیت ممکن این مشعل را مشخص نمود. دو پارامتر محدود کننده این ظرفیت دما و میزان هوای اضافه در دود خروجی از آن می باشد. در مورد این مشعل در صورت کاهش درصد جرمی هوا از میزان 11 درصد می بایست از فن کمکی برای تأمین هوای لازم استــفاده نمود. اما در مـــورد دمای دود در صورتیکه دمای دود از˚ 760 C تجاوز نمــاید می بایست با سرمایه گذاری بیشتر دیگ بازیاب پیچیده تری را طراحی نمود که در آن لوله ها مقاوم تر ، ضخامت عایق ها بیشتر وسیستم های کنترل وحفاظتی نیز کامل تر می باشد.
فصل هشتم
8 – تهیه مشخصات فنی کلی دیگ مورد نیاز
پس از شناسایی کلی دیگهای بازیاب ومبانی مربوط به انتخاب این دیگها که در فصل قبل بیان شده است ،در این فصل سعی می شود تا روند طراحی دیگهای مورد نظر بیان گردد.
1 – 8- روند طراحی دیگ بازیاب
برای طراحی دیگ بازیاب حرارت باید مشخصه های ترمودینامیکی بخار ودود در المان های مختلف حرارتی نظیر سوپر هیتر ،اواپراتورها و اکونومایزر تعیین شود.به این ترتیب با در نظر گرفتن مبـــانی طراحی دیگ کـــه در فصل قبلی بیان گردید ،فرضیات اولیه طــراحی انجـــام می گیرد.سپس با توجه به شرایط دود خروجی از توربین گاز وبخار مورد نیاز، محاسبات مربوط به المان های حرارتی انجام می شود ودیگ مورد نظر انتخاب می گردد.
محاسبات طراحی دیگ با داشتن معلومات زیر به عنوان ورودی انجام می گیرد :
دبی ودمای آب تغذیه ورودی
دبی ، فشار ودمای بخار تولیدی توسط دیگ
دبی ودمای دود ورودی به دیگ
نوع سوخت مصرفی در توربین گاز وآنالیز
پس از تعیین ورودیهای فوق ،مشخصه های ترمودینامیکی دیگ بازیاب تعیین گردیده واز طریق تعیین دمای دود خروجی ،مشخصات المانهای مختلف شامل سوپرهیتر ،اواپراتور، اکونومایزر و هوازدا به روش زیر تعیین می گردد.
1-1 -8 – تعیین دمای دود خروجی از دیگ بازیاب
این پارامتر برای سوخت گازئیل با توجه به شکل (14-7) ودر صد گوگرد موجود در سوخت مصرفی تعیین می شود. بـــرای سوخت گاز ابتدا دمــای آب تغذیه از جدول (2-7) تعــیین می گردد. سپس بر اساس درصد رطوبت دود در یک دمای فرضی دود ،نقطه شبنم در این دما بدست آمده و با دمای آب تغذیه مقایسه می گردد ونهایتأ از طریق حدس وخطا، دمای مناسب دود تعیین می گردد.
2-1-8- محاسبات مربوط به سوپر هیتر
معادلات موازنه انرژی در سوپر هیتر با فرض 2% افت حرارتی تشعشعی در دیگ به صورت زیر می باشد :
(1-8)
(2-8)

Share