سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

ماده (4) ماده(4) برگ این قرارداد ،سند لازم الاجراست و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است.این قرارداد در سه نسخه تنظیم و امضاء گردید که یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد وثیقه گذار می باشد و تمام نسخ حکم واحد را دارد و از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. ضمنا سایر شروط ضمن این قرارداد در برگ جداگانه ای توسط مشتری ملاحظه وامضا وایشان متعهد به مفاد آن گردید.
نام وامضاء خریدار
امضاء بانک
نام وامضاء وثیقه گذار
*فرم پیشنهادی قرارداد فروش اقساطی در قبال رهن سپرده سرمایه گذاری
خریدار: آقای/خانم : فرزند: تابعیت: شماره شناسنامه : صادره: متولد: کد ملی: واجد/فاقد لیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده در خواستنامه شماره/تاریخ:
شرکت: شماره ثبت: محل ثبت: واجد/فاقدلیست سیاه معوقات: مقیم: دارنده درخواستنامه شماره/تاریخ:
فروشنده: بانک ملی ایران شعبه: شهرستان: مقیم :
ماده (1) – مورد معامله: محل استقرار: نوع و مقدار: مشخصات:
بهاء کل (به عدد): (به حروف):
مبلغ پرداختی نقدی: مبلغ باقیمانده اقساط:
مبلغ هر قسط(به عدد): (به حروف):
تعداد اقساط(به عدد): (به حروف):
سررسید اولین قسط(به عدد): (به حروف):.
فاصله زمانی اقساط:
صیغه عقد جاری شد صیغه عقد جاری شد وبانک وخریدارقبول کردند که تحویل پیش فاکتور/فاکتور نهائی به بانک به منزله قبول معامله فیمابین بانک و صادر کننده فاکتور بوده و با امضای قرارداد جاری ، فروش کالای مندرج در فاکتور به خریدار صورت پذیرفت .وصدور چک بها / واریز وجه نقد به حساب خریدار به منزله اعطای وکالت بانک به او در تحویل ثمن کالای مورد معامله به صادر کننده فاکتور است.
ماده(2) خریدار ضمن این قرارداد بیع شرایط عمومی حساب سپرده قرض الحسنه جاری بانک را که جزء لا ینفک این قرارداد است قبول وامضا کرد و بانک ملی ایران شعبه …… شهرستان ……. را وکیل بلا عزل خود نمود که مطالبات خود ناشی از این قرارداد را از موجودی حسلبها و سپرده های متعلق به خریدار نزد هر یک از شعب و واحدهای بانک ملی ایران و سایر بانکهای کسور تأمین و برداشت نماید.
*رهن سپرده سرمایه گذاری
ماده(3)خریداربه منظور تضمین بازپرداخت اقساط مبلع معامله و بدهی ناشی از آن ، به موجب این قرارداد،وجه سپرده/سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت/کوتاه مدت/ویژه…………………………شماره………………….نزد شعبه – شعب ………..بانک……………………جمعا به مبلغ(به عدد)……….(به حروف)……………… و به نام………را به طور غیر قابل فسخ در و ثیقه و رهن بانک طرف عقد قرار داد.وبه بانک وکالت واختیار داد در هر زمان و به هر ترتیب به تشخیص خود مطالبات بانک را که ناشی از این قرارداد می باشد بدون نیاز به اقدامات قانونی یا مراجعه به مراجع دیگر رأسا تأمین و برداشت کند.صاحب سپرده مادام که تعهدات ناشی از این قرارداد را به تصریح بانک تصفیه ننماید حق استرداد وجه سپرده/سپرده های مذکور را نداردهمچنانکه حق هیچگونه دخل و تصرف و نقل وانتقال در آن/آنها را ندارد.دیگر شرایط مربوط به این رهن در برگ امضای شروط آمده و به امضای وثیقه گذار رسیده است.
ماده(4)برگ این قرارداد ،سند لازم الاجراست و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی است.این قرارداد در سه نسخه تنظیم و امضاء گردید که یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد بانک و یک نسخه نزد خریدار و یک نسخه نزد وثیقه گذار می باشد و تمام نسخ حکم واحد را دارد و از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. ضمنا سایر شروط ضمن این قرارداد در برگ جداگانه ای توسط مشتری ملاحظه وامضا وایشان متعهد به مفاد آن گردید.
نام وامضاء خریدار
امضاء بانک
نام و امضاء وثیقه گذار
فرم پیشنهادی قرارداد فروش اقساطی مسکن(ناشی از تسهیلات خرید)- باز پرداخت اقساط به صورت ترکیبی پلکانی و ساده
شماره قرارداد:………………..
تاریخ قرارداد:………………..

Share