سرمایه گذاری برای رشد

سرمایه گذاری برای رشد

در این ماتریس معمولا چرخش طبیعی به شکلی است که علامت های پرسش تبدیل به ستاره می شوند، ستاره ها به صورت گاو شیرده در می آیند و گاو شیرده به صورت سگ در می آید.لیکن در موقعیتی که یک محصول در گاو شیرده قرار دارد، شرکت از محل اندوخته سود حاصل از فروش این محصول برای تحقیق و توسعه و طراحی محصول جدید سرمایه گذاری نموده تا قبل از افول تدریجی محصول جاری، محصول جدید به بازار عرضه شود و در موقعیت علامت سوال قرار گیرد وچرخه عمر محصول بدین ترتیب با انجام تهیدات لازم مطابق روند فوق طی شود. در صورتی که به موقع چاره اندیشی نشود، چرخه محصول کوتاه تر بوده و قبل از اینکه محول به بلوغ خود در بازار برسد، از رده خارج خواهد شد. ( خلیلی شورینی، 1377)
13.2 شبکه برنامه ریزی نه خانه ای GE
جنرال الکتریک صورتی از رویکرد BCG را ترویج کرد که سعی دارد برخی از محدودیت های ماتریس فوق را بر طرف سازد. نخست، شبکه GE برای اریابی نقاط قوت و ضعف کسب و کار ا عوامل چندگانه استفاده می کند، نه از معیار واحد ( رشد بازار وسهم بازار) که در ماتریس BCG به کار می رود. دوم، GE ماتریس را از 4 خانه به 9 خانه گسترش داد، پیوستار زیاد وکم را به زیاد، متوسط و کم تبدیل کرد تا تفاوت دقیق تری بین موقعیت های واحد کسب و کار در سبد سرمایه گذاری پدید آید. برای استفاده از شبکه ی برنامه ریزی GE هر یک از واحد های کسب و کار موسسه را باید در راستای مجموعه ی چندگانه عوامل استراتزیک هر پیوستار شبکه ارزیابی نمود:( علی احمدی، فتح الله، تاج الدین، 1384)
عوامل قوت کسب و کار: سهم بازار، حاشیه ی سود، توانایی رقابت، مطلع بودن از مشتری و بازار، موقعیت رقابتی، تکنولوژی و استعداد مدیریت از جمله عوامل تشکیل دهنده ی موقعیت هستند. ( همان ماخذ، 1384)
عوامل جذابیت صنعت: رشد بازار، اندازه و سودآوری صنعت، رقابت، کیفیت های فصلی، صرفه مقیاس، تکنولوژی، عوامل اجتماعی، محیطی، قانونی و انسانی جذابیت صنعت را تعیین می کنند. ( استیسی، 1381)
سپس جایگاه کسب وکار در شبکه ی برنامه ریزی از طریق کمی کردن ذهنی دو پیوستار شبکه محاسبه می شود. برای اندازه گیری جذابیت صنعت، استراتژیست ابتدا عوامل مربوط به این جنبه را انتخاب می کنند. سپس هر یک از عوامل با توجه به درجه ی اهمیت آن نسبت به سایر عوامل وزن اختصاص می یابد. وضعیت های مطلوب و نامطلوب آینده برای این عوامل پیش بینی می شود و بر پایه ی مقیاس درجه بندی می شود. ( مقیاسی از 0 تا 10 ) سپس یک نمره ی ترکیبی از عوامل و وزن ها برای جذابیت کل صنعت مورد نظر به دست می آید. بسته به جایگاه کسب و کار در شبکه، سه رویکرد استراتژیک برای هر کسب و کاری در سبد سرمایه گذاری موسسه پیشنهاد می شود: 1. سرمایه گذاری برای رشد، 2. سرمایه گذاری گزینشی فعالیت برای درآمد و یا3. بهره برداری یا سلب مالکیت برای منابع با کسب و کار هایی که به عنوان بهره برداری اسلب مالکیت طبقه بندی می شوند، مثل سگ ها در ماتریس BCG رفتار می شود. آنها استراتژی هایی را تعقیب می کنند که منابعی برای سایر واحد های کسب و کار فراهم نمایند. با کسب وکارهایی که در جایگاه گزینشی/درآمدی قرار می گیرند یا مثل گاو شیرده ( تامین حداکثر درآمد برای استفاده در سطح موسسه) یا مثل علامت سوال ( سرمایه گذاری یا سلب مالکیت بسته به مورد) رفتار می شود. ( رحمان سرشت، 1384)
14.2 آرایه ی جایگاه راهبردی وارزشیابی اقدام ( اسپیس)
یکی دیگر از ابزار هایی که می توان برای تعیین جایگاه شرکت در بازار و یافتن راهبردی مناسب با آن جایگاه به کار برد، آرایه یا محور های مختصات اسپیس است. چنانکه در نمودار زیر می بینید، این آرایه چهار بخش یا قطعه دارد که با توجه به بررسی های قبلی شرکت می توان شرکت را به یکی از راهبرد های تهاجمی، حفظ وضعیت موجود محافظه کارانه، تدافعی یا رقابتی رهنمون ساخت. محور های مختصات اسپیس یا فضا شامل دو قطب درونی قوت مالی و مزیت رقابتی ودوقطب بیرونی، قوت صنعت و ثبات محیطی است.(دراکر، 1375)
خانه اول: استراتژی تهاجمی ( توسعه ای) را توصیه می کند.
خانه دوم: استراتژی تنوع را توصیه می کند.
خانه سوم: استراتژی با گرایش تغییر جهت را حمایت می کند.
خانه چهارم: استراتژی تدافعی را توصیه می کند. ( دیوید فرد آر، 1379)
نمایشگر 2.14 آرایه اسپیس و راهبرد های متناسب
فرصت های محیطی متعدد
استراتژی تهاجمی (1) استراتژی تغییر جهت (3)
قوت اساسی ضعف با اهمیت
استراتژی تنوع (2) استراتژی تدافعی (4)
Source: H.Rowe R. Mason and K. Dickel, Strategic Management and business policy: A Mathodoligical approach ( Reading Massachusetts:Addision-welsey Publishing Co. Inc. 1982) The strategic Position and action Evolation.
برای مثال اگر شرکت در ربع تهاجمی قرار گیرد، شرکت در موقعیت ممتازی برای بهره گیری از توانمندی های درونی جهت سه مورد استفاده از فرصت های محیطی، غلبه بر ضعف های درونی و اجتناب از تهدید های بیرونی قرار می گیرد. دراین صورت شرکت می تواند به رخنه بیشتر در بازار،توسعه ی بازار، تولید محصول جدید، متنوع سازی و … بیندیشد. (رحمان سرشت، 1384)

Share