سبز اندیشان امروز

سرمایه های انسانی

1-8-1) اثر بخشی ؛ در لغت مؤثر،کارگر، اثر و نشان، بجاگذاشتن . (معین،1381،ص141)
1-8-1-1- تعریف نظری اثربخشی عبارت است؛ درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است. به بیان دیگر اثر بخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاشهای انجام شده نتایج مورد نظر حاصل شده است.در واقع اثر بخشی مرتبط با عملکرد و فراهم آمدن رضایت انسان از تلاشهای انجام شده می باشد. (ابطحی،1378،ص10)
1-8-1-2- تعریف عملیاتی اثر بخشی عبارت است؛ نمره ای که آزمودنیها درآزمون(پرسشنامه) برای هر یک از مؤلفه های تحقیق کسب می نماید(سوالات 1 الی 32 ).
1-8-2) مدیریت
این کلمه با حروف عربی: مدیریت، مدیر بودن. مدیری، مدیریت کل، مدیریت عامل، رجوع به مدیری و مدیر شود. (دهخدا،1377) مدیر بودن ، مدیری .(مُ یَّ) [ ع . ] 1 – (مص جع .) مدیر بودن، مدیری کل، مقام مدیرکل، مدیر کلی 2 – علم و هنر متشکل کردن، همآهنگ کردن. (معین،1381،ص3973)
1-8-2-1- تعریف نظری مدیریت؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد.
تعریف مذکور، پنج قضیه اساسی را که زیر بنای مفاهیم کلی نظری و عملی مدیریت است را در بر می گیردکه شامل:
1- مدیریت یک فرآیند است.2- مفهوم نهفته ی مدیریت، هدایت تشکیلات انسانی است.
3- مدیریت مؤثر، تصمیم های مناسبی می گیرد و به نتایج مطلوبی دست می یابد.
4- مدیریت کارا، به تخصیص و مصرف مدبرانه منابع می گویند.
5- مدیریت بر فعالیت های هدف دار تمرکز دارد. (رضائیان، 1389، ص7)
1-8-2-2- تعریف عملیاتی مدیریت؛ علم و هنر بکارگیری سرمایه های انسانی و مادی مأمورین پلیس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند.
1-8-3)انتظامی
(ص نسبی) منسوب به انتظام. قوای انتظامی، قوه هایی که حفظ نظم و آرامش مملکت بعهده آنهاست، مانند ارتش وشهربانی و ژاندارمری(فرهنگ معین). در فرهنگ علامه دهخدا مامور انتظامی، مأموری که عهده دار حفظ نظم و آرامش است. (دهخدا،1377،ص3454)
1-8-3-1- تعریف عملیاتی انتظامی؛ مأمورین ناجایی که در امرمبارزه با قاچاق کالا درپلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند را شامل می شود.
1-8-4) مدیریت انتظامی
1-8-4-1- تعریف نظری مدیریت انتظامی؛ مدیریت انتظامی شاخه ای از مدیریت است که به بررسی و تبیین مدیریت در واحدها و قوای برقرارکننده نظم وانتظام در جامعه پرداخته و نحوه مدیریت در امور انتظامی(اموری که منجر به استقرار نظم وانتظام و امنیت و تامین آسایش فردی و عمومی جامعه می شود) را مشخص می نماید.
مدیریت انتظامی؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل امور انتظامی برای دستیابی به برقراری نظم و امنیت و تامین آرامش و آسایش فردی و اجتماعی در جامعه و افزایش بهره وری براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می گیرد. (رفیعی،1380،ص238-240)
1-8-4-2- تعریف عملیاتی مدیریت انتظامی ؛ فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع مادی و انسانی مأمورین پلیس که در امر مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران اعم از صفی و ستادی مشغول انجام وظیفه می باشند که با استفاده از 32 سوال پرسشنامه ( 1تا 32)مورد سنجش قرار می گیرد.
1-8-5) قاچاق
در فرهنگ معین به معنای، تردستی، کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود، خرید و فروش کالای در انحصار دولت و یا معامله ممنوعه (اسم) 1-کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود 2- متاعی که معامله یا ورود آن به کشور ممنوع است.