سرمایه در گردش

سرمایه در گردش

دراین گونه پرونده ها متقاضی مالک ملک یاعرصه میباشداما سرمایۀ لازم برای ساخت و ساز یا نو سازی ملک را ندارد لذا درخواست خودرا به بانک می دهد تا سرمایۀ لازم به او پرداخت شود. بنابراین بانک پس از تشریفات لازم و تصویب میزان مبلغ پرداختی به متقاضی درصدی از آن را در مرحله نخست به او پرداخت می کند که البته قبل از آن، قرارداد مشارکت مدنی بین متقاضی و بانک در دفترخانۀ اسناد رسمی منعقد می شود که مضمون آن این است که بانک در نتیجه ساخت و ساز مالک اعیان ساختمان می شود و خود عرصه در مالکیت متقاضی میماند و متقاضی تعهد میکند که پس از تکمیل ساخت و ساز،سهم الشرکه بانک را به صورت اقساطی با سودی معین بخرد و در ضمن، کل ملک چه عین و چه منافع آن تا پایان مدت قرارداد فروش اقساطی در رهن بانک می ماند که البته مبلغ این گونه تسهیلات به صورت مرحله ای در حین عملیات ساخت و ساز به متقاضی پرداخت می شود.
1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن
طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه مربوطه،بانک ها مجازند قراردادهای فروش اقساطی را در چهاردسته از معاملات ذیل بکار گیرند:
الف- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
ب- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
ج- فروش اقساطی مسکن.
د- فروش اقساطی سهم الشرکه بانک در مسکن یا تولید یا خدمات.
حال مواد قانونی و آیین نامه ای هر یک از این دسته معاملات را مرور می نماییم که ابتدا لازم است واژه های به کار رفته در هر یک از انواع معاملات را توضیح دهیم:
مواداولیه: عبارتست از هر نوع مواد خام، نیمه ساخته، ساخته شده واسطه ای و مواد بسته بندی که در تولید یک محصول معین بکار می روند.
لوازم یدکی: قطعات و وسایلی که برای جایگزینی قسمتی از ماشین آلات تولید به کار می رود.
ابزار کار: ادوات ووسایلی است که عمر مفید آن ها حدود یک سال و با دست غیر مجهز قابل حمل بوده و به عنوان وسایل کمکی در تولید بکار گرفته می شوند.
وسایل تولید: تجهیزاتی است که از آن ها در تولید انواع محصولات استفاده می شود .
ماشین آلات: دستگاه ها و ابزاری است که به وسیله نیروی محرکه کار می کنند .
تأسیسات: وسایلی است که برای استفاده مطلوب از ماشین آلات و یا انجام فعالیت های خدماتی مورد نیاز می باشند.
مواد مشترک فروش اقساطی معاملات دسته اول و دوم
ماده11 قانون: بانکها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.
ماده13 قانون: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی به هریک از عملیات ذیل مبادرت نمایند:
الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحد ها و تعهد آن ها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحد های مذکور بفروشند.
مواد آیین نامه ای معاملات دسته اول
ماده48: بانک ها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحد ها را منحصراً بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی به فروش برسانند. در بر آورد میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود .
ماده49: قیمت فروش اقساطی کالاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شدده و سود بانک تعیین خواهد شد.

Share