سبز اندیشان امروز

سرطان سینه

Fendosal Tanaproget
ضد باکتری ضد تومور
2 1
شکل 1-1 مشتقات پیرول دارای خاصیت دارویی.
فوران
فوران هتروسیکلی حاوی یک حلقه آروماتیک پنج عضوی با چهار اتم کربن و یک اتم اکسیژن است. این ماده بی رنگ، قابل اشتعال، با فراریت بالا و دمای جوش نزدیک به دمای اتاق است. فوران در بیشتر حلال های آلی مانند الکل، اتر و استون محلول بوده اما در آب حل نمی شود. فوران های استخلافی در شیمی دارویی و سنتز دارای اهمیت زیادی هستند، به طوری که آریل فوران ها توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. فوران و بسیاری از مشتقات آن در طبیعت وجود داشته و همچنین در ساختار قند ها با استخلاف های هیدروکسیل یافت می شوند. اغلب فوران های دارای استخلاف خواص دارویی قابل توجهی از جمله ضد سرطان، ضد تومور، ضد التهاب، ضد باکتری و ضد قارچ هستند. در شکل 1-2 ساختار تعدادی از مشتقات فوران (5-3) دارای خاصیت دارویی ارایه شده است ]8-5[.

ضد تومور ضد سرطان سینه
4 3

ضد سلول های سرطانی
5
شکل 1-2 مشتقات فوران دارای خاصیت دارویی.
1-3-1 مروری بر انواع روش های سنتزی فوران های استخلاف دار
روش های سنتز فوران گسترده بوده و در اینجا تعدادی از این روش ها برای تهیه فوران های پر استخلاف توضیح داده می شوند.
1-3-1- 1 استفاده از 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر
در گزارشی ابتدا آکریلیک اسید اتیل استر(6) در حضور هیدروژن برمید، ترکیب 7 را بدست داده که در ادامه با اتیل نیترو استات و استفاده از کاتالیزگر دابکو به 8 تبدیل می شود (شمای 1-1). سپس کتو استر 8 در واکنش با آروماتیک ها در سولفوریک اسید حاوی چند قطره تری فلورو استیک اسید 3-بنزیل-5-اتیل-2-متیل-4-فنیل-فوران (9) را با بازده 49-43 % به دست می دهد (شمای 1-2) ]9[.
8 7 6
شمای1-1 سنتز 4-متیلن-2-نیترو-5-اکسو-3-فنیل-هپتانوئیک اسید اتیل استر.
9 8
شمای 1-2 سنتز 3-بنزیل-5-اتیل-2-متیل-4-فنیل-فوران با استفاده از کتو استر.
در ادامه این گزارش از واکنش 1،3-دی استر 10 با آروماتیک ها در سولفوریک اسید و تری فلورو استیک اسید، مشتقات 3،2-دی هیدرو- بنزوفوران (11) با بازده 55 – 50 % سنتز شده اند.
11 10
شمای 1-3 سنتز 3،2- دی هیدرو- بنزوفوران-2-کربوکسیلیک اسید اتیل استر.
1-3-1-2 تهیه از سیانو استیل ایندول
در سال 2007 سون1 و همکارانش از واکنش ایندول (12)، سیانو استیک اسید و استیک انیدرید در حلال اتانول و در مدت 2 ساعت ترکیب 3-(1 H-ایندول-3-ایل)-3-اکسو پروپان نیتریل (13) را بدست آوردند.