ستاره شناسی

ستاره شناسی

شیرجه / در حلقه ی بزرگ گوشواه ی کلوپاترا
بر ضللع غربی هرم اعظم در «جیزه»
حالا نگو چه می گویی بگو چه می شنوی
از ضبط صوت از سی دی گلی رنگ
آهنگ چوپانی از نی لبکی جفتی-یا سمفونی
براکسی، بتهوونی ؟» (همان، ص 1581).
«قیصر امّا کهنه نمی نماید
با وجود موها و چروک پوست از هرمی همین حوالی در آمده
با کبرایی مملو شرنگ در چنگش
به قصد گربیان تو کلوپاترای جوان» (همان، ص 1812).
12-2-3-4- موز
موزها، دختران «منمو زینه» و زئوس نه خواهر و نتیجه ی نه شب معاشقه می باشند.
در پاره ای روایات، آن ها را دختران هارمنی یا دختران اورانوس و Ge (آسمان و زمین) می دانستند. همه ی این نسب ها، صورت استعاراتی داشتند و کم و بیش مربوط به یک نفر فلسفی درباره ی اولویت موسیقی، در جهان می باشند.
موزها نه فقط خوانندگان الهی بودند که سرودها و آوازهای دسته جمعی آن ها، زئوس و سایر خدایان را محفوظ می کرد، بلکه آن ها بر تمام شئون فکر بشری فصاحت-اطمینان، حکمت-تاریخ، ریاضیات و نجوم حکومت داشتند.
هرزیود، نیکی ها و محاسن آن ها را به این شرح می ستاید : آن ها همراهان و مصاحبان شاهان هستند. گفتارهای متین پادشاهان و کلماتی که برای قطع منازعات و برقراری صلح میان مردم لازم است، از طرف آن ها الهام می شود، حس ملایمت و رأفت را، که موجب دلبستگی افراد ملت به شاهان است، آن ها در سلاطین ایجاد می کنند.
به قول هزیود، کافی است که خواننده ای، یعنی خدمتکار یکی از موزها، به شرح خدمات مردمان گذشته بپردازد و هر کس، غم و اندوه خود را با شنیدن آن افتخارات، از یاد ببرد.
قدیم ترین آواز موزها، سروی است که آن ها از غلبه ی خدایان المپی بر تیتان ها خواندند و در آن، شروع نظام نوین را تجلیل کردند. (گریمال، 1367، ج 2، صص 596-598).
«در دوره های بعد هر یک رشته ی کار ویژه ی خود یافت. «کسیلو» موز تاریخ بود، «اورانیا» موز ستاره شناسی،، «ملپومنه» موز تراژدی، «تالیا» موز نمایش کمدی، «ترپسیکوره» موز رقص، «کالیوپه» موز اشعار حماسی، «راراتو» موز اشعار عاشقانه و غزل، «پولیهیمینا» موز آواز برای خدایان و «اوترپه» موز نواختن چنگ و اشعار غنایی.» (همیلتون، 1383، ص 47).
دو دسته اصلی موزها عبارت بودند از : موزهای «تراس» و موزهای «بئوسی». دسته ی اول، مجاور المپ و در اشعار معمولاً آن را به نام «Pierides» می خواندند. این ها با سرنوشت «اورفه» و آیین «دیونیزوس» که اهمین خاصی در تراس یافته بود، ارتباط داشتند. موزهای دسته ی دوم نیز در دامنه های «هیلکون» قرار داشت.

Share