سایر تقسیم بندی ها

سایر تقسیم بندی ها

٣-۶- هینترلند بندرعباس :
هینترلند بندرعباس محدوده‌ای از جنوب زاگرس است که حد شرقی آن گسل زندان- میناب، و حد جنوبی آن جبهه چین های زاگرس است که از درون خلیج فارس عبور می‌کند. حد شمالی آن خطواره‌ای است که از حوالی بندر نخیلو آغاز می‌شود و پس از عبور از تاقدیس خلفانی، کوه نخ، کوه باویون، گنبد نمکی کوه بم، کوه شوش، کوه باز و کوه فینو به تراست زاگرس می رسد. و این خطواره، نسبت به تراست زاگرس به صورت عمود قرار می‌گیرد.
٣- ۷- فارس:
حد غربی فارس محدود به زون گسله کازرون می‌باشد. مرز شرقی آن خط مفروضی است که فارس را از هینترلند بندرعباس جدا می‌کند. مرز شمالی آن محدود به زون تراستی است و مرز جنوبی آن منطبق با ساحل شمالی خلیج فارس می‌باشد.
از سایر تقسیم بندی های مهم زاگرس می توان به تقسیم بندی Alavi, 2007 (شکل a1-2) و تقسیم بندی Sherkati and Letouzey, 2004 بر اساس گسل های پی سنگی (شکل b1-2) اشاره نمود.
شکل a1-2: تقسیم بندی ساختمانی زاگرس (اقتباس از Alavi, 2007)
2-3- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه
از نظرتقسیمات زمین شناسی ساختمانی- رسوبی تاقدیس های مورد مطالعه جزئی از بخش
شکل b1-2: تقسیم بندی ساختمانی زاگرس و نقش پر رنگ گسل های پی سنگی در آن (Sherkati and Letouzey,2004)

زاگرس چین خورده و مربوط به بخش غربی زون ایذه می باشند. تاقدیس های پیون و منگشت در حاشیه شمال غربی زون ایذه و در مجاورت با ناحیه دزفول شمالی، تاقدیس بنگستان در قسمت غربی زون ایذه و تاقدیس میش و آنه در حاشیه جنوبی تا جنوب شرقی این زون و در مجاورت با زون دزفول جنوبی قرار دارند.
قدیمی ترین سازند رخنمون شده در بدنه تاقدیس بنگستان، سازند شیلی گدون متعلق به بارمین می باشد. بر روی این سازند آهک های بلوکی و خاکستری رنگ داریان قرار گرفته اند که این سازند نیز در زیر آهک وشیل های آهکی خاکستری روشن سازند کژدمی قرار گرفته است. بدنه اصلی و قسمت عمده تاقدیس بنگستان را سازند سروک تشکیل می دهد. سازند سروک با ضخامت زیاد خود بصورت همشیب و تدریجی بر روی سازند کژدمی، و با دیسکامفرمیتی در زیر مارن و شیل های خاکستری رنگ سازند گورپی قرار گرفته است. سازند پابده نیز بصورت همشیب بر روی سازند گورپی قرار گرفته است و بر روی این سازند نیز سازند آسماری قرار دارد که کنتاکت این دو سازند با وجود انیدریت های قاعده ای و کم ضخامت سازند آسماری مشخص می باشد. بر روی سازند آسماری نیز سازند بسیار ضخیم و انیدریتی گچساران قرار گرفته است که فرسایش عمده این سازند باعث بوجود آمدن دشتهای مسطحی گردیده است، که شهر لیکک و روستاهای مجاور آن، بر روی این سازند بنا شده است. بر روی سازند گچساران، کنگلومرای بختیاری با کنتاکت گسله و لایه بندی منظم قرارگرفته است که ستیغ ساز بوده و ارتفاعات بسار بلندی را تشکیل می دهد. از نکات حائز اهمیت در این منطقه عدم وجود سازندهای میشان وآغاجاری می باشد که باعث قرارگیری کنگلومرای بختیاری با کنتاکت گسله بر روی سازند گچساران شده است. در شکل (2-2) نقشه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه را مشاهده می کنیم.
2-4- چگونگی پیدایش حوضه رسوبی زاگرس ازدیدگاه زمین شناسی وتکتونیک صفحه ای
طبق نظر درویش زاده (١٣۷٠) تکامل حوضه رسوبی زاگرس به پرمین فوقانی باز می‌گردد که آغازگر آن یک مرحله ریفت زایی می باشد. این مرحله ریفت زایی ازکربونیفر شروع شده بود (بدنبال وقوع فاز کوهزایی هرسی نین و بسته شدن اقیانوس تتیس) و حوضه رسوبی زاگرس در پرمین فوقانی آن را پشت سر گذاشته است. لیکن از تریاس میانی تا میوسن مرحله ژئوسنکلینالی داشته، که در آن رسوبات با ضخامت بسیار زیاد و در حال فرونشینی ته نشین شده است. پس از حرکات کوهزایی در زمان تریاس میانی (سیمرین پیشین ) قسمت اعظم ایران از آب خارج گردید و بصورت یک محیط مردابی، رودخانه ای در آمد. با پیشروی مجدد دریا در ژوراسیک میانی و بالایی این قسمت ها دوباره زیر آب رفتند و رسوبات آهکی نسبتاً عمیق دریایی در اغلب نقاط ایران از جمله زاگرس بر جای گذاشته شد.
پس از کوهزایی مهم کیمرین پسین در اواخر ژوراسیک مناطق بزرگی از ایران دوباره از آب خارج شدند و شرایط قاره ای درآنها حکمفرما گردید. ولی در زاگرس شرایط دریایی ژوراسیک فوقانی همچنان برقرار بود . بعبارت دیگر کوهزایی سیمرین پسین تأثیر قابل توجهی در حوضه رسوبی زاگرس نداشت بنحوی که رسوبگذاری ژوراسیک بالایی بدون انقطاع در آن ادامه یافت (سید امامی ١٣۵٠).
با شروع زمان کرتاسه، بتدریج دریای وسیعی قسمت اعظم ایران را فراگرفت و در نتیجه مناطق بیرون مانده از آب رفته رفته بوسیله دریای پیشرونده کرتاسه پوشانیده شدند. پس از حرکات کوهزایی کرتاسه پایانی (لارامید) رسوبگذاری در زاگرس دستخوش تغییراتی شد. بنحوی که در اوایل بیشتر از نوع قاره ای و تخریبی ولی تدریجاً به رسوبات کم عمق و سپس عمیق تبدیل شد.
با باز شدن دریای سرخ در ابتدای سنوزوئیک ، قاره عربستان از آفریقا جدا و به ایران نزدیک شد.حرکت بخش جنوبی این قاره سریع تر از بخش شمالی آن (که تقریباً فاقد حرکت بوده است ) انجام گرفت. (ویالون و دیگران 1972). در نتیجه این فشارها ، تغییر شکل و چین خوردگی در بخش جنوبی و جنوبغربی کشور ، اتفاق افتاد. به این ترتیب زاگرس از آب خارج و شکل و امتداد نهایی چین های زاگرس ترسیم شد. در حال حاضر نیز، زلزله های مهمی که در جنوب و جنوب غربی ایران رخ می دهند، نشانه تداوم این حرکت و فشارهای وارده بر آن است.
2-5- فازهای کوهزایی کرتاسه
بطور کلی فازهای کوهزایی که در کرتاسه رخ داده اند از قدیم به جدید عبارتند از:
١- فاز کوهزایی کیمرین پسین (Late Kimmerian) که در حدود 140 میلیون سال قبل در اواخر ژوراسیک و حد فاصل ژوراسیک – کرتاسه رخ داده است. بررسی‌های جدید نشان می دهد که در بعضی از مناطق ایران نظیر البرز، زاگرس و کپه داغ، این فاز از اثر چندانی برخوردار
نبوده است و گذر از ژوراسیک به کرتاسه پیوسته می باشد (صادقی، 1378).
٢- فاز کوهزایی اتریشین (Austrian) که در حدود ١٠٠ میلیون سال قبل در اواخر کرتاسه پایینی و با شروع کرتاسه بالایی رخ داده است . این فازمرز بین دو اشکوب آلبین و سنومانین و بطور کلی مرز بین کرتاسه پایینی و بالایی را مشخص می نماید. آثار این فاز در برش های مورد مطالعه ما مورد مطالعه قرار گرفته است.
٣- فاز کوهزایی ساب هرسی نین (Sub Hersinian) در حدود91 میلیون سال قبل و در بین دو اشکوب سنومانین و تورونین بوقوع پیوسته است.
۴- فاز کوهزایی ساب سنونین (Sub Senonian) در حدود ٨٨ میلیون سال قبل و در بین دو اشکوب تورونین و کیناسین بوقوع پیوسته است.

Share