سبز اندیشان امروز

سازگاری با محیط

– (F) نابسامدی: بیشتر نمودار آشفتگی‌فکری و خودکم انگاری است.
– (K) مقاومت دفاعی: جنبه های دفاعی آزمودنی را نشان میدهد.
ب) مقیاسهای بالینی
– (Hs) هیپوکندری Hypochondriasis
– (D) افسردگی Depression
– (Hy) هیستری Hysteria
– (Pd) انحراف اجتماعی Psychopathic deriation
– (Pa) پارانویا Paranoia
– (Pt) ضعف‌روانی Psyvhasthenia
– (Sc) اسکیزوفرنی Schizophrenia
– (Ma) هیپومانی Hypomania
البته لازم به ذکراست که در فرم 3 مقیاس ؟ ، Si ، Mf از بین 14 مقیاس فرم بلند حذف شدند. حذف مقیاس Mf (مردانگی – زنانگی) از فرم ایرانی به علت تفاوتهای فاحش فرهنگی بین صفات ویژگی‌های زنان و مردان ایرانی و غربی بوده‌است. حذف مقیاس(Si) (درونگرایی اجتماعی) نیز به این علت بوده که این مقیاس، حتی در فرم اصلی MMPI دارای ثبات و روایی رضایت‌بخشی نبوده‌است. بنابراین استفاده از این مقیاس نمی‌تواند دارای ارزش تشخیصی باشد. میزان استفهام(؟) نیز به علت کم بودن تعداد سؤالات در فرم کوتاه حذف گردید و لذا هنگام اجرای پرسش نامه،‌ باید از آزمونی خواسته‌شود تمام سؤالات را پاسخ دهد.
آزمون در تمام مقیاسها، دارای میانگین 50 و انحراف معیار 10 می‌باشد. بدین معنی که کسانی که نمره تراز شده‌ی برابر 50 میگیرند نمره ای برابر میانگین گروه گواه (سالم) دارند. درضمن، اعتبار و روایی فرم ایرانی (کوتاه) نیز قابل قبول‌است. (اخوت و دانشمند 1357)
– پاسخ گویی و نمره گذاری:
آزمودنی پاسخ سؤالاها را با زدن علامت × در گزینه مربوط (بلی یا خیر) مشخص می‌نماید. بعد از تکمیل آزمون کلید مقیاسهای مختلف (برای هر مقیاس یک کلید جداگانه) با پاسخنامه مطابقت داده شده و نمرات خام بدست می‌آید. در محله بعد، نمرات خام، روی نیمرخ روانی علامت گذاری شده و نمرات استاندارد شده (نهایی) بدست می‌آید. این پرسش‌نامه را هم به طور فردی و هم به طور گروهی می‌توان اجرا نمود. فرم‌های گوناگون این پرسش‌نامه در گروههای سنی بالاتر از 16 سال و یا افرادی که حداقل دارای 8 کلاس تحصیلات هستند، قابل استفاده است.
« میزانهای روایی»
میزان L :
این میزان، سادگی تحجرفکری، یا دروغگویی آزمودنی را نشان میدهد برای این میزان 5 سؤال در نظر گرفته شده‌است. نمره بالا مخصوص افرادی است که سعی داشته‌اند چهره‌ای جز آنچه که هستند معرفی کنند. نمره بالا در افراد طبقات پایین اجتماع کاملاً عادی است در افراد تحصیل کرده دال بر نقص یا اشکال در نحوه قضاوت یا کمال‌گرایی است.
میزان F :
نمودار آشفتگی و خود کم‌انگاری است. در فرم کوتاه 15 سؤال برای این میزان در نظر گرفته شده‌است. نمره زیاد معمول اشتباه آزمودنی، عدم فهم سؤالات یا عدم همکاری آزمودنی است. افرادی که دارای افکار غیر عادی هستند یا گوشه گیر و مردم گریزند و در فعالیتهای اجتماعی کمتر شرکت می‌کنند و یا دارای حساسیتهایی می‌باشند در این میزان نمره بالایی می‌گیرند. همچنین نمره بالا مؤید اضطراب فوق‌العاده، جامعه‌ستیزی، بی‌قراری، افکار و عقاید ویژه داشتن، تحجر و تغییرات متمادی را مشخص میکند. نمره کم، میزان صمیمیت، آرامی، سادگی و قابل اعتماد بودن آزمودنی را نشان میدهد.
میزان K :
جنبه‌های دفاعی آزمودنی را نشان میدهد و در عین حال برای تصحیح برخی میزانهای بالینی بکارمی‌رود (در نمره گذاری آزمون مقادیرk را به برخی میزانهای بالینی می‌افزایند و سپس نیمرخ روانی آزمودنی را رسم می‌کنند.) در فرم کوتاه برای این میزان 15 سؤال در نظر گرفته شده‌است. نمره زیاد مربوط به افرادی است ناایمن با مشکلات فراوان در روابط اجتماعی واکنشهای متقابل خود با دیگران، زندگی این افراد فاقد نظم و ترتیب و روال مشخص است. تحمل بی‌نظمی دیگران را ندارند و پیشنهادهای اصلاحی را هم نمی‌پذیرند. نمره کم به افراد بین، محتاط، صلح‌جو، مربوط است که در ناراحتی خود اغراق می‌کنند. افراد منطقی و مبتکر با رفتارهای اجتماعی مقبول نمره‌ای در حد متوسط دارند.
((میزانهای بالینی))
میزان Hs :
مربوط است به ارگانیسم و برداشت آزمودنی از وضعیت جسمانی و سلامت خویش. در فرم کوتاه 13 سؤال به این میزان اختصاص یافته‌است. نمره زیاد در افرادی است که از وضعیت جسمانی خود ناراضی‌اند و به پدیده‌های محیطی خصومت می‌ورزند و سعی دارند از طریق آلام جسمانی توجه دیگران را به خود جلب کرده از این طریق محیط خود را کنترل کنند. اینها در فرآیند روان‌درمانی مقاوم و خود مدار هستند. نمره متوسط در افرادی دیده می‌شود که جاه‌طلبی نداشته و در عین حال لجباز و خودخواه‌، آمادگی برای گرایش به افکار پارانوئیدی دارند. نمره کم، احساس مسئولیت و قدرت بالای فرد برای سازگاری با محیط را نشان می‌دهد.
میزان D