سازمان همکاری شانگهای

سازمان همکاری شانگهای

غلام حسینی،اسماعیل و خواجه،رضا؛مکتب رئالیسم و راهبرد نظامی،مجله سیاست دفاعی،سال بیست و یکم،شماره 83،تابستان 1392،ص111.
غلامی،علی؛اضطرار،اجبار و اکراه؛از ترادف تا تفاوت،پژوهش نامه حقوق اسلامی،سال سیزدهم،شماره اول،بهار و تابستان 1390،پیاپی 35،
-غنوی،امیر؛طرح اندیشه مهدویت از سوی امام باقر(ع)،فصلنامه مشرق موعود،سال هفتم،شماره 28،زمستان 1392،ص15.
غنوی،امیر؛آموزه های مهدویت در کلام رسول الله(ص)،فصلنامه مشرق موعود،سال ششم،شماره 24،زمستان 1391،ص36.
غیور،امین ؛ نطاق پور،مهدی؛ عوامل منطقه ای موثر بر همگرایی ایران و روسیه و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مجله سیاست دفاعی، سال بیست و یکم، شماره 83،تابستان 1392،ص171
فاضل لنکرانی،محمد جواد؛تولید و استفاده از سلاح کشتار جمعی از دیدگاه فقه اسلامی،فصلنامه حقوق اسلامی،سال دهم،شماره 39،زمستان 1392،ص9.
فرخی هودر،محمد؛دادگاه ویژه عراق در پرتو حقوق بین الملل کیفری،فصلنامه مدرس علوم انسانی،پاییز 1385،شماره 47،ص129.
فلیپ لاویه، ژان؛برخی پیشرفت ها و چالش های جدید در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی، چاپ شده در مجموعه مقالات کتاب اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه،مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی با همکاری نشر میزان،چاپ اول،1392،ص33.
-فیاضی،محسن؛سازمان همکاری شانگهای،فرصتی برای مشارکت چین و روسیه،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،زمستان 1388،شماره 68،ص25.
فیرحی،داوود؛مفهوم جنگ و اخلاق نظامی در اسلام شیعی،فصلنامه سیاست دانشگاه تهران،بهار 1387،شماره 5،ص144.
فیروزی،مهدی؛ حمایت از کارکنان پزشکی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشر دوستانه و فقه امامیه،فصلنامه فقه،زمستان 1391،شماره 74،ص46.
قاسمی،فرهاد؛موانع شکل گیری رژیم امنیتی منطقه ای کنترل تسلیحات؛مطالعه موردی خاورمیانه،فصلنامه روابط خارجی،پاییز 1390،شماره 11،ص13.
قاسمی،علی و چهاربخش،ویکتور بارین،ارزیابی حق دفاع مشروع جمعی در حقوق بین الملل معاصر،فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی،زمستان 1390،شماره 56،ص112.
قاسمی،حاکم؛موانع رشد همگرایی در خاورمیانه،فصلنامه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،دی 1372،شماره 30،
قدسی،سید ابراهیم؛سجودی،سید رضا؛عفو در حقوق کیفری ایران و بررسی فقهی آن،فصلنامه مطالعات اسلامی،شماره 75،بهار 86،ص131.
قربان نیا،ناصر؛حقوق بین الملل بشردوستانه،ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی،اسفند 1378 و فروردین 1379،شماره 29 و 30،
قربان نیا،ناصر؛ممنوعیت مطلق کاربست سلاح هسته ای،فصلنامه حقوق اسلامی،سال دهم،شماره 39،زمستان 1392،ص88.
قربا نیا،ناصر؛اخگری بناب،نادر؛عدم کاربرد سلاح های هسته ای در پرتو اصل تفکیک(با رویکرد اسلامی)،فصلنامه حقوق اسلامی،سال هشتم،شماره 28،بهار 1390،ص81.
قربانی،احمد؛عابدی ،محمد حسن؛برزکر،عبدالرزاق؛طارمیان،فریبرز؛اپیدمیولوژی ضایعات و کشته شدگان ناشی از مین و مواد انفجاری به جای مانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران طی سال های 1375-1386 در پنج استان مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه پزشکی قانونی،پاییز 1388،شماره 55،ص182.
قنبرلو؛عبدالله؛اقتصاد لیبرال و مسئله جنگ و صلح در روابط بین الملل،دو فصلنامه اقتصاد تطبیقی،بهار و تابستان 1390،شماره یک،ص175.
قوام،سید عبدالعلی؛آثار موازنه قدرت در روابط بین الملل،فصلنامه حق((مطالعات حقوقی و قضایی))،زمستان 1365،شماره 8،ص127.
کالجی،شهرام؛کنترل تسلیحات:از رویا تا واقعیت،ماهنامه گزارش،مرداد 1388،شماره 210،ص20.

Share