سازمان همکاری شانگهای

سازمان همکاری شانگهای

الهی نژاد،حسین؛قاعده قسر،ضرورت بخش مهدویت،فصلنامه مشرق موعود،سال هفتم،شماره 28،زمستان 1392،ص117
الهی نژاد،حسین؛خاتمیت مبنای کلامی مهدویت،فصلنامه مشرق موعود،سال ششم،شماره 24،زمستان 1391،ص68.
امجد،محمد؛نظریه همگرایی و سازمان کنفرانس اسلامی،دو فصلنامه دین و ارتباطات،تابستان و پاییز 1382،شماره 18 و 19،
اهلسون،توماس؛محدودیت های انتقال جنگ افزار و امنیت ملی جهان سوم/گروه امنیت ملی،فصلنامه سیاست دفاعی،بهار 1377،شماره 22،ص172.
ای اسنایدر،کریگ؛ساختارهای امنیت دسته جمعی،ترجمه محمود عسگری،فصلنامه راهبرد،پاییز 1380،شماره 21،
آدمی،علی؛عزیزی،حمید رضا؛سازمان همکاری شانگهای و تهدیدات امنیتی مشترک در آسیای مرکزی،فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز،شماره 81،بهار 1392،
آذری،هادی؛تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا،مجله حقوقی بین المللی،پاییز و زمستان 1388،شماره 41،ص175.
آشوری،ایران،معرفی:نانوتکنولوژی چیست؟،مجله کتاب ماه علوم و فنون،اردیبهشت 1387،شماره 101،
آقایی،قاسم؛مداخله بشردوستانه ؛از ممنوعیت تا ضرورت،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،تابستان 1383،شماره 11
، آقایی،سید داوود؛مریمی،بهاء الدین؛خلیلی پور رکن آبادی،علی؛راهبردهای نوین ناتو در چهارچوب بیانیه لیسبون 2010 در برابر فدراسیون روسیه؛فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی،دوره 7،شماره 1،بهار و تابستان 1393.
بارانی،محمد؛مبانی تعهدات بین المللی دولت ها در پیشگیری از جرایم جهانی شده،مجله حقوقی بین المللی،شماره 48،1392،ص103.
باری بلچمن؛تاماراکا واینز؛ تهدید و به کارگیری نیرو در سیاست خارجی آمریکا،فصلنامه سیاست دفاعی،پاییز 1378،شماره 28،ص63.
باقری،سمیه و محمدی بخش،لیلا؛اخلاق نظامی پیامبر(ص) در جنگ،فصلنامه بصیرت و تربیت اسلامی،پاییز 1392،سال دهم،شماره 26،ص107.
بدیعی ازنداهی،مرجان؛شریفی رضوی،مجید؛میراحمدی،فاطمه سادات،بازتاب های جهانی شدن سیاسی بر سازمان همکاری شانگهای،فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،بهار 1393،سال چهاردهم،شماره 32،ص214.
برزنونی،محمد علی؛مولفه های قدرت نرم مدیریت جبهه فرهنگی انقلاب در برابر ناتوی فرهنگی غرب،فصلنامه راهبرد فرهنگ،بهار 1387،شماره یک،ص119.
بلوجی،حیدرعلی؛جایگاه خلع سلاح و کنترل تسلیحات در تئوری های روابط بین الملل،فصلنامه سیاست خارجی،بهار 1382،شماره 65،ص147.
:بلیک،ژانت؛گلشن پژوه،محمود رضا،قدرت نرم،تهدید نرم:پیشنهادی در راستای سیاست سازی،فصلنامه راهبرد،تابستان 1389،شماره 55،ص131.
بهزادی،،حمید، اصول و روابط بین الملل و سیاست خارجی، انتشارات دهخدا، 1368،ص95
بیگدلی،محمد رضا،نگرشی بر مسئولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی،زمستان 1383،شماره 13،ص8
توسلی نائینی،منوچهر و محسن پور،سمیرا؛بررسی سیر تحول توسل به زور علیه تروریسم بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی،فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز،دوره 6،شماره 3،پاییز 1393،ص3.
پاک آیین،محسن؛نظریه همگرایی و سازمان وحدت آفریقا،فصلنامه مطالعات آفریقا،دوره قدیم،بهار 1375،شماره 4،
پترس غالی،پترس؛نقش سازمان ملل متحد و دبیرکل آن در دیپلماسی پیشگیرانه،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی؛ترجمه زهرا کسمتی،آذرو دی 1381،شماره 183 و 184،ص94.

Share