سازمان های مردم نهاد

گامی بردارد و آمارها نیز این را نشان می دهد، بدین ترتیب پیشگیری از بزهکاری به عنوان مهمترین ابزار برای بهبود عملکرد نظام کیفری و کاهش جرم پیشنهاد شد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر هیچ کس پوشیده نیست، در بیان اهمیت پیش گیری بیان این جمله معروف بس که پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
اما منظور از پیشگیری چیست؟مفهوم آن کدام است؟ اگر بخواهیم برای دیدن تعاریف مختلف از پیشگیری به کتب و نظریات علمای حقوق مراجعه کنیم میبینیم که, به تعداد کسانی که در صدد تعریف آن بر آمده اند، تعریف وجود دارد. و این به خاطر دیدگاه های گوناگون آنهاست که با توجه به آن و جنبه هایی که در ذهن داشته اند، به ابراز نظر پرداختند. ما برای روشنتر شدن این مفهوم و جلوگیری از پراکنده گویی ،بینشهای مختلف در تبیین مفهوم پیشگیری را بیان میکنیم. در این زمینه دو بینش کلی به چشم می خورد.بینش موسع و بینش مضیق.
اول: بینش موسع
از این دیدگاه پیشگیری به هرگونه عمل و فرآیندی گفته میشود که منجر به جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن شود. در واقع هر گونه عملی که نتیجه آن عدم وقوع جرم باشد، عمل پیش گیرانه است. اولین آثار و تبیین این نوع پیشگیری را میتوان در سیاست جنایی انریکو فرّی دید. و پس از او نیز مکتب دفاع اجتماعی از همین دیدگاه پیروی کرد و حتی امروزه نویسندگان بسیاری آن را بهترین دیدگاه برای توصیف مفهوم پیشگیری میدانند. با توجه به نکات بالا میبینیم که این تعریف نمیتواند مبین مقصود باشد. این دیدگاه پیشگیری را به نوعی هدف میپندارد که بنا به ضرب المثل معروف هدف هر وسیله ای را توجیه می کند لذا هر عملی از این دیدگاه پیش گیرانه محسوب می شود. امروزه در گفتمان های دولت مردان با این جمله که هر عملی پیشگیرانه است زیاد برخورد میکنیم که میتواند منجر به ورود و مداخله غیر مجاز حکومت در زندگی خصوصی مردم و سلب آزادی آنها باشد.
ایرادات مهمی که میتوان به آن در تبیین گسترده از پیشگیری اشاره کرد به این ترتیب است که:
۱٫ نباید مفهوم پیشگیری را با سرکوب خلط کرد. همان طور که میبینیم بیشتر از تعبیر پیشگیری از جرم یاد میشود, در حالی که چنین تفسیر گسترده ای, حتا ضمانت های کیفری و جبران خسارت بزه دیده را نیز شامل میشود که دور از صواب است.
۲٫ از طرف دیگر جبران خسارت تنها نسبت به برخی افراد جنبه پیشگیرانه دارد ولی نسبت به بقیه میتواند موجب جسور تر شدن آنها در ارتکاب جرم شود.
دوم: تعریف مضیق؛
این نوع از پیشگیری همان است که مد نظر جرم شناسی نیز میباشد و چنین تعریف میشود:
بر این اساس پیشگیری عبارت است از شیوه های غیر قهر آمیز که دولت برای مهار بزهکاری از طریق حصر, و محدود سازی عوامل جرمزا از طریق مدیریت مناسب عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی که فرصت های مختلف ارتکاب جرم را فراهم میکنند, به کار میرود.
در این رویکرد تنها تدابیر قبل از ارتکاب جرم مد نظر است.
اما کدامین بینش در این پژوهش, مد نظر ماست. با تفاسیر فوق مبرهن است که تبیین مضیق به رویکرد ما در این تحقیق نزدیک تر است زیرا:
۱٫ این دیدگاه به عوامل بزهکاری و بزه دیدگی توجه کرده و این عوامل را مو شکافی میکند.
۲- اینکه در تبیین مضیق منظور از اقدامات پیش گیرانه، اصولا اعمالی مد نظر است که پیش از تکرار جرم باشد نه پس از ارتکاب آن. و در واقع پیشگیری از تکرار جرم, زیرا بحث ما در اینجا جرم شناسی است که در پی کشف علل ارتکاب جرم میباشد.
۳- این که باید این اقدامات داوطلبانه باشد همانطور که در بیان ویژگی های سازمان های مردم نهاد بدان اشاره کردیم.
۴- سر انجام اینکه نباید سرکوب گر باشد, زیرا اصولا سازمانهای مردم نهاد که ما در پی بررسی نقش آن در پیشگیری هستیم صلاحیت سرکوب گری و مجازات را ندارند. هم اکنون بحثهای گسترده ای راجع به پیشگیری، چگونگی عملکرد آن و انواع آن توسط صاحب نظران مطرح شده است. در این جا به تبیین و تعریف پیش گیری بسنده میکنیم و طرح مباحث جامع تر چون انواع پیش گیری و توضیح آن را به متن تحقیق وا می نهیم.
د. بزه دیده شناسی و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان:

اصولا نقطه تمرکز اولیه جرم شناسی بزه و بزه کار بوده است. از همان آغاز جرم شناسی علمی که با کتاب انسان بزهکار لمبرزو همراه بود، بزه کار و ویژگی های ژنتیک او مهم ترین مباحث جرم شناسی را تشکیل می داد. نظریه مجرم مادرزاد لمبرزو بیان گر توجه صرف اندیشمندان آن زمان به بزه کار و غفلت از بزه دیده است. پس از گذشت سال ها دانشمندان و جرم شناسان در تفکرات خود تجدید نظر کرده و بزه دیده را نیز مطالعه کردند. در واقع توجه به بزه دیده و آسیبهای وارده به او مورد توجه جرم شناسان قرار گرفت.
درسال ۱۹۴۱ برای نخستین بار هان فون هانتینگ در مقاله ای بر لزوم تعامل بین بزه دیده و مجرم تأکید کرد. بنیامین مندلسن در سال ۱۹۴۷ اولین بار از واژهvictimology به معنای بزه دیده شناسی استفاده کرد. اولین مطالب نظام مند راجع به بزه دیده در سال ۱۹۴۸ در کتاب بزه کار و قربانی او، اثر هانس فون هنتینگ به چشم می خورد.
بدین ترتیب ،به تدریج توجه به بزه دیده و نیاز های او بحث های فراوانی را در محافل حقوقی به دنبال آورد. سعی شد تا بزه دیده در فر آیند های کیفری نقش مؤثر تری ایفا نماید و هدف اجرای کیفر و محاکمات کیفری، باز گشت وضع اولیه قبل از ارتکاب جرم برای بزه دیده و ندامت بزه کار از ارتکاب عمل مجرمانه و سعی در جبران آن باشد. مطرح شدن عدالت ترمیمی دقیقا در این راستا بود که موفقیت های چشم گیری نیز در پی داشت. از طرف دیگر، ضرورت حمایت بیشتر از کودکان و نو جوانان بزه دیده که از آسیب پذیری بالایی برخوردار بودند، روز به روز بیشتر احساس شد. بدین جهت نیز اقدامات عملی چندی در کشور های جهان و حتی در سازمان ملل متحد انجام شد که واضح ترین این اقدامات تصویب اعلامیه حقوق کودک و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل الحاقی به آن است.
در پی تصویب این اسناد جهانی و امضای آنها توسط اکثر کشور های جهان، در سطح داخلی نیز قوانین بسیاری برای حمایت از کودکان و نو جوانان و تبیین چگونگی حمایت از آنها وضع شد. امروزه بر خلاف گذشته در بیشتر بحث ها و محافل حقوقی به نوعی نقش بزه دیده بارز است و مسائل مختلفی در این زمینه مطرح شده است از جمله انواع بزه دیدگی، نحوه حمایت از بزه دیدگان و ایجاد شرایطی برای این که بزه دیده کم ترین آسیب را در فر آیند کیفری ببیند و از او جبران خسارت شود. عمده توجه ما انواع بزه دیدگی را شامل می شود که سازمان های مردم نهاد برای پیش گیری از آن نقش عملی ایفا می کنند. مسلم است که اگر بخواهیم به تمام انواع بزه دیدگی بپردازیم ضمن این که با توجه به محدودیت پژوهش امکان پذیر نمی باشد، از آن جایی که سازمان های مردم نهاد در بسیاری از این زمینه ها توانایی یا امکان مداخله ندارند از موضوع خود نیز دور خواهیم شد.
در واقع موضوع کلیدی ما در این پژوهش بررسی مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد است که بدین منظور نیز مطالب خود را مناسب با این دیدگاه مطرح کنیم.
ما سعی میکنیم تا با توجه به موضوع خود از سازمانهایی که بیش یا کم در زمینه کاهش و پیشگیری از جرایم علیه کودکان فعالیت می کنند باز دید کنیم تا از نزدیک اقدامات، کمبودها و موانع پیش روی این سازمان ها را مشاهده نماییم و راجع به مباحث جانبی همچون تعریف کودک و سن اطفال که مباحث بسیاری را به خود اختصاص داده به صورت اختصار اشاره ای داشته باشیم.
ه. سؤالهای تحقیق:
اول. سؤالات اصلی:
۱٫ آیا در بستر سیاست جنایی فعلی ایران سازمان های مردم نهاد میتوانند نقش مؤثری در پیشگیری از جرایم علیه اطفال ایفا کنند؟
۲٫ نحوه مشارکت سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال و نوجوانان چیست؟
دوم. سؤالات فرعی:
۱٫ آیا زمینه های اجتماعی مساعد برای شکل گیری و فعالیت سازمان های مردم نهاد در عرصه پیشگیری از جرایم علیه اطفال در ایران وجود دارد؟
۲٫آیا اساساً سازمانی دولتی یا غیر دولتی برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال در ایران وجود دارد؟
۳٫آیا در اسناد بین المللی و نظام حقوقی سایر کشور ها نقش سازمان های مردم نهاد برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال جدی تلقی شده است؟
و. فرضیه های تحقیق:
اول. فرضیه های اصلی:
۱٫تدوین کنندگان سیاست جنایی کشور ما، در فر آیند شکل دهی به سیاست جنایی از نقش مردم در اجرای این سیاست ها غافل بوده اند.
۲٫سازمان های مردم نهاد میتوانند در حوزه های مختلف پیشگیری، از جمله پیشگیری اجتماعی در ارتکاب جرایم علیه اطفال مداخله نمایند.
دوم. فرضیه های فرعی:
۱٫در ایران زمینه های سیاسی-اجتماعی مساعدی برای ایجاد،تقویت و فعل و انفعال سازمان های مردم نهاد پیشگیرینده از جرایم علیه اطفال وجود ندارد.
۲٫به نظر میرسد اساساً سازمان جدّی دولتی یا غیر دولتی برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال شکل نگرفته باشد.
۳٫اگرچه در اسناد بین المللی کم و بیش به نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال توجه شده است اما نظام حقوقی کشور ها به شکل یکسانی در این زمینه عمل ننموده است.
ز. سوابق مربوط به پژوهش
موضوع پیشگیری از جرم مبحث نسبتا جدیدی است که پیرامون آن امروزه در محافل حقوقی بحثهای زیادی در گرفته است. نقش سازمانهای مردمنهاد در زمینه پیشگیری از جرم به ویژه جرایم علیه اطفال در بسیاری از کشورهای متمدن پر رنگ تر از همیشه شده است زیرا این سازمانها با بهره گیری از نیروی انسانی خود و عملکرد نسبتا خوب خود موجب ایجاد روزنه های امید در زمینه کاهش بزه دیدگی و تکرار جرم فرا روی اندیشمندان گشوده اند، دولت
ها نیز با توجه به عملکرد مثبت این مؤسسات به ویژه این که هزینه ای نیز برای دولت ندارند، از این امر استقبال کرده اند. البته با وجود منابع فراوان راجع به پیشگیری از جرم و جرایم علیه اطفال از قبیل کتاب جرم شناسی پیشگیری جلد اول دکتر شهرام ابراهیمی و پایان نامه های نقش جامعه مدنی در پیشگیری از جرم سید محمد سالار عمارتی نوش آبادی و نقش سازمانهای مردم نهاد در فر آیند دادرسی عادلانه جرایم کودکان و نوجوانان ایران و فرانسه نگارنده با بررسیهای خود دریافته که با عنوان خاص تحقیق پیش رو هیچ پژوهشی صورت نگرفته است.
بدین ترتیب نگارنده تصمیم گرفت با راهنمایی های استادان گرانقدر این موضوع حساس و پر اهمیت را بررسی کند. شاید بتوان اهمیت ضرورت نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال را متذکر شد. موضوعی که امروزه در بسیاری از کشورها موجب دستیابی به نتایج شگرفی در خصوص کاهش جرایم علیه کودکان و حمایت هرچه بیشتر از آنان شده است.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ح. اهداف تحقیق:
مهمترین هدف ما در این تحقیق برجسته کردن نقش مشارکت های مردمی در فر آیند های کیفری آن هم در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان است،. امروزه این سازمان ها عملکرد شایان ذکری در زمینه پیشگیری در سایر کشور ها داشته اند بنا بر این بررسی عملکرد و چگونگی فعالیت های آنها در ایران میتواند مفید باشد. البته ما در مباحث مطروحه به مشکلات پیش روی این سازمان ها و بررسی موانع پیش روی آنها نیز خواهیم پرداخت. اهداف دیگر ما به شرح زیر است:
۱٫ بررسی مقررات و اسناد جهانی در زمینه حمایت از کودکان و بزه دیدگان و تطبیق قوانین داخلی با این مقررات.
۲٫ مطالعه عمل کرد سازمان های مردم نهاد در خصوص پیش گیری از بزه دیدگی اطفال و میزان موفقیت آنها.

۳٫ مطالعه انواع بزه دیدگی های شایع بین کودکان و نو جوانان و ارائه پیش نهاداتی در باره کاهش و محو آنها.
۴٫ ارائه پیش نهاداتی در خصوص عمل کرد بهتر سازمان های مردمی در زمینه پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نو جوانان در راستای افزایش موفقیت های آنان.
۵٫ بررسی عمل کرد دولت در باره تعامل مثبت یا منفی با نهاد های غیر دولتی.
ط. مشکلات و تنگناهای تحقیق
اصولا هر تحقیقی با مشکلاتی مواجه است. حال اگر این تحقیق در صدد تبیین نقش سیاست های جاری در کشور باشد، این مشکلات به طور فزاینده ای، افزایش میابد. از مشکلات پیش روی نویسنده در طول پژوهش، عدم همکاری سازمان های مردم نهاد در اختیار قرار دادن تجربیات و برنامه های خود بود که بیشتر ناشی از این بیم بود که شاید این اطلاعات توسط دست گاه های دولتی و در پوشش یک تحقیق دانشگاهی صورت می گیرد که جای تأمل و تأثر دارد. البته ناگفته نماند که بسیاری از این نهادها نیز با صرف بی اعتنایی حاضر به هم کاری نشدند. لیکن در اینجا بر خود واجب می دانم که از انجمنهایی که همکاری خوبی با این جانب داشتند، کمال تشکر را داشته باشم.
مانع دیگر کمبود منابع مرتبط با موضوع تحقیق بود که نویسنده را با انبوه منابع پراکنده و اکثرا تا حدی مرتبط مواجه ساخت.
مشکلات رایج اینترنت و عدم توانایی دست رسی به منابع خارجی نیز از دیگر مشکلات پیش رو بود که به دلیل محدودیت ها از جمله نداشتن کارت های اعتباری مربوط برای خرید منابع، کار را دشوار می ساخت.
ی. سازمان دهی تحقیق
پژوهش حاضر برای نیل به اهداف آن و پاسخ گویی به سؤالات و اثبات فرضیه های آن از دو بخش تشکیل شده است. ما در بخش اول تحت عنوان مبانی جرم شناختی و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد سعی می کنیم تا درتنها فصل آن تحت عنوان مبانی جرم شناختی و حقوقی در سه مبحث ابتدا نظریات مبنایی جرم شناسانه را در تحکیم بحث خود، مورد مو شکافی قرار دهیم، سپس با تبیین بحث نوین سیاست جنایی مشارکتی، اهمیت و لزوم نقش سازمان های مردمی را در سیاست گذاری های کیفری برجسته نماییم. سر انجام در مبحث آخر نیز در گفتار اول اسناد بین المللی مربوط را مورد مداقه قرار داده و در گفتار دوم قوانین داخلی مرتبط با موضوع تحقیق را از نظر می گذرانیم و قصد داریم روشن کنیم که قانون گذار داخلی و به طور وسیع تر سیاست گذاران کیفری ایران، تا چه اندازه اهمیت نقش مشارکت مردمی را در بزه دیدگی اطفال درک کرده اند.
در بخش دوم نیز تحت عنوان شیوه ها، کار کرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان، در فصل اول آن، ضمن طرح و توضیح مفاهیمی چون پیش گیری، مفهوم کودک و بزه دیدگی، انواع بزه دیدگی کودکان و نو جوانان را با توجه به نقش سازمان های مردمی در پیش گیری از آنها، مورد بررسی قرار میدهیم. در فصل دوم این بخش نیز در مبحث اول کار کرد های سازمان های مردمی در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان را مطالعه کرده و در مبحث دوم، موانع پیش روی این سازمان ها در راستای ایفای وظایفشان، مد نظر قرار می دهیم. در بخش بر آمد نیز ضمن اثبات فرضیه های تحقیق، پیش نهاداتی در خصوص موضوع پیش رو بیان می کنیم.
بخش اول: مبانی جرم شناختی و حقوقی نقش سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از جرایم علیه کودکان و نو جوانان
با شکل گیری جوامع و تشکیل دولت ها، مسئله اعمال نظم و امنیت مهم ترین دغدغه های حکومت ها را به خود اختصاص داد و آنها بهترین راهکار ممکن را در اجرای کیفر آن هم به شدید ترین نوع دریافتند. با گذشت سالیان دراز این دولت ها بودند که بدون توجه به نظر عامه مردم و دانش مندان، زمام امور مملکت را در دست گرفتند. با ظهور اندیشه های نو، همچون آزادی خواهی و دموکراسی، جنبش های مردمی به پا خاست و با پشت سر گذاشتن حوادث و قیام های گه گاه خونین، دولت ها را به عقب راند و بر عمل کرد دولت ها نظارت یافت. از این رو و با توجه به نظریات جدید جرم شناسی که هم گام با این جنبش ها پدید آمده بود، اعمال کیفر بی اثر پنداشته شد و مبانی پیش گیری به جای کیفر جانشین آن گشت. بدین ترتیب تحولی عظیم در بنیاد های حقوق کیفری شکل گرفت که نقش مردم در آن به ویژه نهاد های متشکل مردمی، غیر قابل انکار بود. دولت ها نیز که عموما از بطن جامعه بر می خاستند، چون خود را از مرد