سازمان های خدماتی

سازمان های خدماتی

در تحقیقات توصیفی بر خلاف تحقیقات اکتشافی، برای محقق مشخص است که چه چیزی از (مشخصات مسئله) را بررسی کند منتهی نتایج این بررسی ها برایش مشخص نیست. این نوع تحقیقات خصوصا زمانی مناسب است که مسئله بطور واضح ساختار یافته بوده و محقق در زمینه این که چه مشخصات و عللی در شکل گیری مسئله تاثیرگذار و مهم هستند، ابهامی نداشته باشد.
در تحقیقات تبیینی، موضوع یک تحقیق به کشف ارتباطات علت و معلولی بین متغیرهای مورد نظر پرداخته می شود و در صورت لزوم، تاثیر متغیرهای مداخله گر کنترل می شود. این نوع تحقیقات زمانی مورد کاربرد قرار می گیرند که محقق بخواهد آزمون فرض هایی در خصوص ارتباط یا اختلاف بین متغیرهای تحقیق استفاده نماید.
این تحقیق مبتنی بر کاربرد ترکیبی از روش های سه گانه ذکر شده می باشد. از آن جا که از یک جنبه، هدف این تحقیق تاکید بر ارائه چارچوب ارزیابی جدیدی (مبتنی بر مدل متناسب سازی شده) است که با ماهیت سازمان های خدماتی-دولتی تطابق بیشتری داشته و وضع این دسته از سازمان ها را مورد ارزیابی قرار دهد؛ دارای هدف اکتشافی و توصیفی است. از جنبه دیگر با توجه به این که این تحقیق، به بررسی و تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب سازمان می پردازد و سعی دارد تا از استراتژی های مناسب آماده سازی سازمان تحلیلی فرعی ارائه دهد (مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب)؛ بخش دیگر این تحقیق با هدف تبیینی تحقق یافته است.
8-2-3) روش جمع آوری اطلاعات
مطابق با اریکسون و ویدِرشیِم-پاول (1997) برای تحلیل و درک جزئی تر حوزه تحقیق، نیاز است تا داده های لازم جمع آوری شود. این موضوع اشاره به دو جنبه مهم فرآیند جمع آوری اطلاعات دارد: جنبه اول شامل رویکرد کلی جمع آوری اطلاعات است (که در بخش مربوط به نوع تحقیق تشریح شد) و جنبه دوم منابع داده ای و نوع اطلاعاتی که در پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد را مورد بحث قرار می دهد.
منابع اطلاعات از موضوعات مهمی است که در روش های جمع آوری اطلاعات بایستی مورد توجه قرار گیرند. دو روش عمده برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد: استفاده از داده های اولیه و ثانویه. داده های ثانویه توسط دیگر محققین و با اهداف دیگر جمع آوری شده است (ساندرز، 2000). این داده ها ممکن است در مستندات، تحقیقات، گزارشات و اسناد سازمانی منعکس شده باشد. در بین منابع ذکر شده کاربرد مستندات بعنوان منبع داده های ثانویه رایج تر از سایر منابع است.
بخش اصلی این تحقیق مبتنی بر جمع آوری اطلاعات از افراد خبره سازمانی صورت گرفته است؛ از این رو اطلاعات سنجش شده در حوزه چارچوب و مدل ارائه شده تحقیق به همراه فرآیند ارزیابی آمادگی سازمان، با تکیه بر داده های اولیه انجام پذیرفته است. علاوه بر این، در بخش نتیجه گیری فصل پنجم از برخی تحقیقات مرتبط با تحلیل یافته ها که در سطح سازمان انجام گرفته بود ، استفاده شده است. این بخش از تحقیق حاوی داده های ثانویه می باشد.
9-2-3) ابزار جمع آوری اطلاعات
ابزارهای متنوعی برای جمع آوری اطلاعات وجود دارد. مشاهده، پرسشنامه، مصاحبه و استفاده از مدارک موجود؛ از جمله ابزارهایی است که محقق می تواند در تحقیق خود مورد کاربرد قرار دهد. مطابق با نظرِ ین (2003) هیچ یک از ابزارهای جمع آوری اطلاعات از سایر ابزارها ارجح نیست. البته وی اشاره می کند که بهترین ابزار برای موردکاوی، انجام مصاحبه است.
مصاحبه ها در مقایسه با پرسشنامه ها کمک می کنند تا اطلاعات پایا و مرتبطی جمع آوری شوند؛ بویژه زمانی که پرسشنامه ها نیمه ساختاریافته یا غیرساختاریافته باشند. البته مصاحبه های غیرساختاریافته (عمیق) کمتر مرسوم اند و بیشتر برای تحقیقات عمیق اکتشافی مورد کاربرد قرار می گیرند. جدول 2-3 کاربرد انواع مصاحبه ها را در یک تحقیق (با توجه به هدف تحقیق) نشان می دهد.
هدف تحقیق
نوع مصاحبه اکتشافی توصیفی تبیینی
ساختارمند
(( (
نیمه ساختاریافته (
((
عمیق ((
جدول 2-3 ) کاربرد انواع مصاحبه ها در یک تحقیق با توجه به هدف تحقیق (دانایی و همکاران، 1387)
نحوه جمع آوری اطلاعات در این تحقیق تلفیقی از روش های مصاحبه و پرسشنامه است. جزئیات ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات در قالب ( 4 فرم ارزیابی) به این شرح است:
الف) ارزیابی روایی مدل (پرسشنامه شماره 1): این ارزیابی بر اساس نظر افراد خبره کسب و کار ERP و دانشگاهی سازماندهی شده است. این ارزیابی از طریق توزیع، تکمیل و جمع آوری پرسشنامه های آنلاین و غیر آنلاین صورت گرفته است. این پرسشنامه بصورت نیمه ساختار یافته تنظیم شده و جزء سنجه های جنبی این تحقیق محسوب می شود.
ب) ارزیابی وضعیت مطلوب (پرسشنامه شماره 2) : این ارزیابی از طریق مصاحبه ساختار یافته با افراد خبره سازمانی و توزیع پرسشنامه آنلاین با افراد خبره واقع در صنعت ERP انجام یافته است. این مرحله از تحقیق به بررسی اهمیت و ارزیابی جایگاه هر یک از CSF ها در پیاده سازی موفق یک سیستم ERP می پردازد.
ج) ارزیابی میزان تعلق هر یک از CSF ها به مدل طبقه بندی ارائه شده در تحقیق (پرسشنامه شماره 3) : این ارزیابی از طریق مصاحبه ساختار یافته با افراد خبره سازمان انجام یافته و به بررسی شدت تعلق هر یک از CSF ها به ابعاد مدل مورد نظر می پردازد. این شدت تعلق مبین اهمیت هر عامل در هر ناحیه از مدل است.

Share