سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

بند دوم:سازمان علمی،آموزشی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…140
بند سوم:سازمان جهانی گمرک و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………………143
بند چهارم:سازمان تجارت جهانی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………144
مبحث دوم:اقدامات سازمان های بین المللی فرامنطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………………………..146
گفتار اول:سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………….147
گفتار دوم:جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………150
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………..151
گفتار چهارم:اتحادیه عرب و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………….153
مبحث سوم:اقدامات سازمان های بین المللی منطقه ای در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………………………………………………………………………………………………………………..156
گفتار اول:اقدامات اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………….156
بند اول:اسناد اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف……………………………157
بند دوم:موارد کاربرد تسلیحات متعارف توسط اتحادیه اروپایی………………………………………….162
1-دولت چهارچوب در قالب سیاست دفاع و امنیت مشترک……………………………………………..162
2-گروه های نبرد در چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک…………………………………………163
3-گروه توانا و مایل بر اساس چهارچوب سیاست دفاع و امنیت مشترک……………………………..164
بند سوم:نهادهای عضو و همکار اتحادیه اروپایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف………165
1-سازمان امنیت و همکاری اروپا……………………………………………………………………………………….165
2-دادگاه حقوق بشر اروپا…………………………………………………………………………………………………..167
گفتار دوم:اقدامات اتحادیه آفریقایی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف…………………….168
بند اول:اعلامیه باماکو………………………………………………………………………………………………………..169
بند دوم:کنوانسیون جامعه اقتصادی غرب آفریقا راجع به تسلیحات کوچک و سبک،مهمات آنها و سایر مواد مرتبط………………………………………………………………………………………………………………………………170
بند سوم:پروتکل نایروبی…………………………………………………………………………………………………….171
بند چهارم:پروتکل جامعه توسعه جنوب آفریقا راجع به تسلیحات آتشین،مهمات و مواد مرتبط..173

Share