رشته حقوق

سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

در زمان دریافت چنین گزارشاتی دبیرخانه در بسیاری از موافقت نامه های چند جانبه زیست محیطی، گزارشات ملی را برای تعیین اینکه آیا این گزارشات در شکل صحیحی ارائه شده یا خیر مورد بررسی قرار می دهد و آن ها را بین دیگر اعضای موافقتنامه چند جانبه ی محیط زیستی خاص را به طرفین آن موافقتنامه گوشزد می کنند.
مبحث دوم: ساز و کارهای سازمانی بین المللی حمایت از محیط زیست تالاب ها: سازمان های بین الدولی و سازمان های بین المللی غیر دولتی
بی تردید رسد شگفت انگیز کمی سازمان های بین المللی، از برجسته ترین جنبه های روابط بین المللی در قرن بیستم بوده است. رشد سازمان های بین المللی در نیمه قرن بیستم باعث شد که شمار سازمان ها از تعداد تابعان اولیه حقوق بین الملل یعنی دولت ها بسیار بالاتر رود، واقعیتی که شاید تا مدتی پیش حتی تصور آن نیز چندان آسان نبود. (زمانی،14،1384) در میان آن ها، بالغ بر 125 سازمان یافت می شود که به موضوع محیط زیست در سطح جهانی اشتغال دارند.
اگرچه موضوع و هدف سازمان ملل متحد و 16 آژانس تخصصی آن به صورت اختصاصی درباره محیط زیست نیست، اما برخی از آن ها به علت ارتباط نزدیک حوزه اشتغالشان، اقدام به ایجاد نهاد فرعی خاص امور زیست محیطی کرده اند. به طور مثال با وجود اینکه سازمان تجارت جهانی هیچ موافقتنامه خاصی در زمینه محیط زیست ندارد. در هر صورت در مجموعه سازمان ملل، آژانس تخصصی یا نهاد فرعی با صلاحیت خاص و انحصاری درباره حمایت از این تالاب ها وجود ندارد.
یک نهاد در مجموعه سازمان ملل، اشتغال خاص درباره محیط زیست دارد، که مطالعه عملکرد آن، درباره حفاظت از مناطق تالابی ضروری به نظر می رسد و آن «برنامه محیط زیست ملل متحد» است. همچنین در زمینه حفاظت از محیط زیست تالاب ها بررسی سازمان های مردم نهاد بین المللی، لازم و ضروری می آید.
بنابراین به طور کلی علاوه بر برنامه ها و سازمان های بین الدولی با صلاحیت عام راجع به محیط زیست، بررسی سازمان های غیر دولتی (NGOs) به منظور تبیین ساز و کارهای سازمانی حفاظت از محیط زیست تالاب ها دارای اهمیت است.
اعلامیه 1972 استکهلم زمینه تاسیس«برنامه محیط زیست ملل متحد» را فراهم آورد. مجمع عمومی سازمان ملل، یونپ را ایجاد نمود. همان طور که در مقدمه «قطعنامه»1 موسس یونپ آمده، چون نیاز فوری به ایجاد ترتیبات سازمانی دایم در چارچوب نظام سازمان ملل متحد برای حمایت و بهبود محیط زیست احساس می شد، (بیگ زاده،736،1382) از این رو نخستین نهاد در سازمان ملل با اشتغال محیط زیست ایجاد شد.
یونپ، اگرچه نام «برنامه» بر خود دارد، ولی یک سازمان بین المللی به شمار می آید. اگر چه غالب سازمان های بین المللی با توافق دولت ها در قالب یک معاهده ایجاد می شوند، ولی معدود سازمان هایی هستند که با تصمیم یک سازمان بین المللی در قالب یک قطعنامه تشکیل می شوند. نهاد های شبیه یونپ، که خود توسط سازمان بین المللی دیگری بوجود آمده اند را سازمان بین المللی فرعی می نامند.
یونپ دارای سه رکن می باشد. شورای اداری، که مرکب از 58 کشور است و توسط مجمع عمومی برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند. دبیرخانه، که در نایروبی مستقر است و در راس آن مدیر اجرایی قرار دارد. او برای یک دوره چهار ساله انتخاب می شود. صندوق محیط زیست، که موجودی آن با مشارکت و پرداخت داوطلبانه تامین می شود. 2
هدف های این سازمان را با توجه به بند دوم ماده (1) سند موسس می توان به اختصار بر شمرد:
______________________________
1 UN General Assembly; Res 2997(XXII) (1972)
2 http:// www.unep.org
ارتقا همکاری بین المللی در زمینه محیط زیست و در صورت لزوم توصیه راهبردهایی در این خصوص؛
ارتقا رهنمود های کلی برای هدایت و هماهنگ کردن برنامه های محیط زیست، در چارچوب نظام سازمان ملل؛
بررسی وضعیت محیط زیست جهانی؛
تشویق مشارکت مجامع علمی و سایر مجامع حرفه ای، در جمع آوری، ارزیابی و مبادله دانش و اطلاعات مربوط به محیط زیست؛
بررسی مستمر تاثیر راهبردها و اقدامات محیط زیستی ملی و بین المللی در کشورهای رو به توسعه. (بیگ زاده،737،1382)
موضوعات زیست محیطی گسترده ای در قلمرو فعالیت یونپ جای می گیرد. فعالیت های یونپ درباره مدیریت منابع طبیعی و حمایت از محیط زیست به طور غیر مستقیم به حمایت و
حفاظت از محیط زیست تالاب ها سود می رساند.
یونپ با دبیرخانه های شماری از کنوانسیون های مرتبط با حفاظت از محیط زیست تالاب ها از جمله کنوانسیون رامسر، تنوع زیستی و بن همکاری مستمر دارد و برای این منظور بخش ویژه ای در دبیرخانه، راه اندازی شده است. به علاوه، یونپ به عنوان یک برنامه جهانی در چارچوب سازمان ملل متحد که به طور مستقیم و غیر مستقیم در بحث حفاظت از محیط زیست تالاب ها دارای نقش است، باید به نقش سازمان های بین المللی مردم نهاد که از جمله ترتیبات سازمانی هستند نیز اشاره داشت.

مطلب مشابه :  پلورالیسم دینی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید