رشته حقوق

سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

______________________________
1 کنوانسیون تنوع زیستی در 5 ژوئن 1992 تصویب و پس از تودیع سی امین سند، در 29 دسامبر 1993 لازم الجرا شد. کنوانسیون را دارای 42 ماده و دو ضمیمه لاینفک می باشد. ضمیمه نخست درباره شناسایی و نظارت و ضمیمه دوم درباره داوری و سازش است.
اهمیت مسئله اکوسیستم نزد جامعه بین المللی حکایت می کند. نگرش اکوسیستمی به تنوع زیستی، رمز هماهنگی و گسترش قواعد حمایت کننده از آن است که پیوسته در اجلاس بعدی کنفرانس اعضا پیگیری می شود.
«رویکرد اکوسیستمی» 1 در کنفرانس چهارم و پنجم اعضا نهادینه شد، به صورتیکه امروزه یکی از مفاهیم اساسی حمایت از تنوع زیستی، در معنای کلان آن است. اگرچه اکوسیستم در کنوانسیون تعریف شده است، اما رویکرد اکوسیستمی، روشی بود که در جریان فعالیت کنفرانس اعضا پدیدار شد. بر اساس این رویکرد، اکوسیستم، یک واحد کارکردی شامل جانداران و محیط بی جان اطراف آنان است که به صورت یکپارچه و منسجم مدیریت خواهد شد.
«رکن فرعی مشاوره علمی،فنی و فناوری» به اتکای ماده 25 کنوانسیون تشکیل شده است. این نهاد مشاوره های فنی، فناوری و علمی لازم را درباره حمایت از تنوع زیستی به کنفرانس اعضا ارائه می کند.
این نهاد با تبیین جنبه های علمی و فنی کنوانسیون، سبب می شود که کنوانسیون به درستی به اجرا گذاشته شود. مشارکت در این نهاد برای تمام کشورهای عضو آزاد است. کنفرانس به طور معمول پیش از تصمیم گیری، از مشاوره این رکن بهره می گیرد. دز مواردی به صراحت به توصیه های آن در تصمیم خود اذعان داشته است.(refuse,2007,406)
«دبیرخانه»، به موجب ماده 24 کنوانسیون تشکیل شده است که وظیفه اصلی آن فراهم آوردن مقدمات برگزاری کنفرانس های اعضا و نشست های سایر ارکان کنوانسیون و انجام هماهمگی های لازم اداری است. مقر دبیرخانه در مونترال کانادا قرار دارد. دبیرخانه وسایل هماهنگی و ارتباط با سایر کنوانسیون ها و سازمان های بین المللی را تهیه می کند و اقدامات ضروری برای حضور و مشارکت نماینده کنوانسیون در سایر سازمان های بین المللی را فراهم می آورد. طبق ماده 27 «آیین نامه کنوانسیون»، مدیر اجرایی در راس دبیرخانه مشغول به کار می شود و میتواند در تمام کنفرانس های اعضا و سایر ارکان کنوانسیون حضور داشته باشد.
ساز و کار مالی کنوانسیون طبق ماده 39 و در جهت اجرای مفاد بند ماده 21، درباره اعطای کمک به کشورهای رو به توسعه و در پی تصمیم نخستین اجلاس کنفرانس اعضا، تحت
______________________________

مطلب مشابه :  امام علی علیه السلام

1 Ecosystem approach
اختیار «جف» قرار داده شده است. 1 ساز و کار مالی مستقلی تا به امروز برای پیشبرد کنوانسیون ایجاد نشده است و از این رو همکاری میان جف و کنوانسیون همچنان ادامه دارد. «ساز و کار اتاق تهاتر» به موجب بند سوم ماده 18 و پیرو مصبات کنفرانس اول و دوم اعضا، برپا گردید. هدف از این سازو کار ، اجرای مواد 16 تا 19 درباره انتقال فناوری، تبادل اطلاعات و همکاری علمی و فنی است. این امر در دبیرخانه کنوانسیون انجام می شود. علاوه بر ارکان اصلی کنوانسیون، کمیته ها و گروه هایی، با اختیارات محدود و معین درباره موضوعات گوناگون نیز، حسب نیاز ایجاد شده اند.
به دلیل پیوستگی و ارتباط بین حفاظت از تنوع زیستی و تالاب به عنوان بستری برای وجود تنوع زیستی، بین دو کنوانسیون تنوع زیستی و رامسر تعاملات و ارتباطات مثبتی حاصل گردیده است.
کنوانسیون تنوع زیستی و کنوانسیون رامسر صرفا به دلیل پیوستگی بین اکوسیستم ها با هم مرتبط نیستند، بلکه در نتیجه پیوندهای سیاسی با هم در ارتباطند.
کنوانسیون رامسر در انجام ماموریت های خود با کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) مشترک عمل می کنند، زیرا استفاده عاقلانه از تالاب ها به بهره گیری از رهیافت های اکوسیستمی تعیین شده از سوی کنوانسیون تنوع زیستی بستگی دارد. اگرچه کنوانسیون رامسر و تنوع زیستی مرکز توجه و متعاهدین متفاوتی دارند، اجرای هریک از این کنوانسیون ها به لحاظ کردن پیوندهای اکوسیستمی نیاز دارد، بدین طریق تقویت اهمیت تنگاتنگ میان CBDو کنوانسیون رامسر وجود دارد. 2
پیوند اولیه بین برنامه کاری کنوانسیون تنوع زیستی راجع به جنگل ها و کنوانسیون رامسر مرتبط با آب می باشد. اصول راهنمایی قابل انطباق هر یک از این کنوانسیون ها (رهیافت اکوسیستمی کنوانسیون تنوع زیستی و مفهوم استفاده عاقلانه کنوانسیون رامسر)، سیاست های پرداختن به پیوند های اکولوژیکی میان آب، تالاب ها و جنگل ها را در سطح چشم اندازها تسریع می نماید.
______________________________
1 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Handbook of the Convention on Biological Diversity, p. 305
2 CBD Technical Series. Water, Wetlands and Forests: A Review of Ecological, Economic and polisy Linkages, 2012, No. 47, p.36.
اما، در عمل و در سطح برنامه های کاری کنوانسیون تنوع زیستی، همیشه پیوند های مربوطه یکپارچه نیستند. گستره برنامه های کاری کنوانسیون تنوع زیستی راجع به جنگل ها، اهمیت همکاری در موضوعات خاصی را یادآور می شود، و بنابراین این ضرورت وجود دارد که مشارکت مطلوب تری با کنوانسیون رامسر در محدوده چارچوب مدیریت جنگل به منظور پرداختن به اهمیت پیوند ها با تالاب صورت گیرد. برنامه کاری همچنین از مشارکت کامل ذینفعان مربوطه که از جمله کنوانسیون رامسر است، در اعمال و اجرای برنامه های کاری حمایت به عمل می آورد. برنامه کاری بر این امر اذعان دارد که، علاوه بر پیوندهای اکوسیستمی، بخش عمده ایی از جنگل ها، تالاب ها می باشند و بنابراین مشترکاتی راجع به جنگل ها و آب های درون سرزمینی در برنامه های هر دو کنوانسیون قرار می گیرد.
به منظور پرداختن به منافع مشترک، هر دو کنوانسیون راجع به یک برنامه کاری مشترک توافق کرده اند. این برنامه کاری مشترک بر اتخاذ روش های حمایتی از اهداف و اصول هر دو کنوانسیون تاکید دارد.

مطلب مشابه :  بیماری پارکینسون

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید