سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

برنامه های راهبردی کنوانسیون دارای پنج هدف اصلی یعنی استفاده عاقلانه از تالاب ها، توسعه فهرست سایت های رامسر، افزایش همکاری بین المللی، توسعه ظرفیت اجرا و پیوستن به کنوانسیون می باشند و در آن ها اقداماتی که دبیرخانه کنوانسیون، سازمان های بین المللی طرف رامسر و دولت ها بایستی انجام دهند و همچنین نتایج مورد انتظار در خاتمه دوره اجرای برنامه، گنجانده شده است. آخرین برنامه که در حال اجراست دارای 28 راهبرد است که در غالب اهداف اصلی مطرح شده اند.
البته با گذر زمان و با افزایش دولت های طرف کنوانسیون، افزایش سایت های ثبت شده رامسر، وارد شدن تدریجی تشکیلات جهانی محیط زیست به ساز و کارهای مالی حمایت کننده پروژه های مربوط به تالاب ها، برنامه ریزی های راهبردی توسط نشست طرف ها که در گزارش دبیرکل آمده اند مثبت ارزیابی می گردند. اما همزمان تعداد زیاد سایت های موجود در فهرست مونترو، وجود تعداد بسیار زیادتری از تالاب های ثبت نشده در سراسر جهان که باعث می شود دولت ها تعهدی برای حفاظت و بهره برداری عاقلانه از تالاب ها در قبال جامعه بین المللی احساس ننمایند و ادامه تخریب های ناشی از فعالیت های توسعه ای و عمرانی بشر قابل تامل بوده و جای نگرانی فراوان دارد. (امین منصور،44،1390)
گفتار ششم: اشتراک مساعی و همکاری با سایر کنوانسیون های زیست محیطی
مزیت های هماهنگی و همکاری میان کنوانسیون ها و موافقتنامه ایی که وظایف مرتبط و مشترکی را دنبال می نماید انکار ناپذیر است. دبیرخانه کنوانسیون رامسر تلاش زیادی را صرف توسعه همکاری با دیگر سازوکارها و ابزارهای حقوقی زیست محیطی نموده است. به علاوه دبیرخانه رامسر گام های ارزشمندی در جهت ترغیب مقامات اداری رامسر به منظور برقراری روابط کاری نزدیک با همتایان خویش در سایر کنوانسیون ها برداشته است.
همکاری و اشتراک مساعی مذکور پس از بررسی و تصویب چگونگی آن توسط نشست طرفها به مرحله اجرا در آید. 1 موارد مهم اینگونه همکاری ها که در حال اجراست به شرح زیر می باشند؛
کنوانسیون تنوع زیستی: 2 به لحاظ نوع موضوعات زیست محیطی تحت پوشش و اهداف، شباهت زیادی میان مفاد کنوانسیون رامسر به عنوان یکی از بسترهای ضروری برای ادامه حیات و تکثیر گونه های جانوری و گیاهی، و کنوانسیون تنوع زیستی مشاهده می گردد.
زیستی با امضای تفاهم نامه همکاری در ژانویه 1996 متعهد شدند که با طراحی یک برنامه عمل مشترک برای دوره زمانی 1998 تا 1999 با یکدیگر همکاری نمایند. این تفاهم نامه در چهارمین کنفرانس طرف های کنوانسیون تنوع زیستی در 1998 و هفتمین کنفرانس طرف های رامسر در سال 1999 مورد تایید قرار گرفت. دومین برنامه عمل مشترک برای دوره زمانی 2000 تا 2001 و سومین برنامه عمل مشترک همکاری بین واحدهای علمی دو کنوانسیون یعنی STRP و SBSTTA از اهمیت خاصی برخوردار است.
کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر موسوم به کنوانسیون بن: 3 چنانچه از عنوان کامل کنوانسیون رامسر مشخص است،4 یکی از اهداف تدوین کنندگان کنوانسیون، حفاظت از تالاب به عنوان زیستگاه پرندگان آبی بوده است. این واقعیت ایجاب می نماید که بین کنوانسیون بن و کنوانسیون رامسر همکاری نزدیکی وجود داشته باشند. در فوریه 1997 تفاهم نامه ای بین دبیرخانه های دو کنوانسیون امضاء شده و در آن ها راه های همکاری در جهت اجرای مفاد دو کنوانسیون، اقدامات حفاظتی مشترک، جمع آوری و نگهداری داده ها و تحلیل آن ها و برخی اقدامات دیگر مشخص شده اند.
______________________________
1 برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :
_The Ramsar Strategic Plan 2009 -2015 adopted in 2008 provides direction under Stategy 3.1.
_ Resolutions VII.4, VIII.5, IX.5 and X.II.
2 Convention On Bioligical Diversity.
3 Convention On Migratory Species که مقرر آن در شهر بن آلمان می باشد و جهت استفاده از گونه های مهاجر خصوصا پرندگان تلاش می نماید.
4 کنوانسیون تالاب های با اهمیت بین المللی خصوصا به عنوان زیستگاه پرندگان آبی.
کنوانسیون میراث فرهنگی: 1 یک تفاهم نامه بین دبیرخانه کنوانسیون رامسر و مرکز میراث جهانی در ماه می 1999 امضا گردید و اساس همکاری بین دو دبیرخانه گردید. اعزام هیات های مشورتی کارشناسی مشترک در سالهای 2000 و 2001 به منطقه ایشکول در تونس، به مناطق جوج و دیالینگ در سنگال و موریتانی و دریاچه سربارنا در مغولستان از نتایج همکاری بین دبیرخانه کنوانسیون رامسر و مرکز میراث جهانی می باشند.
برنامه انسان و کره مسکون یونسکو : 2 یک برنامه کاری مشترک بین کمیته دایمی رامسر و شورای هماهنگی بین المللی برنامه کره مسکون تهیه گردید. این برنامه در بیست و ششمین کمیته دائمی رامسر در 7 دسامبر 2001 و در هفتمین نشست شورای هماهنگی بین المللی برنامه انسان و کره مسکون در 20 مارس 2002 به تایید رسید. بر اساس این برنامه کاری، یک تارنمای مشترک از سایت هایی که در دو دبیرخانه ثبت شده اند ایجاد گردید.
بدیهی است که همکاری بین دبیرخانه رامسر و شورای یاد شده در خصوص سایت های مشترک باعث ارتقا حساسیت ها شده و نشان دهنده اهمیت فوق العاده سایت ها می باشد.
کنوانسیون بیابان زدایی: 3 وضعیت تالاب و حوزه آبریز رابطه ای غیر قابل انکار و مستمر با پدیده بیابان زدایی دارد. جریان آب رودخانه ها و تالاب های با وضعیت مطلوب بر میزان پوشش گیاهی مناطق اطراف، افزایش رطوبت هوا، حیات وحش، زندگی انسان ها و نیز توسعه صنعت شیلات و گردشگری اثر مستقیم دارد و در نتیجه مانعی طبیعی در مقابل گسترش بیابان و پدیده بیابان زدایی محسوب می گردند. از این رو همکاری بین دبیرخانه های کنوانسیون رامسر و کنوانسیون بیابان زدایی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این چارچوب، امضای تفاهم نامه همکاری بین دو دبیرخانه در دسامبر 1998 در حاشیه دومین نشست طرف های کنوانسیون بیابان زدایی در داکار پایتخت سنگال قابل توجه است. در تفاهم نامه یاد شده راه های افزایش ارتباط بین دو دبیرخانه، هماهنگی فعالیت ها و جلوگیری از دوباره کاری مورد اشاره قرار گرفته است.
_____________________________
1 World Heritage Convention.

Share