سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

یافتن منابع مالی برای صندوق هدایای کوچک، انتشار فراخوان سالیانه برای تقاضاها، ارزیابی پروژه های ارائه شده از سوی متعاهدین و انتشار پروژه هایی که پتانسیل اجرا دارند، و ارزیابی پیشنهادهای ارائه شده راجع به مدیریت پایدار تالاب ها؛
مدیریت منابع مالی اختصاص داده شده برای پروژه های مربوطه؛
آگاه نگه داشتن متعاهدین در خصوص پیشرفت های صورت گرفته راجع به کنوانسیون؛
مطلع کردن و مشورت دادن به استعلام کنندگان راجع به موضوعات مربوط به کنوانسیون و تالاب ها؛
سازماندهی ماموریت های مشورتی به در خواست متعاهدین و کمک به پیروی از گزارش های تکمیلی و RAM؛
بسط و توسعه گذرگاه دو طرفه همکاری و مشارکت با سایر کنوانسیون ها، نهادهای بین الدولی و سازمان های غیر دولتی بین المللی و ملی. 1
4 – هیئت بازنگری علمی و فنی
هیات بازنگری علمی و فنی کنوانسیون رامسر به موجب قطعنامه 5.5 (1993) به عنوان نهاد فرعی کنوانسیون به منظور ارائه دستور العمل علمی و فنی به کنفرانس دولت های متعاهد، کمیته دایمی و دبیرخانه تاسیس گردید. اعضای عادی آن که بر اساس کاندیدا شدن از جانب دولتهای عضو از طرف کمیته دایمی انتخاب می گردند، نمایندگان دولت ها به شمار نمی روند، بلکه به عنوان کارشناسان هیات بازنگری علمی و فنی در طرح های کاری بکار گرفته می شوند. قطعنامه X.9 (2008) روش کار 2 تجدید نظر شده را بنیان نهاد، که در حال حاضر بکار گرفته شده است.
فعالیت STRP همچنین از طریق «شبکه زیر بنایی خدمات حمایتی» 3 هیات بازنگری
______________________________
1 Ibid, p. 35.
2 modus operandi
3 Web-based STRP Support Service
علمی و فنی مورد مساعدت قرار می گیرد، که در حال حاضر بوسیله کارمندان دبیرخانه اداره می گردد. هدف این شبکه ایجاد گروه های کاری STRP و کارشناسان اصلی ملی با ارتباطات اضافی مابین شبکه متخصصان سازمان های بین المللی و سایر گرو ه های همکار با کنوانسیون رامسر، شناسایی شکاف های ضروری کارشناسی و تلاش در جهت رفع آن، فراهم کردن منابع اطلاعاتی اضافی به منظور اجرای وظایف برنامه کاری STRP و تسهیل ارتباط بین گروه های کاری، کارشناسان مرکزی و سایر منابع کارشناسی.
عضویت در هیات بازنگری علمی و فنی موجب تبادل نظر و تجربیات بین کارشناسان عضو شده و تاثیر به سزایی در بالا بردن آگاهی های افراد عضو و انتقال آن به دولت های متبوعشان دارد. علاوه بر آن، رهنمود های صادر شده از جانب STRP خصوصا ًبرای کشور های در حال توسعه که از غنای علمی و تجربه کافی جهت شناسایی تهدیدها و مدیریت تالاب ها برخوردار نیستند، دارای اهمیت زیادی است.
5 – بودجه کنوانسیون رامسر
کنفرانس دولت های متعاهد مقررات مالی کنوانسیون را بررسی می نماید و بودجه مرکزی را برای سه سال آینده تا نشست عادی آتی مقرر می نماید. کنوانسیون از فرانک سوییس به عنوان پول رایج استفاده می نماید. پیش از آن که پیش نویس بودجه برای نشست عادی دولت های عضو فرستاده شود، پیش نویس توسط دبیرخانه تنظیم گردیده و برای تایید کمیته دایمی برای آن ارسال می گردد. بودجه مرکزی اساسا ً هزینه های ذیل را در بر می گیرد:
فعالیت های دبیرخانه کنوانسیون؛
برخی از مخارج نشست های کمیته دایمی و STRP ، از جمله شامل هزینه مشارکت اعضای کشورهای کمتر توسعه یافته؛
در نظر گرفتن مبلغی برای IUCN برای جبران هزینه های تحمیل شده در نتیجه میزبانی از دفاتر دبیرخانه کنوانسیون؛
در نظر گرفتن مبلغی برای تالاب های با اهمیت بین المللی به منظور مدیریت پایگاه ها و خدمات اطلاعاتی سایت های رامسر؛

Share