سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

“wetland protection under ramsartretys wise use obligationExtending”
((توسعه حمایت تالاب ها بر اساس تعهد به استفاده عاقلانه موافقتنامه رامسر)) که ضمن تحلیل مفهوم تالاب ها از منظر متخصصان حقوقی و کارشناسان اکوسیستم در امریکا، با اشاره به تعهدات این کشور نسبت به تالاب های خود از لحاظ حقوق داخلی و بین الملل مخصوصا معاهده رامسر مورد تحلیل قرار داده است که باز هم کمبود سایر منابع حقوق بین الملل درآن مشهود است.
یکی از منابع موثر و کارا در این پژوهش مقاله ایی با عنوان:
“The international and frame work for the protection of wetlands:mediterranean basin”،
((چهارچوب حقوق بین الملل و اتحادیه اروپا به منظور حفاظت از تالاب ها با توجه ویژه به حوزه مدیترانه)) است.در این مقاله علاوه بر تاکید بر کنوانسیون رامسر به سایر منابع حقوق بین الملل وحتی مقررات اتحادیه اروپا اشاره شده است. اما عدم وجود الگویی خاص برای حفظ و نگهداری تالاب ها و حتی اشاره به حوزه مدیترانه به صورت خاص ، نیاز به کار بیشتر را موجب می گرداند.
خیزش آگاهی های مردمی در طول چند دهه اخیر و مطالبات آنها در جهت حمایت از محیط زیست و از جمله محیط زیست تالاب ها بازتاب های موثری را در رویه دولت ها و سازمان های بین المللی زیربط را به همراه داشته است و تعهدات آنها را در این زمینه گسترش داده است لذا جنبه ی نوین بودن این پایان نامه بررسی رویه دولت ها و از طرفی ظهور تعهدات آنها در این زمینه است .
پرسش های تحقیق
بنابر آنچه که گفته شد، در این نوشتار در مقام تبیین و تحلیل این مسئله هستیم که :
سوال اصلی تحقیق
تعهدات بین المللی دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها چگونه است؟
سوالهای فرعی تحقیق
1. آیا امکان ارئه یک مدل حقوقی بر اساس رویه دولت ها و به منظور ایجاد حمایت مناسب از محیط زیست تالاب ها وجود دارد؟
2. نقش حقوق بین الملل منطقه ای در استاندارد سازی به منظور حفاظت از تالاب ها چه میزان بوده است؟
فرضیه های تحقیق
موارد زیر را به عنوان فرضیه های پژوهش می توان بر شمرد:
1. تعهدات بین المللی دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها از قواعد عام حقوق بین الملل و همچنین قواعد خاص حقوق بین الملل نشات گرفته است.
2. سطوح گوناگون نظم حقوقی محیط زیست اعم از داخلی، منطقه ای و جهانی که رویه دولت ها از جمله آن هاست بر یکدیگر تاثیر متقابل داشته و به عنوان الگویی مناسب قابل استفاده می باشد.
3. نهادهای منطقه ای از طریق طرح های جامع زیستی و تحمیل استانداردهای جدید، بر قانونگذاری دولت های عضو موثر بوده و مبنایی برای طرح قواعد تعهدات حقوق بین المللی می باشند.
اهداف تحقیق
هدف های پژوهشگر را می توان به طور خلاصه اینگونه بیان نمود:
1. بیان و شرح تعهدات بین المللی دولت ها در قبال حفاظت از محیط زیست تالاب ها؛

Share