سازمان های بین المللی

سازمان های بین المللی

ماده 17 – اقدامات مرتبط با قراردادهای حمل کالا
1. با توجه به پاراگراف (3)، که در آن، حقوق و قوانین این مورد را الزامی می سازند که اقدامات مرتبط با ماده ی 16 بصورت مکتوب و یا با استفاده از یک سند کاغذی انجام شوند، این الزام در صورتی رفع می گردد که اقدام مربوطه با استفاده از یک یا چند پیام داده ای (اطلاعاتی) انجام پذیرد.
2. پاراگراف (1) در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که الزام موجود در آن به شکل یک تعهد باشد، و یا حقوق و قوانین مربوطه، پیامدهای مرتبط با عدم موفقیت در انجام هرگونه اقدام به صورت مکتوب و یا سند کاغذی را ارائه نمایند.
3. اگر نیاز به اعطای حق باشد، و یا نیاز باشد که تعهدی فقط توسط یک فرد صورت گیرد، و نه فرد دیگر، و یا اگر این مورد در قانون الزامی باشد که این حق و یا تعهد و یا استفاده از سند کاغذی به آن شخص انتقال داده شود، این الزام در صورتی رفع میگردد که این حق و یا تعهد با استفاده از چند پیام داده ای انتقال داده شود، ضمن اینکه از شیوه ی مطمئنی برای این پیام و یا پیام های داده ای استفاده می شود.
4. در راستای اهداف پاراگراف (3)، استاندارد قابلیت اطمینان باید برای هدفی ارزیابی شود که در آن، حق و تعهد مربوطه انتقال داده می شود، و همچنین در شرایطی لحاظ می گردد که دربردارنده ی قرارداد مربوطه است.
5. در جاییکه از یک یا چند پیام داده ای برای اجرایی نمودن اقدامات موجود در بندهای (f) و (g) در ماده 16 استفاده شود، هیچ یک از اسناد مورد استفاده برای اجرایی نمودن اقدامات، معتبر نیستند، مگر اینکه استفاده از پیام های داده ای فسخ و باطل شده و یا با استفاده از اسناد کاغذی جایگزین گردد. سند کاغذی منتشر شده در این شرایط باید دربردارنده ی بیانیه ی فسخ و ابطال باشد. جایگزین پیام های داده ای با اسناد کاغذی نباید تاثیری بر روی حقوق و تعهدات طرفین موجود داشته باشد.
6. اگر یک قانون حقوقی بصورت اجباری در قرارداد حمل کالایی مورد استفاده قرار گیرد که در یک سند خارجی قرار داده شده است، این قانون نباید در قرارداد حمل کالایی غیرقابل استفاده باشد که به دلیل این حقیقت با یک یا چند پیام داده ای تایید می شود که قرارداد، بجای سند کاغذی، با این پیام های داده ای ارائه داده شود.
7. از شروط این ماده در موارد زیر استفاده نمی شود : […]
پیوست شماره 4
قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال مصوب 2001
قطعنامه مصوب مجمع عمومی
براساس گزارش کمیته ششم (A/56/558)
80/56 قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال
مصوب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد
مجمع عمومی،
با یادآوری قطعنامه 2205 (بیست و یکم) مورخ 17 دسامبر 1966، که به وسیله آن کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد با حکم هماهنگ سازی تدریجی و یکنواخت سازی هرچه بیشتر حقوق تجارت بین الملل تاسیس شد و با عنایت به وجود منافع همه مردم، به ویژه کشورهای در حال توسعه، در پیشرفت گسترده تجارت بین الملل،
و با توجه به اینکه تعداد در حال افزایشی از معاملات در تجارت بین الملل با وسایل ارتباطی انجام می پذیرد که عموما با نام تجارت الکترونیکی از آنها یاد می شود و برای جایگزین شدن به جای روش های ارتباط و شیوه های ذخیره سازی و تایید اطلاعات مبتنی بر کاغذ به کار می رود.
و با یادآوری توصیه نامه ای که در رابطه با ارزش حقوقی سوابق رایانه ای توسط کمیسیون در جلسه هیجدهم در سال 1985 و همینطور بند 15 (ب) از قطعنامه شماره 71/40 مجمع عمومی که در تاریخ 17 دسامبر 1985 تصویب شد. و در آن مجمع از دولت ها و سازمان های بین المللی خواست، در مواردی که مناسب است مطابق توصیه کمیسیون، به منظور تضمینی امنیت حقوقی در زمینه امکان بیشترین استفاده از پردازش خودکار داده ها در تجارت بین المللی اتخاذ تصمیم و اقدام کنند،
و نیز با یادآوری این نکته که قانون نمونه تجارت الکترونیکی مصوب جلسه بیست و نهم کمیسیون در سال 1996 با افزودن ماده 5 مکرر مصوب جلسه سی و یکم کمیسیون در سال 1988 تکمیل شد و پارگراف 2 قطعنامه شماره 162/51 مجمع عمومی مورخ 16 دسامبر 1996 که در آن مجمع توصیه کرد، با عنایت بر اینکه در خصوص قانون قابل اعمال در زمینه جایگزین های روش های ارتباطی مبتنی بر کاغذ و ابزارهای ذخیره اطلاعات، نیاز به یکپارچگی وجود دارد، لازم است همه دولت ها در هنگام تصویب یا اصلاح قوانینی خود، توجه مطلوبی به قانون نمونه داشته باشند.
و با این اطمینان که قانون نمونه تجارت الکترونیکی در راستای توانمندسازی دولت ها و تسهیل استفاده از تجارب الکترونیکی کمک شایانی محسوب می شود چنانچه تصویب این قانون نمونه در برخی کشورها و شناسایی جهانی آن به عنوان یک مرجع اساسی در زمینه قانونگذاری تجارت الکترونیکی، نشان دهنده این مطلب است،
و با توجه به فایده عظیم فناوری های جدید مورد استفاده برای شناسایی افراد در تجارت الکترونیکی که عموما با عنوان امضاهای الکترونیکی مورد اشاره واقع می شوند،
و با آروزی تحقق اصول اساسی مورد تاکید در ماده 7 قانون نمونه تجارت الکترونیکی نسبت به اجرای آثار امضا در یک محیط الکترونیکی به قصد ارتقا سطح اعتماد به امضاهای الکترونیکی برای ایجاد اثر حقوقی در جایی که امضای الکترونیکی به لحاظ آثار معادل امضای دستی است.
و با اطمینان به اینکه از طریق یکسان سازی قواعد معین مربوط به شناسایی حقوق امضای الکترونیکی بر پایه یک فناوری بیطرف و خنثی و از طرف ایجاد روشی برای ارزیابی قابلیت اعتماد عملی و مناسب بودن فناوری های امضای الکترونیکی به لحاظ تجاری، در یک وضعیت عادی به لحاظ فنی، اطمینان حقوقی به تجارت الکترونیکی ارتقاء می یابد،
و با اعتقاد به اینکه قانون نمونه امضای الکترونیکی یک ضمیمه بسیار مفید برای قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است و بطور چشمگیری دولت ها را در بهبود بخشیدن مقرراتشان که حاکم بر نحوه استفاده از فناوری های مدرن تایید اصالت است و در ایجاد یک چنین مقرراتی در جایی که فعلا وجود ندارد یاری می کند،
و با این عقیده که ایجاد مقررات نمونه به منظور تسهیل استفاده از امضای الکترونیکی در یک شیوه پذیرفته شده توسط دولت هایی با نظام های مختلف اقتصادی، اجتماعی و قضایی می تواند در توسعه روابط اقتصادی مسالمت آمیز بین المللی تاثیرگذار باشد،
1- مجمع عمومی سپاس خود را به خاطر تکمیل و به روزرسانی قانون نمونه امضای الکترونیکی که پیوست این قطعنامه است و به دلیل تهیه راهنمای تصویب آن، به کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد اعلام می دارد؛
2- با عنایت به اینکه نیاز به یکسان سازی قانون قابل اعمال در خصوص جایگزین های شکل های پیام مبتنی بر کاغذ و ذخیره و تایید اصالت اطلاعات وجود دارد به همه دولت ها پیشنهاد می کند در زمان تصویب قوانین خود یا تجدیدنظر در آنها، توجه مطلوب و مثبتی به قانون نمونه امضای الکترونیکی و همچنین قانون نمونه تجارت الکترونیکی که در سال 1996 به روزرسانی و در سال 1998 تکمیل گردیده است داشته باشد؛

Share