سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

پاکنهاد، امیر (1388)، سیاست جنایی ریسکمدار، تهران: نشر میزان.
پیرلوگوف، ژان (1386)، دموکراسی پساتوتالیتر، ترجمه کاظم‌ایزدی، تهران: نشر چشمه.
پیروزمند، علیرضا (1376)، رابطه منطقی دین و علوم کاربردی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
__________ (1389)، قلمرو دین در تعیین مفروضات اساسی، ارزشها، رفتارها و نمادها، تهران: انتشارات شورای عالی انقلاب فرهنگی.
پیکا، ژرژ (1390)، جرمشناسی، ترجمه علیحسین نجفی ابرندآبادی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
تاجیک، محمدرضا (1379)، مدیریت بحران، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
_________ (1381)، مقدمهای بر استراتژیهای امنیت ملی ج.ا.ا؛ رهیافتها و راهبردها، ج 1، تهران: انتشارات فرهنگ و گفتمان.
تازههای علوم جنایی (مجموعه مقالهها) (1386)، زیر نظر علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان.
توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان (1388)، فراسوی کنش و ساختار (تلفیق کنش و ساختار در اندیشه گیدنز، بوردیو و‌‌هابرماس)، تهران: نشر گام نو.
توحیدفام، محمد و مرضیه حسینیان امیری (1388)، فراسوی کنش و ساختار، تهران: نشر گام نو.
تورن، الن (1385)، نقد مدرنیته، ترجمه مرتضی مردیها، چاپ سوم، تهران: نشر گام نو.
توکلی، اسدالله (1384)، مصلحت در فقه شیعه و سنی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
الجابری، محمد عابد (1391)، خوانشی نوین از فلسفه مغرب و اندلس، تهران: نشر ثالث.
جاوید، محمدجواد و اصغر‌ایزدی جیران (1389)، سرمایه اجتماعی و وضعیت آن در‌ایران، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
جعفرزاده، محمدحسن (1385)، نهضت تولید علم با نگاهی به دیدگاه فرهنگستان علوم اسلامی، قم: انتشارات فجر ولایت.
جعفری روشن، مرجان (1387)، آشتی واقعگرایی و سازهگرایی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1377)، ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
جعفری، مجتبی (1392)، جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، تهران: نشر میزان.
جمشیدی، علیرضا (1390)، سیاست جنایی مشارکتی، تهران: نشر میزان.
جمعی از نویسندگان (1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران: مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران و برنامه عمران سازمان ملل متحد.
جناتی، محمد ابراهیم (1370)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران: انتشارات کیهان.
جوادی آملی، عبدالله (1372)، شریعت در‌آیینه معرفت، قم: نشر فرهنگی رجاء.
____________ (1381)، نسبت دین و دنیا، قم: نشر اسراء.
جهانبگلو، رامین (1386)، تمدن و تجدد (گفتگوی جمشید بهنام و رامین جهانبگلو)، چاپ سوم، تهران: نشر مرکز.
____________ (1388)، موج چهارم، چاپ ششم، تهران، نشر نی.
چالمرز، آلن (1387)، چیستی علم، ترجمه سعید زیباکلام، تهران: انتشارات سمت.

Share