سبز اندیشان امروز

سازمان بین المللی کار

تعریف عملیاتی کارفرما
کارفرما فردی است که کارآموزان طرح 18 ماهه را در شرکت یا کارگاه خود استخدام کرده است.
تعریف مفهومی مدیریت
مدیریت به معنی هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران یا به عبارت دیگر مدیریت عبارت است از هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده.
تعریف عملیاتی مدیریت
در این پژوهش، منظور از مولفه مدیریت، میانگین پاسخ کارآموزان، مربیان، مدیران و کارشناسان و کارفرمایان به گویه های مقیاس مدیریت طرح 18 ماهه می باشد.
فصل دوم
«مبانی نظری و پیشینه پژوهش»
مقدمه
این فصل شامل چهار بخش می‌شود. در بخش نخست ادبیات و تاریخچه آموزش فنی و حرفه‌ای، اهمیت و ویژگی‌های آن مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم به معرفی طرح 18 ماهه، رشته ها، اهداف و چگونگی شکل گیری آن پرداخته شده و در بخش سوم به کارایی و عملکرد سازمان های آموزشی اشاره شده و در بخش چهارم به پیشینه ی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور اشاره می شود.
آموزش های فنی و حرفه‌ای
در جهان فرا صنعتی امروز، توسعه به معنای عام، بدون توجه به آموزش های فنی و حرفه‌ای مفهوم نخواهد داشت. انقلاب علمی، فنی، انقلابی عمیق و کیفی نیروهای تولید و از آن جمله در نیروی انسانی و روش های تولید به وجود آورده است. از جمله نهادهای اجتماعی که در سیر این فرایند دچار تغییر و تحولات اساسی و پویا می شود، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کشور است (عباس زاده، 1388). آموزش فنی و حرفه‌ای انجام فعالیت هایی است که می تواند فرد را برای احراز شغل، کسب و کار آماده نماید یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزش ها کسب مهارت ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش های خاص مربوط به شغل و در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می دهد (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، 1388).
نظام آموزش فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از اجزای مهم نظام آموزشی کشورها، متصدی اصلی تربیت نیروی انسانی به منظور توسعه سرمایه انسانی کارآمد و تاثیر گذار بر توسعه در سطح پیش از دانشگاه است (تیلاک، 2002). آموزش نیروی انسانی به منظور توسعه سرمایه انسانی کارآمد و تاثیر گذار بر توسعه، از وظایف مهم این نظام برشمرده می شود. این در مقایسه با نظام آموزش نظری، از این منظر که نیروی انسانی مورد نیاز کشورها را در سطح پیش از دانشگاه تامین می کند، بسیار حیاتی است (وینچ، 2000). لذا توجه و سرمایه گذاری در آن، به یکی از خط مشی های اساسی کشورها تبدیل شده است. واژه مهات در حوزه آموزش های سازمانی بر دو جنبه ی مهم و مرتبط با یکدیگر دلالت دارد. از یک طرف مهارت عبارت است از آشنایی با روش و چگونگی به کارگیری اصول و قواعد علمی و فنی در عمل، و از طرف دیگر عبارت است از تسلط و خبرگی در استفاده از ابزارها، وسایل و فنون علمی مرتبط با وظایف شغلی که در اثر تمرین و تکرار و کسب تجربیات در طول زمان حاصل می گردد. آموزش و مهارت آموزی بر توانایی نیروی کار برای بهره وری بیشتر در طول زمان اثر دارد (ولی پور، 1389) مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای در ایران در مهارت سازی و گسترش مهارت های فنی مورد نیاز بازار کار اهمیت دارند. هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان تلاش های تازه ای برای تقویت آموزش های فنی و حرفه‌ای شروع کرده اند. مهار بحران بیکاری جوانان، ترویج مهارت های فنی و حرفه‌ای مورد نیاز بازار کار و افزایش و بهره وری کارکنان سازمان از جمله انگیزه های توجه به آموزش های فنی و حرفه‌ای هستند. این آموزش ها در کشورهای در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد این کشورها می باشند، بلکه از طریق بستر سازی خوداشتغالی، به حل مشکل بیکاری نیز کمک می نماید (آکچ، 2007) به علاوه، این آموزش ها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیز به شمار می روند، چرا که که از یک سو با توجه به بهرهمندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روش های پذیرفته شده آموزش های کلاسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده و از این طریق راه دراز مدت و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا بتواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید. از سوی دیگر این آموزش ها با تمام نمودن آموزش های نظری و عملی این امکان را برای آموزش دیده فراهم می نمایند که همسویی بیشتری با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آن ها در فعالیت های اقتصادی- اجتماعی فراهم گردد (سلیمی فر و مرتضوی، 1384). آموزش های فنی و حرفه‌ای هم مهارت های خاص مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار را فراهم می سازد. این نوع آموزش ها همچنین، برای شاغلانی که به دلیل تغییرات فناوری دچار کاهش کارایی می شوند، امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کند. لذا به این نوع آموزش ها به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری، به خصوص بیکاری ساختاری که ناشی از تغییرات در اقتصاد جهانی است، نگریسته می شود (امیری، 1381). در نتیجه، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در انجام وظایف خود باید پویایی خاصی داشته باشد تا بتواند به فراهم سازی بستر لازم برای ارتباط و مواجهه با فرایند جهانی شدن بپردازد که این خود مستلزم توجه و همکاری همه جانبه ملی، بین المللی و سرمایه گذاری مستمر است (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، 1388). مجموعه تعاریفی که در مورد آموزش های فنی و حرفه‌ای ارائه شده در جدول (1-2) به طور خلاصه به این تعاریف اشاره می شود.
جدول 1-2 تعاریف آموزش های فنی و حرفه‌ای
تعاریف آموزش فنی و حرفه‌ای
سال
نام
واژه ی آموزش فنی و حرفه‌ای به هر نوع آموزشی اطلاق می شود که به وسیله ی آن دانش و مهارت فنی یا تجاری حاصل می شود یا توسعه می یابد اعم از این که این آموزش از طریق مدرسه ارائه شود یا در محیط کار.
1939
سازمان بین المللی کار (نقل در قربان نژاد،1384).
آموزش فنی و حرفه‌ای : آموزش رسمی است که شامل تربیت و اعطای مهارت ها و دانش های فنی و حرفه‌ای است. موسسات آموزش رسمی از طریق این نوع آموزش به سطوح ثانوی تحصیلات نائل می شوند و با تربیت افراد در زمینه مهارت های صنعتی، کشاورزی، بهداشتی و تجاری آنها را برای انجام کار و تولید توانا می سازند.
1973
یونسکو نقل در صادقیه (1381)
آموزش فنی و حرفه‌ای به بعدی از فعالیت تربیتی اطلاق می شود که فرد از طریق آن می تواند تنها در یک مجموعه خاصی از مهارت ها کارایی داشته باشد.
1967
ایوانز و هیر
آموزش فنی: نوعی آموزش رسمی با هدف تامین دانش و مهارت های مورد نیاز در فرایندهای تولیدی که نسبت به آموزش حرفه‌ای در دبیرستان و آموزش عالی مفهومی گسترده دارد. آموزش حرفه‌ای: نوعی آموزش رسمی با هدف آماده سازی افراد برای مهارت شغلی در صنعت، کشاورزی و بازرگانی که عموما در سطح دبیرستان تدریس می شود.