سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی

بیماری پارکینسون: تشخیص فرد مبتلا به پارکینسون توسط متخصص مفز و اعصاب صورت می‌گیرد و در پژوهش حاضر فرد مبتلا به پارکینسون سالمندی در نظر گرفته می‌شود که پزشک متخصص مغز و اعصاب در طی یک سال گذشته تشخیص قطعی بیماری پارکینسون را داده است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندی: این بسته درمانی برگرفته از دستورالعمل لایدلاو و همکاران (2007) است که توسط ایشان و تیم تحقیقاتیش بر روی سالمندان مبتلا به پارکینسون اجرا شده بود. البته لازم بذکر است که باتوجه به ویژگیهای وابسته به فرهنگ و تفاوتهائی که در سالمندان جامعه ایران در مقایسه با جوامع غربی وجود دارد الحاق مواردی به این بسته احساس گردید. موارد فوق مورد بازبینی و تائید تعدادی از متخصصین روانشناس و نیز پزشک متخصص مغز و اعصاب قرار گرفت و بسته درمانی مذکور تحت عنوان بسته (CBT-O) برای نخستین بار برروی سالمندان مبتلا به پارکینسون در این پژوهش اجرا گردید. این برنامه درمان شناختی رفتاری مشتمل بر ده جلسه یک ساعته با تمرکز بر مدل رفتاری افسردگی، افزایش سطح فعالیت، فنون مسئله گشایی، تنش زدایی، مداخله گریهای رفتاری نظیر بهداشت خواب، مهار محرکها، محدودیت خواب، تنش‌زدایی و بازساخت‌دهی شناختی بود.
نشانه‌های مرضی: دراین پژوهش شامل مجموع نتایجی است که از بررسی تاثیر شناخت- رفتار درمانگری سالمندی بر بهبود ادراک بیماری، اختلال خواب، افسردگی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و نشانههای جسمانی کسب میشود.
ادراک بیماری: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر در ادراک بیماری IPQ در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند و از 40 امتیاز بیشتر دارای ادراک بیماری بالا محسوب شدند.
اختلال خواب: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از خرده مقیاس اختلال خواب پرسشنامه سلامت عمومی در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند و از 10 امتیاز به بالا دارای اختلال خواب محسوب شدند.
افسردگی: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از خرده مقیاس افسردگی پرسشنامه سلامت عمومی در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند و از 10 امتیاز به بالا افسرده محسوب شدند.
اضطراب: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از خرده مقیاس اضطراب پرسشنامه سلامت عمومی در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند و از 10 امتیاز به بالا مضطرب محسوب شدند.
کنش اجتماعی: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از خرده مقیاس کنش بیماری پرسشنامه سلامت عمومی در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند و از 10 امتیاز به بالا دارای اختلال در کنش اجتماعی محسوب شدند.
نشانههای جسمانی (هیپوکندریا): میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از خرده مقیاس خود بیمار انگاری پرسشنامه سلامت عمومی در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند و از 10 امتیاز به بالا دارای اختلال خود بیمار پنداری محسوب شدند.
همبستههای شناختی: در پژوهش حاضر شامل مجموع نتایجی است که از بررسی تاثیر شناخت- رفتار درمانگری سالمندی بر متغیرهای حافظه روزمره، انواع توجه و انعطاف پذیری شناختی بدست میآید.
حافظه روزمره: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از پرسشنامه ساندرلند و همکاران در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند. نمره‌دهی سئوالات بر اساس سیستم نمره‌دهی از صفر تا نه است که نمره 58 به بالا نشان‌دهنده حافظه روزمره متوسط در فرد است.
توجه: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از آزمون توجه گزینشی و توجه توزیع شده در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند.
انعطاف پذیری شناختی: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از آزمون انعطاف پذیری استروپ در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند.
رفتارهای مرتبط باسلامت: شامل مجموعه نتایجی است که از بررسی تاثیر شناخت- رفتار درمانگری سالمندی بر متغیرهای خودکارآمدی، کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سازگاری اجتماعی و پیروی دارویی بدست میآورند.
خودکارآمدی: میزان نمره‌ای است که سالمندان موردنظر از پرسشنامه خودکارآمدی شرر در طی دو بار سنجش (یک بار قبل از مداخله و یک بار پس از آن) به دست آوردند. نمره‌دهی سئوالات بر اساس سیستم نمره‌دهی از صفر تا پنچ است که نمره 51 و بالاتر نشان‌دهنده خودکارآمدی مطلوبی در فرد است.
کیفیت زندگی: نمره‌ای که فرد از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به دست می‌آورد. نمره‌دهی سئوالات بر اساس سیستم نمره‌دهی از صفر تا چهار است و با جمع نمرات سئوالهای هر بعد نمره آن به دست می‌آید که نمره 60 و بالاتر نشان‌دهنده کیفیت زندگی مطلوبی در فرد است.
عملکرد جنسی: نمره‌ای که فرد از پرسشنامه بررسی عملکرد جنسی روزن (2000) به دست می‌آورد. نمره‌دهی سئوالات بر اساس سیستم نمره‌دهی از صفر تا پنج است و با جمع نمرات سئوالهای هر بعد نمره آن به دست می‌آید که نمره بالاتر نشان‌دهنده عملکرد جنسی مطلوبتر است.
سازگاری اجتماعی: عبارت از نمرهای که آزمودنی در پرسشنامه سنجش سازگاری اجتماعی بل بدست میآورد.
پیروی دارویی: نمره‌ای که فرد از پرسشنامه پیروی دارویی مارسیسکی(1992) به دست می‌آورد. نمره‌دهی سئوالات بر اساس سیستم نمره‌دهی از صفر تا چهار است، نمره 10و پایینتر نشان‌دهنده پیروی دارویی مناسب در فرد است.

Share