رشته حقوق

سازمان بهداشت جهانی

دانلود پایان نامه

2-22-4 شاخص ‌های سنجش تجربی کیفیت زندگی
در مطالعاتی که در سطح جهانی انجام گرفته شاخص‌های خاصی به عنوان شاخص کیفیت زندگی مورد سنجش قرار گرفته است که برخی از آنها در جدول زیر به طور مجزا ارائه شده است.
جدول شاخص‌های سنجش تجربی کیفیت زندگی از دیدگاه‌های گوناگون
کامینس (1997) هاگرتی و همکاران (2001) سازمان بهداشت جهانی (1993) شالاک (2000) فلس و پری
(1996)
سلامت سلامت مادی بهزیستی مادی بهزیستی مادی
بهزیستی مادی بهزیستی مادی محیط بهزیستی جسمی بهزیستی جسمی
بهزیستی اجتماع احساس تعلق به اجتماع روابط اجتماعی شمول اجتماعی بهزیستی اجتماعی
کار و فعالیت مولد کار و فعالیت مولد روانشناختی بهزیستی احساسی بهزیستی مولد
بهزیستی احساسی بهزیستی احساسی سطح استقلال حقوق بهزیستی احساسی
روابط اجتماعی و خانوادگی روابط با خانواده و دوستان معنوی روابط بین فردی بهزیستی مدنی
امنیت امنیت فردی ———– پیشرفت فردی ———–
———– ———– ———– خودمختاری ———–
2-22-5 مطالعات تجربی کیفیت زندگی در ایران:
فرجی ملایی و همکاران (1389) در تحقیقی تحت عنوان تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران با استفاده از روش موریس، 253 ناحیه شهری را از لحاظ کیفیت زندگی با همدیگر مقایسه کرده اند. با توجه به یافته‌های تحقیق، می‌توان دریافت که نواحی مختلف شهری ایران دارای شکاف بارزی از منظر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری است. از 253 شهر مورد بررسی تنها 24 شهر؛ یعنی 5/9 درصد در سطح برخوردار قرار دارند. نزدیک به 50 درصد از نواحی شهری مورد مطالعه به عنوان نواحی محروم هستند. به عبارت بهتر 24 ناحیه شهری کشور برخوردار، 116 ناحیه شهری نیمه برخوردار و 113 ناحیه شهری محروم هستند. تهران به عنوان یک ناحیه شهری ناهمگن خود را از سایر نواحی شهری مجزا ساخته است.
نتایج مربوط به این مطالعه نشان می‌دهد که وضعیت کیفیت زندگی در اکثر شهرهای ایران (90 درصد) براساس شاخص‌های عینی کیفیت زندگی در 6 بخش اقتصادی- اجتماعی؛ جمعیتی- آموزشی؛ اشتغال؛ تسهیلات مسکن؛ تسهیلات بهداشتی- درمانی؛ زیرساخت‌های طبیعی-اقتصادی از وضعیت مطلوبی برخودار نیستند. حدود 45 درصد از نواحی شهری کاملا محروم و 45 درصد در حد نیمه برخودار هستند. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های و برنامه‌های توسعه و پیشرفت در ایران در بخش عینی موفقیت زیادی حاصل نکرده است. از استاندارهای جهانی موجود فاصله زیادی دارد.
این امر می‌تواند زنگ خطری باشد برای تحقق اهداف سند چشم انداز که بر مبنای آن ایران در سال 1404 باید رتبه اول را در سطح منطقه از لحاظ توسعه و پیشرفت همراه با بهزیستی را داشته باشد.
شاخص کیفیت زندگی، نخستین بار، در سال ۲۰۰۵ میلادی، در ۱۱۱ سرزمین، مورد محاسبه واقع شد:
رتبه کشور کیفیت زندگی (از 10) رتبه کشور کیفیت زندگی (از 10)
۱ جمهوری ایرلند ۸٫۳۳۳ ۵۷ بلغارستان ۶٫۱۶۲
۲ سوئیس ۸٫۰۶۸ ۵۸ رومانی ۶٫۱۰۵
۳ نروژ ۸٫۰۵۱ ۵۹ ونزوئلا ۶٫۰۸۹
۴ لوکزامبورگ ۸٫۰۱۵ ۶۰ چین ۶٫۰۸۳
۵ سوئد ۷٫۹۳۷ ۶۱ ویتنام ۶٫۰۸۰

مطلب مشابه :  نظریه معاشرت های ترجیحی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید