سازماندهی اطلاعات

سازماندهی اطلاعات

39/3 161 000/0
با توجه به مقدار آزمون (39/3=t) و سطح معناداری بهدست آمده (000/0=sig) حاصل از جدول (4-9) میتوان گفت که بین میانگین مولفه فشارشغلی (32/65)و میانگین نظری (63) تفاوت معناداری وجود دارد. از آنجائیکه میانگین مولفه فشارشغلی از میانگین نظری بیشتر است میتوان نتیجه گرفت که فشارهای شغلی و روش‎های مقابله با آن دربین معلمان زن مدارس متوسطه درسطح بالایی قرار دارد.

فصل پنجم
نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
جمع بندی
بحث فشارهای شغلی در بین کارکنان و معلمان سابقه طولانی دارد. فشارهای شغلی همراه با تئوریهای متفاوتی همراه بوده است. این تئوریها در مورد رویکردهای بزرگ بحث کرده است که بر اساس آنها فشارهای شغلی و تعامل بر اساس صفات درونی که با آن به دنیا میآید توصیف میشود.فشارهای شغلی بخشی از پارادایم توسعه و پیشرفت امروزی است و بیانگر فرایندی است که سازمانها را متحول میکند و با ارزش ها خصیصههای اخلاقی و اهداف بلند مدت در ارتباط است. این پژوهش به بررسی تاثیر فشارهای شغلی برعملکرد معلمان مقطع متوسطه دوم شهرستان بهشهر پرداخته است.
سوالات پژوهش عبارتنداز:
آیا فشارهای شغلی بر میزان مسئولیت پذیری معلمان مقطع متوسطه تاثیر گذار بوده است؟
آیا فشارهای شغلی بر شخصیت اجتماعی مقطع متوسطه تاثیر گذار بوده است؟
آیا فشارهای شغلی بر وضعیت روحی و روانی معلمان مقطع متوسطه تاثیر گذار بوده است؟
این پژوهش بر حسب هدف کاربردی است. از آنجائی که محقق در این پژوهش به دنبال عقاید و دیدگاههای معلمان دوره متوسطه در زمینه فشارهای شغلی میباشد، گردآوری داده ها به روش توصیفی از نوع پیمایشی به صورت زمینه یابی- مقطعی است. نمونه آماری مورد پژوهش با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان2 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی گردآوری شده است که 162 نفر میباشند.به منظور جمع آوری اطلاعات موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است، که این پرسشنامه جهت بررسی ابعاد و مؤلفه های فشارهای شغلی معلمان در ابعاد مسئولیت پذیری، شخصیت اجتماعی، وضعیت روحی و روانی میباشد. شاخص پایایی که توسط نرم افزار SPSS و ضریب آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته که یک روش اعتباریابی است که همسانی درونی آزمونی را ارزشیابی میکند و نشان میدهد که سوالهای تا چه اندازه توانایی دارد تا خصیصه واحدی را اندازگیری نماید.
پایایی بدست آمده از این تحقیق از طریق آلفا کرونباخ 83/0 بوده که پایایی بسیار خوب رانشان میدهد. بعد از جمع آوری پرسشنامه و طبقه بندی و سازماندهی اطلاعات نسبت به تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش اقدام گردید به این منظور محقق از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده نمود که در بخش آمار توصیفی از جداول و نمودارفراوانی، درصد فراوانی و میانگین دادهها و در بخش آمار استنباطی از نرم افزارSPSS به منظور تعین معنادار بودن داده ها از آزمون T تک نمونه ای برای سنجش متغیرها استفاده شده است.
یافته های پژوهش
نتایج توصیفی داده ها
یافته های پژوهش نشان میدهد. از لحاظ سنی از مجموع نمونه ها 18درصد دارای سنی بین 20 تا 30 سال بودند، 62درصد 31 تا 40 سال و20درصد 41 تا50 سال میباشند. اما از لحاظ پراکندگی مدارک تحصیلی9 درصد دارای مدرک فوق دیپلم، 67 درصد لیسانس و 24 درصد فوق لیسانس میباشند. همچنین براساس سابقه خدمت 4 درصد از مجموع نمونهها 1تا 5 سال، 11 درصد 6 تا10 سال، 52 درصد 11 تا20 سال و 33 درصد 21 تا30 میباشند.
یافته های حاصل از بررسی سوال اول پژوهش
یافتههای پژوهش نشان میدهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشار شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (08/12) میباشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین بدست آمده با میانگین نظری (9) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری بدست آمده (000/0 = sig) حاصل از جدول (4-6) میتوان نتیجه گرفت، که فشارهای شغلی بر مسئولیت پذیری معلمان تاثیر دارد.
یافته های حاصل از بررسی سوال دوم پژوهش
یافتههای پژوهش نشان میدهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشارهای شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (02/18) می باشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین بدست آمده با میانگین نظری(15) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری بدست آمده (000/0 = sig) حاصل از جدول (4-7) میتوان نتیجه گرفت، که فشارهای شغلی بر شخصیت معلمان تاثیر دارد.
یافته های حاصل از بررسی سوال سوم پژوهش
یافتههای پژوهش نشان میدهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشارهای شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (01/23) میباشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین بدست آمده با میانگین نظری(21) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری بدست آمده (000/0 = sig) حاصل از جدول (4-8) میتوان نتیجه گرفت، که فشارهای شغلی بر وضعیت روحی وروانی معلمان تاثیر دارد.
یافته های حاصل از بررسی سوال اصلی پژوهش
یافتههای پژوهش نشان میدهد میانگین نمرات وضعیت موجود شاخص فشارهای شغلی در میان معلمان مدارس متوسطه شهرستان بهشهر (32/65) میباشد به منظور تعیین وضعیت موجود، میانگین بدست آمده با میانگین نظری(63) نمرات مورد مقایسه قرار گرفت وبا توجه به سطح معناداری بدست آمده (000/0 = sig) حاصل از جدول (4-9) میتوان نتیجه گرفت، که وضعیت فشارهای شغلی در بین معلمان زن مدارس متوسطه در سطح بالایی قراردارد.
بحث و تفسیر داده ها

Share