رشته حقوق

ساخت اجتماعی واقعیت

دانلود پایان نامه

ب- مصوبات مجالس شورای اسلامی
در این تحقیق، مصوبات مجالس شورای اسلامی به عنوان جامعه آماری، مبنای بررسی و تحلیل قرار گرفته است که شامل هشت دوره به شرح ذیل هستند:
1. مصوبات مجلس اول شورای اسلامی(1359 تا 1363)
2. مصوبات مجلس دوم شورای اسلامی(1363 تا 1367)
3. مصوبات مجلس سوم شورای اسلامی (1367 تا 1371)
4. مصوبات مجلس چهارم شورای اسلامی (1371 تا 1375)
5. مصوبات مجلس پنجم شورای اسلامی (1375 تا1379)
6. مصوبات مجلس ششم شورای اسلامی (1379 تا 1383)
7. مصوبات مجلس هفتم شورای اسلامی (1383 تا 1387)
8. مصوبات مجلس هشتم شورای اسلامی (1383 تا 1391)
از آنجا که هدف تحلیل گفتمان، تعمیم یافته‏ها نبوده، بلکه هدف دستیابی به دلالت‏هااست، در پژوهش حاضر،همهجامعهمورد مطالعه (قوانین برنامه و مصوبات مجلس) مورد بررسی قرار گرفته است.
3-3- نوع و روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع کیفی است زیرا، روش اجرای آن به شیوه تحلیل گفتمان می‏باشد. از آنجا که در این تحقیق، هدف بررسی و مقایسه گفتمان سیاست بازنشستگی در دولت‏هاو مجالس پس از انقلاب است، به نظرمی‏رسد که تحلیل گفتمان برای تبیین موضوع مناسب باشد. همچنین خروجی‏های تحلیل گفتمان می‏تواند به مثابه شناختنقاط انشعاب آینده‏های بدیل و مورد استفاده قرار گیرد.
تحلیل گفتمان بطور کلی به مطالعاتی اطلاق می‏شود که زبان نوشتاری، گفتاری، یا نشانه‏ای یا هر گونه پدیده نشانه شناختی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏دهد(سلطانی، 1384: 61). این نوع مطالعات در حوزه‏های مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرد.
تحلیل‏گر گفتمان در بررسی یک متن از خود متن فراتر می‏رود و با سطوح عمیق‏تر پدیده سرو کار دارد(بهرامپور، 1379:56)، یعنی از یک طرف به روابط درون متن و از سوی دیگر به بافت‏های موقعیتی، اجتماعی، سیاسی، و تاریخی متن می‏پردازد(حاجی یوسفی، 1379:134)، تا بر این اساس اهدافی را محقق سازد، ازجمله این که:
1. ساختار عمیق و پیچیده تولید متن یعنی “جریان تولید گفتمان” را روشن گردد. این هدف برای تحول بخشی و ساخت آینده بر اساس رویکرد عمیق آینده پژوهی می‏تواند بکار رود.
2. شناخت موقعیت و شرایطی که گفتمان را تولید کرده است، این هدف علاوه بر وجه تبینی آن؛ در شناخت آینده‏های بدیل هم بکارمی‏رود.
3. شناخت بی‏ثباتی معناها و تحولات معنایی که منجر به کنش‏های اجتماعی و ساخت اجتماعی واقعیتمی‏شوند. این هدف در درک تحولات اجتماعی و برآورد آینده‏هابر اساس معناهای متفاوت، اهمیت دارد.
4. شناخت تاثیر بافت متن، بافت موقعیت(عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و شناختی) بر روی گفتمان‏ها. این هدف علاوه بر وجه تبیینی، مفهوم وابستگی به مسیر و وابستگی آینده به حال و گذشته را نشان می‏دهد.

مطلب مشابه :  اختلالات یادگیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید