ساختار کالبدی

ساختار کالبدی

– وجود عنصر خارجی (گردفناخسرو) نتوانسته این مساله را تحت شعاع قرار داده، موقعیت و جهت توسعه ستون فقرات را تغییر دهد، به همین دلیل در این دوره، گسترش شهر و ستون فقرات آن در یک راستا نیست.
– ستون فقرات شهر در این دوره، ضمن داشتن موقعیت مرکزی پیشین به سمت شمال حرکت کرده و به دلیل احاطه شدن فضاهای شهری گذشته توسط محلات، مجموعه جدید با فاصلهای از مجموعه قبلی شکل گرفته است.
– مجموعه جدید در همان راستای مجموعه قدیم یعنی عمود بر محور اصلی حرکتی احداث میشود.
– ستون فقرات شهر بر روی محور ثقل شهر قرار گرفته است. نحوه الحاق عناصر و مجموعه های جدید موقعیت آن را در شمال غربی شهر تقویت نموده است.
– در شمال و شمال غربی استخوانبندی اصلی شهر، فضاهای باز شهری و در شرق، جنوب و جنوب غربی آن واحدهای مسکونی شکل گرفته است.
– به طور کلی جهت توسعه استخوانبندی شهر مانند گذشته در راستای بازار بوده است. مجموعه جدید شهری در راستای فوق، در جهت غرب به سمت دروازه توسعه پیدا کرده است.
– با خیابانکشی جدید و ازهم گسیختگی ستون فقرات و پراکندگی آن در سطح شهر، گرچه نمی‌توان برای ستون فقرات شهر موقعیت مشخصی در نظر گرفت، اما می‌توان گفت که تمرکز عمده فعالیتها اعم از دولتی یا عمومی در محدوده خطی شکل (شرقی- غربی) شهر متمرکز است که بیشترین تمرکز آن همچنان هسته قدیمی شهر و مجموعه کریمخانی است..
ساختار کالبدی استخوانبندی
– به طور کلی ساختار استخوانبندی در شهر بر پایه شبکه شطرنجی است که عناصر و مجموعههای شهر را با یکدیگر مرتبط میکند.
– در این ساختار شطرنجی، در تبدیل الگوی خطی به شطرنجی، انشعاب از محور اصلی، با عبور از بازار به مسجد جامع رسیده است و دوباره به صورت راسته بازار به محور اصلی بر میگردد و ترکیب خطی- لوپ کامل میشود
(بدلیل جاذبه دو عنصر شهری ).
– در ساختار کالبد، الگوی خطی تضعیف شده و دارای الگوی شبکهای گردیده است.
– استخوانبندی شهر در این دوره از دو هسته اصلی تشکیل شده که هر دو حائز اهمیت است و توسط عناصر اتصال دهنده (بازار، معبر، چهارسوق) با الگویی شطرنجی به یکدیگر مرتبط میشوند.
– هستههای شهر در یک راستا و در یک امتداد شکل گرفتهاند و فضاهای بین آنها توسط عناصری با الگویی خطی پر شده است.
– ساختار اولیه خطی بوده، ولی با ایجاد مجموعههای شهری در جداره آن، فرم خطی و هستههای ترکیب شده با آن، در مراحل رشد و توسعه تبدیل به ساختار شبکهای شده است که مجموعههای همجوار، هستههایی از تمرکز را غالباً در محل تلاقی محورها و رئوس شبکه شطرنجی ایجاد نمودهاند.
– کل این مجموعه یک هسته مرکزی را در شهر شکل داده است. عناصر شهری پراکنده در شهر توسط راسته اصلی بازار به یکدیگر مرتبط شده و ساختار آن، سیستم اتصال دهنده را باعث میشود.
– دراین دوره، ساختار ستون فقرات شهر از گذشته پیروی نمی‌کند و به صورت شبکه‌ای پراکنده دوجداره عناصر اصلی حرکتی (خیابانها) شکل می‌گیرد و شهر در این دوره دارای دو محور قوی (خیابانهای کریمخان زند و لطفعلی خان زند) می‌شود که عمود بر محور اولیه بازار و شهر است.
بافت شهری استخوانبندی
– ستون فقرات شهر از فضاهای پر و خالی تشکیل شده که در کنار یکدیگر قرار گرفته و به صورت یکپارچهای در آمده اند.
– در حرکت داخل بافت محدوده استخوانبندی اصلی شهر ، عبور از انواع فضاهای شهری صورت میگیرد. در این مجموعه با عبور از فضاهای بسته راسته بازار که دارای مدول و ریتم منظم است میتوان به فضاهای اصلی دیگر رسید که الگویی درون گرا دارند.
– الگوی ترکیب پر و خالی و نسبت آن در استخوانبندی، تابعی از تعداد هستهها یا مجموعههای شهری از عناصر اصلی استخوانبندی بوده و فضاهای باز شهری در این ترکیب در درون عناصر قرار داشته و الگویی درونگرا دارند.
– ستون فقرات قدیمی، بافت خود را حفظ کرده، ولی در قسمت جدید، بافت جدیدی شکل میگیرد.
– در این نمونه از بافت، عناصر شهری (درون گرا، برون گرا) به دور میدان و فضای باز شهری شکل میگیرند و ازطریق این فضا به راسته بازار (فضای بسته) متصل میشوند.
در این دوره با چهار نوع بافت در جزء فضاها روبه رو میشویم :
1- فضای باز محصور با فضای بسته
2- فضای باز، دربرگیرنده فضای بسته (کوشک)؛

Share