ساختار پایاننامه

ساختار پایاننامه

1-3 ساختار پایاننامه
با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی این پایاننامه بررسی عملکرد روش بهینهسازی اجتماع ذرات (PSO) برای حل مسئله توزیع اقتصادی بار واحدهای حرارتی میباشد. این کار با منحنی محدب و ساده هزینه با ویژگیهای واحدهای حرارتی، با توجه به محدودیت توازن توان اکتیو، محدودیت ظرفیت تولید ژنراتور و محدودیتهای نرخ سطح شیبدار و نواحی ممنوعه انجام شده است. در این مورد سیستم 6 ژنراتوری در نظر گرفته شده است.
سپس به حداقلرساندن هزینه سوخت با توجه به تابع هزینه نامحدب با اثر شیر بخار و محدودیت توازن توان اکتیو، محدودیت ظرفیت تولید ژنراتور و محدودیتهای نرخ سطح شیبدار و نواحی ممنوعه انجام شده است. در این مورد نیز سیستم 6 ژنراتوری در نظر گرفته شده است. سپس نتایج به دست آمده از حالات مختلف با هم مقایسه شدهاند و در آخر مقایسه بین نتایج الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک انجام شده است.
فصل دوم
مسئله توزیع اقتصادی بار
2-1 معرفی توزیع اقتصادی بار
مشکل توزیع اقتصادی بار (ELD) یکی از مشکلات مهم بهینهسازی در سیستم قدرت است. هدف از تولید توان الکتریکی در مشکل توزیع اقتصادی بار (ELD) تنظیم برنامه خروجی واحدهای تولید متعهد است به طوری که برای تأمین تقاضای بار مورد نیاز با حداقل هزینه عملیاتی همه محدودیتهای واحد و برابری و نابرابری سیستم برآورده شود. مشکل ELD در مقیاس بزرگ کاملاًً غیرخطی باعث میشود که مشکل بهینهسازی محدود شود. بهبود در برنامهریزی واحدهای خروجی میتواند منجربه صرفهجویی قابلتوجهی در هزینهها شود. بنابراین، تلاشهای بسیاری در طول سالها برای حل مشکلات انجام شده است.
2-2 مشخصه واحد بخار (حرارتی)
توربین بخار
سیستم واحد حرارتی به طور کلی از دیگ بخار، توربین بخار و ژنراتور تشکیل شده است. شکل (2-1) نمونه یک واحد دیگ بخار- توربین- ژنراتور را نشان میدهد. ورودی به سوخت دیگ بخار است و خروجی حجم بخار است.
T
ورودی سوخت دیگ بخار
توان خالص
توان ناخالص
شبکه برق محلی نیروگاه
A/P
G
B
ژنراتور
شکل (2-1): دیگ بخار- توربین – ژنراتور واحد
خروجی الکتریکی از این مجموعه نه تنها به سیستم توان الکتریکی، بلکه به سیستم قدرت محلی در نیروگاه متصل شده است.
برای واحد حرارتی، ما مشخصه وروری- خروجی واحد تولید را تابع مصرف سوخت یا تابع هزینه عملیاتی در نظر میگیریم. واحد تابع مصرف سوخت ژنراتور Btu می باشد. نرخ حرارت ورودی به واحد (Rs/h یا $/h یا MBtu/h) میباشد. خروجی واحد تولید با مگاوات خالص شبکه توان خروجی تعیین خواهد شد.
2-3 منحنی محدب هزینههای عملیاتی یک واحد حرارتی
مشخصه ورودی- خروجی کل سیستم واحد تولید را میتوان با ترکیب مستقیم مشخصه ورودی- خروجی از دیگ بخار و مشخصه ورودی- خروجی از واحد توربین ژنراتور به دست آورد. این یک منحنی محدب و هموار است که در شکل (2-2) نشان داده شده است.
(Rs/h یا $/h یا MBtu/h) ورودی

Share