ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………47
1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….49
فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری
2-1- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..51
2-2- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………52
بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………54
2-3- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….59
بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………60
2-4- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………61
2-5- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….62
بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………63
بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………64
بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……65
2-6- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..68
2-7- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..70
بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………71
بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………72
بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….73
2-8- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………75
2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………75
بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….75
بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………76
بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..76
2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..76

Share