ساختارگرایان

ساختارگرایان

به بیان خلاصه می توان گفت: «کجرو به خاطر پاداش های قابل اعتناء، کجروی را انتخاب کرده است»؛ و این بدان جهت است که ساختار جامعه، حاوی پاداش های قابل اعتناء به کجروی است.
وجود پاداش های قابل اعتناء برای کجروی
وجود پاداش های قابل اعتناء برای کجروی
کجروی
کجروی

2-12-2- تبیین کجروی در سطح کلان
پرسشِ نظریه پردازانی که در سطح کلان به تبیین کجروی پرداخته اند، عبارت است از:
1. چه چیزى در محیطهاى اجتماعى وجود دارد که مردم را کجرو مى‌سازد؟ (و به بیان دیگر)
2. چرا در میان برخى گروه ها، یا در بعضى نواحى جامعه، میزان وقوع رفتار کجروانه، بیش از دیگر گروه ها یا نواحى است؟
این تبیینها، در پاسخ به پرسش فوق، بر نقش مهم و اساسى محیط اجتماعى تأکید دارند و پیدایش کجروى را عمدتاً به متغیرهاى زیر نسبت مى‌دهند:
ـ ساخت اجتماعى و همه جانبه اى که اشخاص جامعه را احاطه کرده؛
ـ شرایط و موقعیتهاى اجتماعى که شخص در آنها قرار مى‌گیرد؛
ـ گروه هایى که شخص به آنها تعلق دارد.
به بیان دیگر، تبیین های کلان، کجروی را محصول نیروهایى اجتماعى یا فرهنگى مى‌شمرند که خارج از هر شخصِ خاص و پیش از انجام هر کنش کجروانه اى وجود دارند. نیروهایى که از طبقه اجتماعى و ساختارهاى سیاسى، محیطى و امثال آن نشأت مى‌گیرند و بر شمارِ وسیعى از اشخاص و گستره قابل توجهى از واحدهاى اجتماعى تأثیر مى‌گذارند. سخن عمدۀ این تبیینها آن است که نهادها و مناسبات کلى اجتماعى را باید به عنوان یک کل نگریست؛ و بر همین اساس، کجروى را باید در درون و در ربط و نسبت با آنها مطالعه کرد. لذا آن را با ارجاع به ارتباط میان طبقات اجتماعى، نوع جنس، گروه هاى متفاوت قومى و نژادى، شاغلان و بیکاران و دیگر دسته بندى هاى گوناگون اجتماعى، تبیین مى‌کنند( وایت و هینز، 1383، ص 59).
این نوع تبیینهاى کجروى را مى‌توان به سه دسته ساختى، خرده فرهنگى و تضاد تقسیم کرد.
2-12-2-1- تبیین های ساختی
تبیینهاى ساختى شکل گیرى کجروى را معلول انواعى از «ترتیبات اجتماعى غیرکارکردى» در درون ساختارهاى جامعه مى‌دانند که فرصتهایى کاملا متفاوت را براى به کار گرفته شدن استعدادهاى اشخاص در راه هاى مشروع اجتماعى، پدید مى‌آورد و در بسیارى موارد نیز شماری را از فرصتهایى درخور توجه، محروم مى‌کند. آنها مدعى اند این وضع، تفاوتهایى را در عمل، میان اهدافِ اشخاص و فرصتها و ابزارهایى که براى نیل به این اهداف در اختیار دارند، موجب مى‌شود. این تفاوتها، کششها و فشارهایى را بر قشرهاى محروم از فرصت وارد مى‌آورد و سبب احساس ناکامی آنان شده و آنان را به ارتکاب جرم رهنمون مى‌شود. بر این اساس، ساختارگرایان همت خود را مصروف یافتن گونه هاى متفاوت این ترتیبات غیرکارکردى (مانند تحصیلات ناکافى، ناملایمات اقتصادى یا بى سازمانى اجتماعى) مى‌سازند.
به بیان دیگر، تبیینهاى ساختىِ کجروى، متکى بر موانعى است که برخى افراد، در طرق قانونىِ کسب موفقیت، با آن مواجه مى‌شوند؛ این موانع مى‌تواند شامل تفاوتهاى فرهنگى و زبانى، مشکلات مالى و محدودیت دسترسى به منابع حیاتى در مسیر رشد و ترقى اجتماعى باشد.
مفهوم اساسى در این نوع تبیینهاى کجروى آن است که ساختار کلى جامعه سبب مى‌شود که گروه هاى خاصى از اشخاص، خود را با نابرابرى هایى بنیادین در انواعى خاص از فرصتهاى دستیابى به اهداف مواجه بیابند. این در حالى است که جامعه، خود آن اهداف را ارزشمند شمرده و ترویج کننده آنها بوده و هست. به طور خلاصه محور اصلی این تبیین را می توان به شکل زیر بیان کرد:
کجروی برخی ناکامان
کجروی برخی ناکامان
ساختار نامتعادل اجتماعی
ساختار نامتعادل اجتماعی
فرصت های نابرابر
فرصت های نابرابر

Share