ساختارگرایان

ساختارگرایان

رفع تأکید از نکات مثبت آنها
یکی از مهمترین و پر کاربردترین کارکردهای ایدئولوژیکی زبان استفاده از راهکار مثبت نمایی «خود» و منفینمایی «دیگران» است و اساس آن بر پایۀ همان مربع ایدئولوژیکی بنا نهاده شده است که پیشتر بدان اشاره شد. این راهکار، سطوح مختلف گفتمان همچون واژگان و نحو و ساختارهای معنایی را مانند انتخاب موضوع در بر میگیرد. ( وندایک نقل از غیاثیان،207:1386 )
3-3 روششناسی و الگوها
روش شناسی ها چیزی نیستند جز ابزارهایی که به دست کسانی ساخته و پرداخته شده اند که آنها را به کار می برند؛ و از این رو خلوص روش شناختی مفهومی سترون و خیالپردازانه است و در قیاس با انسجام و تناسب روش شناختی هیچ اهمیتی ندارد (نیکولز،1:1378).
3-3-1 روش تحلیل رمزگان بارت
بارت در کتاب S/Z داستان کوتاه سارازین اثر بالزاک را مورد بررسی قرار می دهد. او شیوه ای ساختارگرایانه بکار می بندد و واحدهای خوانش را تحت عنوان لکسیس مورد بررسی قرار می دهد. «واحد خوانش» در تحلیل بارت عبارتست از یک قلمرو تحقق معنا که گاهی یک جمله و گاهی یک کلمه است. این استراتژی های تفسیری سبب ایجاد انعطاف در نحوه بررسی بارت می شود. بارت مانند آندره بازن فیلم را رسانه ای خنثی نمی بیند که وظیفه ثبت پدیده های جهان واقعی را بر عهده داشته باشد. او در S/Z به وضوح نشان می دهد که متون رئالیستی با صناعات همراهاند و نوعی خلق در آنها به وقوع می پیوندد. از منظر بارت هر متنی حاصل همگرایی دو دسته از مناسبات است:
1- منطق درونی متن
منطق بیرونی متن یا بینامتنیت
در منطق درونی صحبت از این است که «شخصیت ها منسجم و بدون تناقض عمل می کنند. روایت از اصل عدم تناقض تبعیت می کند. … اعمال شخصیت ها دارای پیامدهای قابل پیش بینی است» (بارت،10:1384). از منظر منطق بیرونی «متن صرفاً از طریق هماهنگی با دیگر متون و برداشت از اعتبار این متون است که متقاعد کننده می شود» (همان).
روش کار بارت از یک سو ریشه در تحلیل های ساختگرا دارد و از سوی دیگر او برخلاف ساختگرایان، درصدد تدوین الگوی دستوری برای روایت داستان بالزاک نیست بلکه با طرح رمزگان متفاوت، بارت سعی می کند خوانش متفاوت از داستان ارایه دهد که جایگزینی برای دستور یا گرامر روایت است. از این منظر، «خوانش» پیمودن مسیری از خلال رمزها است که معنا را پدید می آورد. از نظر بارت در S/Z، معنا به شکل ناخودآگاه شکل می گیرد.
بارت در«درجه صفر نوشتار» به بررسی سبک کلاسیک نوشتار فرانسوی در اواسط قرن هفده به مثابه پدیدهای رایج در سطح ملی میپردازد. او معتقد است که این سبک نوشتار «بازتاب ساده و سرراستی از واقعیت نیست. درحقیقت، این سبک نوشتار واقعیت را شکل می دهد و به عنوان حاملی نهادینه شده به مثابه رمزگذار یا انتقال دهنده ارزش ها و سبک زندگی بورژوازی عمل میکند.» (هاوکس:87:2003).
بارت این سبک نوشتار را تا اواسط قرن نوزدهم پی می گیرد و در این دوره (با تحلیل آثار فلوبر و دیگران) به تغییرات سبک ادبی نوشتار فرانسوی و دلایل آن اشاره می کند. الگوی روایی بارت در کنار الگوی نشانه شناختی که او در اسطوره شناسی ها مطرح کرده است، امکانات روش شناختی و نظری غنی برای تحلیل متون تصویری فراهم می کند.
بارت در اسطوره شناسی ها نگاهی جامع به متن دارد و معتقد است زبان گفتار و گفتمان و جز آن عبارت از هر واحد یا ترکیب معنایی باشند اعم از کلامی و بصری نوعی متن اند. بر این اساس است که در اسطوره شناسی ها میگوید: «عکس برای ما به همان شیوه نوعی از گفتار است که مقاله روزنامه؛ حتی اشیاء نیز اگر منظوری را برسانند به گفتار بدل می شوند.
این نگاه بارتی به اسطوره شناسی، هم ارز نگاهی است که بارت در قرائت داستان S/Z آن را پیشه کرده است: استفاده از لکسیس به مثابه واحدهای کمینه معنایی. بارت اسطوره را به عنوان یک نظام نشانه شناختی مطرح می کند چرا که «[اسطوره شناسی] هم دانشی شکلی است و هم بخشی از ایدئولوژی است چرا که دانشی تاریخی است» (بارت،1380: 89-87).
بارت در اسطورهها نیز سه درجه مرسوم نشانه شناختی یعنی دال/ مدلول/ نشانه را می بیند، اما معتقد است «اسطوره نظام نشانه شناختی مرتبه دوم است» (همان.91) که به شکل زیر عمل می کند:
دال
مدلول
نشانه
دال
مدلول
C) نشانه
این جدول برمبنای دوگانه بارتی دلالت اولیه و ثانویه عمل می کند. «بارت مدعی است که در سطح دلالت ثانویه

Share